TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang10/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Sù ph¸t triÓn cña c©y mÇm trong thêi gian thö nghiÖm


Ph«i cña h¹t chÝn ë c¸c chi cña nhãm nµy cã hai l¸ mÇm lín, mËp, chøa nguån thøc ¨n dù tr÷.

Khi b¾t ®Çu nÈy mÇm, rÔ s¬ cÊp mäc ra qua vá h¹t, kÐo dµi ra nhanh chãng vµ sau ®ã lµ c¸c rÔ thø cÊp. Trô d­íi l¸ mÇm rÊt khã nhËn thÊy, nh­ng trô trªn l¸ mÇm t­¬ng ®èi dµi. ë nhiÒu chi cña nhãm nµy (®Ëu r¨ng ngùa), trô trªn l¸ mÇm cã 1-3 l¸ vÈy ë d­íi c¸c l¸ s¬ cÊp vµ chåi ®Ønh. Chåi ë n¸ch cña mçi l¸ mÇm th­êng ngñ nghØ, trõ khi chåi ®Ønh bÞ tæn th­¬ng nghiªm träng.


§¸nh gi¸ c¸c c©y mÇm b×nh th­êng vµ kh«ng b×nh th­êng


a) C¸c c©y mÇm b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ s¬ cÊp nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; c¸c vÕt nøt hoÆc t¸ch ®· liÒn l¹i; c¸c vÕt nøt hoÆc t¸ch cã ®é s©u h¹n chÕ;L­u ý: C¸c c©y mÇm còng ®­îc coi lµ b×nh th­êng trong tr­êng hîp rÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt, nh­ng ®· ph¸t triÓn ®ñ mét sè l­îng rÔ thø cÊp b×nh th­êng.

- HÖ chåi: C¸c l¸ mÇm nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ d­íi 50% m« bÞ háng; cã 3 l¸ mÇm. Trô trªn l¸ mÇm nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; c¸c vÕt nøt hoÆc t¸ch ®· liÒn l¹i; c¸c vÕt nøt hoÆc t¸ch cã ®é s©u h¹n chÕ; vÆn xo¾n nhÑ. C¸c l¸ s¬ cÊp nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ d­íi 50% diÖn tÝch l¸ bÞ háng. Chåi ®Ønh nguyªn vÑn

- Toµn bé c©y mÇm: TÊt c¶ c¸c cÊu tróc c¬ b¶n b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn

b) C¸c c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt vµ kh«ng ®ñ hoÆc c¸c rÔ thø cÊp bÞ khuyÕt tËt nh­ bÞ cßi cäc hoÆc chïn ng¾n; ph¸t triÓn chËm; bÞ mÊt; bÞ gÉy; bÞ xÎ tõ ®Ønh; c»n cçi; kh¼ng khiu; bÞ m¾c kÑt ë trong vá h¹t; cã tÝnh h­íng ®Êt ng­îc; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.

- HÖ chåi: C¸c l¸ mÇm bÞ khuyÕt tËt ®Õn møc h¬n 50% m« ban ®Çu cña l¸ mÇm (hoÆc tæng sè m«) kh«ng thùc hiÖn chøc n¨ng mét c¸ch b×nh th­êng nh­ bÞ biÕn d¹ng; bÞ tæn th­¬ng (ch¼ng h¹n, do c«n trïng); bÞ t¸ch rêi ra hoÆc bÞ mÊt; bÞ biÕn mµu hoÆc bÞ thèi; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.L­u ý: CÇn chó ý ®Õn ®iÓm sinh tr­ëng cña c¸c l¸ mÇm vÒ c¸c dÊu hiÖu thèi hoÆc bÞ bÖnh. Trô trªn l¸ mÇm bÞ khuyÕt tËt nh­ ng¾n vµ dÇy hoÆc bÞ mÊt; bÞ nøt s©u hoÆc bÞ gÉy; bÞ xÎ thñng; c»n cçi; uèn cong nhiÒu hoÆc uèn thµnh vßng trßn; vÆn xo¾n chÆt hoÆc t¹o thµnh vßng xo¾n; kh¼ng khiu; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp. C¸c l¸ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt ®Õn møc h¬n 50% diÖn tÝch l¸ (hoÆc tæng diÖn tÝch) kh«ng thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng mét c¸ch b×nh th­êng nh­ bÞ uèn cong hoÆc bÞ biÕn d¹ng; bÞ tæn th­¬ng; bÞ t¸ch rêi ra hoÆc bÞ mÊt; bÞ biÕn mµu hoÆc bÞ thèi; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp. Chåi ®Ønh bÞ khuyÕt tËt hoÆc bÞ mÊt

L­u ý: Khi mÇm chÝnh kh«ng ph¸t triÓn mét c¸ch tháa ®¸ng th× c©y mÇm sÏ ®­îc coi lµ kh«ng b×nh th­êng, ngay c¶ nÕu c¸c mÇm n¸ch ®· ph¸t triÓn.

- Toµn bé c©y mÇm: Mét hoÆc nhiÒu cÊu tróc c¬ b¶n kh«ng b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn, hoÆc sù ph¸t triÓn b×nh th­êng bÞ ng¨n c¶n do toµn bé c©y mÇm bÞ khuyÕt tËt nh­ bÞ biÕn d¹ng; bÞ ®øt gÉy; c¸c l¸ mÇm mäc ra tr­íc khi ph¸t triÓn rÔ; hai c©y dÝnh nhau; cã mµu vµng hoÆc mµu tr¾ng; kh¼ng khiu; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.5.6.6.A. Thö nghiÖm l¹i

Trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y, phÐp thö nÈy mÇm sÏ ph¶i thùc hiÖn l¹i:

1. Khi nghi ngê h¹t ®ang ë tr¹ng th¸i ngñ nghØ th× ph¶i tiÕn hµnh biÖn ph¸p th× ph¶i tiÕn hµnh biÖn ph¸p xö lý ph¸ ngñ nh­ qui ®Þnh ë B¶ng 5.A. Sau khi thö nghiÖm l¹i kÕt qu¶ nµo tèt nhÊt sÏ ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o.

2. Khi c¸c kÕt qu¶ cña phÐp thö kh«ng ®¸ng tin cËy do bÞ nhiÔm ®éc hoÆc do nÊm vµ vi khuÈn tÊn c«ng th× ph¶i lµm l¹i thö nghiÖm b»ng c¸ch dïng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c ®­îc qui ®Þnh ë b¶ng 5A hoÆc cã thÓ ®Æt trong c¸t, trong ®Êt. KÕt qu¶ nµo tèt nhÊt sÏ ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o.

3. Khi thÊy cã mét sè c©y mÇm khã ®¸nh gi¸ th× cã thÓ lµm l¹i b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p kh¸c ®­îc qui ®Þnh ë B¶ng 5.A, hoÆc ®Æt l¹i trong c¸t, trong ®Êt. KÕt qu¶ nµo tèt nhÊt sÏ ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o.

4. Khi cã sai sãt trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æt nÈy mÇm, trong khi gi¸m ®Þnh hoÆc ®Õm c©y mÇm th× tiÕn hµnh l¹i phÐp thö nh­ lÇn tr­íc vµ kÕt qu¶ cña lÇn thö nghiÖm sau sÏ ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o.

5. Khi c¸c kÕt qu¶ cña 4 lÇn nh¾c (mçi lÇn 100 h¹t) v­ît qu¸ sai sè cho phÐp ë B¶ng 5.A.1. th× ph¶i lµm l¹i thö nghiÖm kh¸c. NÕu kÕt qu¶ cña lÇn thö nghiÖm l¹i vµ lÇn thö nghiÖm tr­íc kh«ng v­ît qu¸ sai sè cho phÐp ë B¶ng 5.A.2. th× sè liÖu trung b×nh cña c¶ 2 lÇn thö nghiÖm sÏ d­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o.

NÕu kÕt qu¶ cña lÇn thö nghiÖm sau vµ lÇn thö nghiÖm tr­íc v­ît qu¸ sai sè cho phÐp ë B¶ng 5.A.2. th× ph¶i lµm thªm 1 lÇn thö nghiÖm n÷a b»ng c¸ch lÆp l¹i nh­ c¸c lÇn thö nghiÖm tr­íc. Chän nh÷ng lÇn thö nghiÖm cã c¸c kÕt qu¶ phï hîp víi sai sè cho phÐp ®Ó tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o.5.7.A. TÝnh to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶

KÕt qu¶ phÐp thö nÈy mÇm ®­îc tÝnh to¸n lµ tû lÖ phÇn tr¨m trung b×nh c¸c c©y mÇm b×nh th­êng cña 4 lÇn nh¾c 100 h¹t (c¸c lÇn nh¾c 50 hoÆc 25 h¹t sÏ ®­îc gép l¹i thµnh c¸c lÇn nh¾c 100 h¹t). Tû lÖ nµy ®­îc tÝnh to¸n ®Õn sè nguyªn gÇn nhÊt (tõ 0.5 trë lªn sÏ ®­îc lµm trßn thµnh 1 ®¬n vÞ). Tû lÖ phÇn tr¨m cña c¸c c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng, h¹t cøng, h¹t ngñ nghØ vµ h¹t chÕt còng ®­îc lµm trßn sè. Tæng cña c¸c tû lÖ c©y mÇm b×nh th­êng, c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng vµ c¸c h¹t kh«ng nÈy mÇm l à 100.

Trong tr­êng hîp tæng c¸c tû lÖ nµy kh«ng b»ng 100 th× ®iÒu chØnh ë phÇn kÕt qu¶ cña c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng, h¹t cøng, h¹t ngñ nghØ vµ h¹t chÕt nh­ sau:

1. Chän gi¸ trÞ nµo cã sè lÎ cao nhÊt ë trong c¸c kÕt qu¶ cña c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng, h¹t cøng, h¹t ngñ nghØ vµ h¹t chÕt vµ lµm trßn thµnh 1 d¬n vÞ. Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ ®· ®­îc lµm trßn ®ã cho ®Õn khi kÕt thóc tÝnh to¸n. TiÕp tôc lµm trßn c¸c kÕt qu¶ cßn l¹i.

2. Céng tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ®· lµm trßn.

3. NÕu tæng b»ng 100 th× kÕt thóc, nÕu kh«ng th× l¹i tiÕp tôc c¸ch lµm nh­ trªn (b­íc 1-3).Trong tr­êng hîp c¸c sè lÎ cña c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng, h¹t cøng, h¹t ngñ nghØ vµ h¹t chÕt ®Òu b»ng nhau th× thø tù ­u tiªn sÏ nh­ sau: C©y mÇm kh«ng b×nh th­êng, h¹t cøng, h¹t ngñ nghØ, h¹t chÕt.


B¶ng 5.A. C¸c ph­¬ng ph¸p vµ ®iÒu kiÖn n¶y mÇm qui ®Þnh ®èi víi mét sè loµi c©y trång

TT


Tªn c©y trång


C¸c ®iÒu kiÖn nÈy mÇm

Thêi gian thö nghiÖm (ngµy)

Xö lý

Ph­¬ng ph¸p

NhiÖt ®é

LÇn ®Õm ®Çu

LÇn ®Õm cuèi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5.A.1. Nh÷ng loµi cã tiªu chuÈn h¹t gièng (TCVN hoÆc 10 TCN):

1

L¹c

BP ; S

20 -30 ; 25

5

10

Bãc vá, sÊy 400C

2

C¶i b¾p

TP

20 - 30 ; 20

5

7

Lµm l¹nh

3

Su hµo

TP

20- 30 ; 20

5

7

Lµm l¹nh

4

D­a hÊu

BP ; S

20- 30 ; 25

5

14

Dïng giÊy gÊp

5

D­a chuét

TP ; BP ; S

20 - 30 ; 25

4

8
6

§Ëu t­¬ng

BP ; S

20 - 30 ; 25

5

87

Rau muèng

BP ; S

30

4

10
8

Cµ chua

TP ; BP ; S

20 - 30

5

14

KNO3

9

Lóa

TP ; BP ; S

20 - 30; 25

5

14

SÊy (50oC); ng©m H20, HN03 ( 24 giê)

10

C¶i cñ

TP ; BP ; S

20 - 30 ; 20

4

10

Lµm l¹nh

11

Khoai t©y

TP

20-30

3

14

GA3 (1500ppm/24 giê)

12

§Ëu xanh

BP ; S

20 - 30 ; 25

5

8
13

Ng«

BP ; S

20 - 30 ; 25 ; 20

4

7
5.A.2. Nh÷ng loµi ch­a cã tiªu chuÈn h¹t gièng:

1

BÇu

BP ; S

20 - 30

4

142

BÝ ®ao

TP ; BP ; S

20 - 30 ; 30

7

14
3

BÝ rî

BP ; S

20 - 30 ; 25

4

8
4

BÝ ng«

BP ; S

20 - 30; 25

4

8
5

B«ng

BP ; S

20 - 30 ; 25

4

12
6TP ; BP ; S

20- 30

7

14
7

Cµ rèt

TP ; BP

20 - 30 ; 20

7

14
8

C¶i bÑ

TP

20- 30 ; 20

5

7

Lµm l¹nh

9

C¶i th×a

TP

20 - 30 ; 20

5

7

Lµm l¹nh

10

C¶i xanh

TP

20 - 30 ; 20

5

7

Lµm l¹nh

11

C¶i dÇu

TP

20- 30 ; 20

5

7

Lµm l¹nh

12

Su l¬

TP

20-30 ; 20

5

7

Lµm l¹nh

13

C¶i cóc

TP ; BP

20 - 30- ; 15

4- 7

21

SÊy 400C

14

C¶i xoong

TP ; BP

20 - 30

4

14
15

Cao l­¬ng

TP ; BP

20 - 30

4

14

Lµm l¹nh

16

Cñ c¶i ®­êng

TP; BP; PP; S

20-30;15-25; 20

4

14

Röa s¹ch, sÊy 250C

17

D­a bë

TP ; BP; S

20 - 30 ; 25

4

8
18

D­a gang

BP ; S

20 - 30 ; 20

4

8
19

§¹i m¹ch

BP; S

20

4

7

SÊy (30 - 350C); lµm l¹nh ; GA3

20

§ay

TP ; BP

30

3

5
21

§Ëu chiÒu

BP ; S

20 - 30-; 25

4

10
22

§Ëu kiÕm

BP ; S

20 - 30 ; 25

4

10
23

§Ëu ngù

BP ; S

20 - 30 ; 25

5

9
24

§Ëu t©y

BP ; S

20-30; 25; 20

5

9
25

§Ëu Hµ Lan

BP ; S

20

5

8
26

§Ëu rång

BP ; S

20 - 30 ; 30

4

14
27

§Ëu r¨ng ngùa

BP ; S

20

4

14

Lµm l¹nh

28

§Ëu ®á

BP ; S

20

4

14

Lµm l¹nh

29

§Ëu ®en

BP ; S

20 -30 ; 25

5

8
30

§Ëu ®òa

BP ; S

20 - 30; 25

5

8
31

§Ëu nho nhe

BP ; S

20 - 30 ; 25

5

8
32

§Ëu v¸n

BP; S

20 - 30 ; 25

4

14
33

§iÒn thanh

TP ; BP

20 - 30 ; 25

5

7
34

Hµnh t©y

TB ; BP ; S

20 ; 15

6

12

Lµm l¹nh

35

Hµnh ta

TB ; BP ; S

20; 15

6

12

Lµm l¹nh

36

Hµnh t¨m

TB ; BP ; S

20 ; 15

6

14

Lµm l¹nh

37

Hµnh th¬m

TB ; BP; S

20 ; 15

6

14

Lµm l¹nh

38TP

20-30 ; 20

6

14

Lµm l¹nh

39

H­íng d­¬ng

BP ; S

20-30; 25; 20

4

10

SÊy ; lµm l¹nh

40TP

20-30

4

8

KNO3

41

Lóa m×

TP ; BP ; S

20

4

8
42

Lóa m× ®en

TP ; BP ; S

20

4

7

Lµm l¹nh; GA3

43

M­íp t©y

TP ; BP ; S

20- 30

4

21
44

M­íp h­¬ng

BP ; S

30

4

14
45

M­íp ta

BP ; S

30

4

14
46

M­íp ®¾ng

BP ; S

20 - 30 ; 30

4

14
47

ít

TP ; BP ; S

20- 30

7

14

KNO3

48

Rau dÒn

TP

20 - 30; 20

4 - 5

14

Lµm l¹nh ; KNO3

49

Rau cÇn

TP

20 - 30

10

21

Lµm l¹nh ; KNO3

50

Rau mïi

TP ; BP

20 - 30 ; 20

7

21
51

Su su

BP ; S

20 - 30 ; 20

5

10
52

ThÇu dÇu

BP ; S

20 - 30

7

14
53

Thuèc l¸

TP

20 - 30

7

16

KNO3

54

Võng

TP

20 - 30

3

6
55

Xµ l¸ch

TP ; BP

20

4

7

Lµm l¹nh

56

YÕn m¹ch

BP ; S

20

5

10

SÊy (30 - 350C)


* Ghi chó :

- TP (top of paper): §Æt trªn bÒ mÆt giÊy

- BP (between paper): §Æt gi÷a giÊy

- S (sand): §Æt trong c¸t

- PP (pleated paper): §Æt trong giÊy gÊp

B¶ng 5.A.1. Sai sè cho phÐp tèi ®a gi÷a 4 lÇn nh¾c 100 h¹t ë trong mét phÐp thö nÈy mÇm (phÐp thö hai chiÒu ë møc ý nghÜa 2,5%)

Tû lÖ nÈy mÇm trung b×nh (%)

Sai sè cho phÐp tèi ®a

Tû lÖ nÈy mÇm trung b×nh (%)

Sai sè cho phÐp tèi ®a

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

99

98

9796

95

93 - 9491 - 92

89 - 90


2

3

45

6

7 - 89 - 10

11 - 12


5

6

78

9

1011

12


87 - 88

84 - 86


81 - 83

78 - 80


73 - 77

67 - 72


56 - 66

51 - 55


13 - 14

15 - 17


18 - 20

21 - 23


24 - 28

29 - 34


35 - 45

46 - 50


13

14

1516

17

1819

20
B¶ng 5.A.2. Sai sè cho phÐp gi÷a c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm nÈy mÇm 400 h¹t ë cïng hoÆc kh¸c mÉu göi khi c¸c phÐp thö ®­îc tiÕn hµnh ë cïng hoÆc kh¸c phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö hai chiÒu ë møc ý nghÜa 2.5%)


Tû lÖ nÈy mÇm trung b×nh (%)

Sai sè cho phÐp tèi ®a

Tû lÖ nÈy mÇm trung b×nh (%)

Sai sè cho phÐp tèi ®a

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

98 ®Õn 99

95 - 97


91 - 94

85 - 90


2 - 3

4 - 6


7 - 10

11 - 16


2

3

45


77 - 84

60 - 76


51 - 59

17 - 24

25 - 41


42 - 50

6

7

8
B¶ng 5.A.3. Sai sè cho phÐp gi÷a c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm nÈy mÇm 400 h¹t ë hai mÉu göi kh¸c nhau ®­îc tiÕn hµnh ë cïng hoÆc kh¸c phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö mét chiÒu ë møc ý nghÜa 5%)

Tû lÖ nÈy mÇm trung b×nh (%)

Sai sè cho phÐp tèi ®a

Tû lÖ nÈy mÇm trung b×nh (%)

Sai sè cho phÐp tèi ®a

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

99

97-98


94-96

91-93


87-90

2

3-4


5-7

8-10


11-14

2

3

45

6


82-86

76-81


70-75

60-69


51-59

15 - 19

20 - 25


26 - 31

32 - 41


42 - 50

7

8

910

11Phô lôc Ch­¬ng 7

X¸c ®Þnh ®é Èm
7.1.A. X¸c ®Þnh ®é Èm b»ng ph­¬ng ph¸p sÊy

7.1.4.A. ThiÕt bÞ

7.1.4.A.1. M¸y xay mÉu

M¸y xay ®­îc dïng ®Ó nghiÒn mÉu ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cµu sau ®©y:  1. §­îc chÕ t¹o b»ng lo¹i vËt liÖu kh«ng hót Èm.

  2. §­îc chÕ t¹o sao cho h¹t gièng vµ nguyªn liÖu xay tr¸nh tiÕp xóc víi kh«ng khÝ xung quanh trong qu¸ tr×nh xay.

  3. Xay ®Òu ë mét tèc ®é vµ kh«ng lµm nãng nguyªn liÖu ®­îc xay vµ gi¶m tèi ®a luång kh«ng khÝ cã thÓ g©y ¶nh h­ëng tíi ®é Èm cña mÉu xay.

  4. Cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc ®Ó nguyªn liÖu xay cã ®é nhá nh­ qui ®Þnh ë 7.1.5.4.A.

7.1.4.A.2. Tñ sÊy nhiÖt ®é æn ®Þnh vµ c¸c phô kiÖn

Tñ sÊy ph¶i ®­îc ®èt nãng b»ng ®iÖn, cã bé kiÓm so¸t nhiÖt, ®­îc c¸ch nhiÖt tèt vµ cã kh¶ n¨ng duy tr× nhiÖt ®é t­¬ng ®èi ®ång ®Òu trong buång sÊy vµ ë ng¨n ®Æt mÉu. NhiÖt ®é qui ®Þnh ë ng¨n ®Æt mÉu ph¶i ®¹t ®é chÝnh x¸c  0.50C. Khi ®èt nãng ®Õn nhiÖt ®é yªu cÇu, nÕu më ra vµ cho mÉu vµo th× tñ ph¶i ®¹t tíi nhiÖt ®é yªu cÇu trong vßng 15 phót.C¸c hép sÊy ph¶i ®­îc lµm b»ng kim lo¹i kh«ng bÞ gØ hoÆc thñy tinh cã ®é dÇy kho¶ng 0.5 mm vµ cã n¾p ®Ëy kÝn ®Ó gi¶m sù t¨ng lªn hay mÊt ®i cña ®é Èm vµ ph¶i cã c¹nh trßn, ®¸y ph¼ng vµ c¸c mÐp nh½n. Hép sÊy vµ n¾p ®Ëy ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu cïng mét m· sè. Tr­íc khi dïng, sÊy kh« hép trong 1 giê ë 130oC hoÆc lµm kh« b»ng c¸ch t­¬ng tù vµ ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm.

BÒ mÆt tiÕp xóc cña mÉu ®¶m b¶o mÉu ph©n tÝch ®­îc ph©n bè kh«ng qu¸ 0.3 g/cm2.B×nh hót Èm ph¶i cã kh¶ n¨ng lµm nguéi mÉu nhanh vµ cã chÊt hót Èm phï hîp, ch¼ng h¹n nh­ phosphorus pentoxide, nh«m ho¹t tÝnh hoÆc c¸c viªn nhá 1,5mm.

7.1.4.A.3. C©n ph©n tÝch

C©n ph©n tÝch ph¶i c©n ®­îc nhanh vµ cã ®é chÝnh x¸c tíi 0,001g.7.1.4.A.4. Sµng

C¸c lo¹i sµng ®­îc yªu cÇu cã lç 0,50mm, 1,00mm vµ 4,00mm.7.1.4.A.5. Dông cô c¾t mÉu

§Ó c¾t nh÷ng h¹t lín vµ h¹t cøng, ph¶i dïng lo¹i dao mæ hoÆc kÐo c¾t b»ng tay cã l­ìi dµi Ýt nhÊt 4,0cm.7.1.5.4.A. Xay mÉu

-ViÖc xay mÉu sÏ ®­îc tiÕn hµnh víi mét l­îng mÉu nhá ®­îc lÊy ra tõ mÉu göi tr­íc khi lËp mÉu ph©n tÝch.

- Møc xay nhá ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

§èi víi c¸c loµi ngò cèc nh­ lóa, m×, m¹ch, cao l­¬ng; ng« vµ b«ng th× ph¶i xay nhá, Ýt nhÊt ph¶i cã 50% nguyªn liÖu ®· xay lät qua r©y cã lç 0,5mm vµ d­íi 10% cßn l¹i ë r©y cã lç 1,0mm.

§èi víi c¸c loµi ®Ëu ®ç nh­ ®Ëu t­¬ng, ®Ëu ngù, ®Ëu Hµ-lan, ®Ëu r¨ng ngùa... th× ph¶i xay th«, Ýt nhÊt ph¶i cã 50% nguyªn liÖu ®· xay lät qua r©y cã lç 4,0mm.

§èi víi c¸c lo¹i h¹t cã dÇu, khã xay th× cã thÓ nghiÒn hoÆc th¸i nhá nh­ng kh«ng ®­îc ®Ó hë mÉu ra ngoµi kh«ng khÝ qu¸ 2 phót.7.1.5.4.A.1. C¸c loµi b¾t buéc ph¶i xay mÉu

C¸c loµi yÕn m¹ch (Avena spp.), l¹c (Arachis hypogaea), kª (Eleusine coracana), ®Ëu t­¬ng (Glycine max), b«ng (Gossypium spp.), lóa (Oryza sativa), c¸c loµi ®Ëu ngù (Phaseolus spp.), ®Ëu Hµ-lan (Pisum sativum), thÇu dÇu (Ricinus communis), lóa m× ®en (Secale cereale), c¸c loµi cao l­¬ng (Sorghum spp.), lóa m× (Triticum aestivum), ng« (Zea mays)...7.1.5.5.A. C¾t mÉu

LÊy mét mÉu gi¶m vµ c¾t nhanh c¸c h¹t thµnh c¸c mÈu nhá vµ ®­a vµo hép chøa, trén b»ng th×a vµ lÊy ra 2 mÉu ph©n tÝch cã khèi l­îng gÇn b»ng khèi l­îng cña 5 h¹t nguyªn. §Æt c¸c mÉu vµo trong hép c©n. Nh÷ng h¹t cã ®­êng kÝnh 15 mm hoÆc lín h¬n th× ph¶i c¾t Ýt nhÊt thµnh 4 hoÆc 5 mÈu. Kh«ng nªn ®Ó hë ra ngoµi kh«ng khÝ qu¸ 60 gi©y.7.1.5.6.1.A. SÊy s¬ bé

- §èi víi ng« cã ®é Èm ban ®Çu cao h¬n 25% th× ph¶i r¶i h¹t thµnh 1 líp kh«ng dµy qu¸ 20mm vµ s©y ë t=70oC trong 2-5 giê tïy theo ®é Èm ban ®Çu cña mÉu.

- §èi víi c¸c tr­êng hîp kh¸c cã ®é Èm ban ®Çu cao h¬n 30% th× ph¶i ®Æt c¸c mÉu qua 1 ®ªm ë chç Êm (ch¼ng h¹n trªn ®Ønh tñ sÊy…)

- §èi víi c¸c tr­êng hîp kh¸c th× mÉu ®­îc sÊy s¬ bé trong tñ sÊy ë nhiÖt ®é 130oC trong 5-10 phót, sau ®ã ®Ó nguéi trong 2 giê.7.1.5.7.A. C¸c loµi ®­îc dïng ph­¬ng ph¸p sÊy ë nhiÖt ®é thÊp æn ®Þnh.

C¸c loµi hµnh tái (Allium spp.), l¹c (Arachis hypogaea), c¶i b¾p, c¶i bÑ, c¶i th×a, c¶i canh, su hµo, su-l¬ (Brassica spp.), ít (Capsicum spp.), ®Ëu t­¬ng (Glycine max), b«ng (Gossypium spp.), h­íng d­¬ng (Helianthus annuus) c¶i cñ (Raphanus sativus), thÇu dÇu (Ricinus communis), võng (Sesamum indicum),(Solanum melongena)...7.1.5.8.A. C¸c loµi ®­îc dïng ph­¬ng ph¸p sÊy ë nhiÖt ®é cao æn ®Þnh

YÕn m¹ch (Avena spp.), cñ c¶i ®­êng (Beta vulgaris), d­a hÊu (Citrulus lanatus), d­a chuét, d­a gang, d­a bë (Cucumis spp.), bÇu bÝ (Cucurbita spp.), cµ-rèt (Daucus carota), kª (Eleusine coracana), ®¹i m¹ch (Hordeum vulgaris), xµ-l¸ch (Lactuca sativa), cµ chua (Lycopersicon esculentum), thuèc l¸ (Nicotiana tabacum), lóa (Oryza sativa), ®Ëu ngù (Phaseolus spp.), ®Ëu Hµ-lan (Pisum sativum), lóa m× ®en (Secale cereale), cao l­¬ng (Sorghum spp.), lóa m× (Triticum spp.), ®Ëu r¨ng ngùa (Vicia spp.), ng« (Zea mays)...7.2.A. X¸c ®Þnh ®é Èm b»ng m¸y ®o ®é Èm

7.2.1.A. HiÖu chuÈn m¸y ®o ®é Èm:

7.2.1.4.A. ThiÕt bÞ

(1) NÕu m¸y ®o ®é Èm hiÓn thÞ trùc tiÕp ®é Èm, th× tªn cña loµi c©y trång còng ph¶i ®­îc hiÓn thÞ mét c¸ch râ rµng.

(2) NÕu m¸y ®o ®é Èm kh«ng hiÓn thÞ trùc tiÕp ®é Èm, th× ph¶i cã b¶ng chuyÓn ®æi ®èi víi tõng loµi c©y trång.

C¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn kho¶ng chia (xem ë môc (3) vµ sai sè cho phÐp tèi ®a (xem 7.2.1.6.3.) ®­îc ¸p dông ®Ó ®äc c¸c kÕt qu¶ ®é Èm ë b¶ng chuyÓn ®æi vµ ®­îc thÓ hiÖn lµ tû lÖ phÇn tr¨m chø kh«ng ph¶i lµ sè ®o ®äc ®­îc ë trªn m¸y ®o ®é Èm.

(3) Kho¶ng chia ph¶i ®¸p øng sao cho ®é Èm cã thÓ ®äc ®­îc Ýt nhÊt tíi mét sè lÎ.

(4) PhÇn th©n cña m¸y ph¶i ®ñ ch¾c vµ ®­îc cÊu t¹o sao cho cã thÓ b¶o vÖ ®­îc bé phËn chÝnh cña m¸y, tr¸nh bôi vµ tr¸nh Èm.7.2.1.5.A. C¸ch tiÕn hµnh

7.2.1.5.2.A. MÉu ph©n tÝch

Hép ®ùng mÉu ph©n tÝch ®­îc ®æ ®Çy ®Õn kho¶ng 2/3 dung tÝch cña nã. NÕu hép chøa ®Çy qu¸ th× kh«ng thÓ trén ®Òu mÉu ®­îc. NÕu hép chøa kh«ng ®æ ®ñ mÉu th× cã thÓ x¶y ra sù trao ®æi Èm gi÷a h¹t gièng vµ kh«ng khÝ cã ë trong hép chøa, vµ ®iÒu nµy cã thÓ g©y ra sù thay ®æi hµm l­îng Èm cña mÉu vµo thêi gian tr­íc khi thö nghiÖm.7.2.2.A. X¸c ®Þnh ®é Èm b»ng m¸y ®o ®é Èm

7.2.2.5.A. C¸ch tiÕn hµnh

Lµm c©n b»ng nhiÖt ®é cña mÉu

Khi nhiÖt ®é cña mÉu rÊt sai kh¸c so víi nhiÖt ®é ë n¬i ®Æt m¸y ®o ®é Èm, th× sÏ dÔ dÉn ®Õn sù ng­ng tô n­íc. Do ®ã, tr­íc khi ®o ®é Èm, mÉu ph¶i ®Ó cho ®Õn khi c©n b»ng víi nhiÖt ®é cña phßng.M«i tr­êng tiÕn hµnh thö nghiÖm

M«i tr­êng thÝch hîp ®èi víi c¸c m¸y ®o ®é Èm lµ nhiÖt ®é tõ 15 ®Õn 250 C vµ ®é Èm kh«ng khÝ tõ 45 ®Õn 75%.Phô lôc D

(Theo §iÒu lÖ ISTA 2003)

thö nghiÖm tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ë c¸c l« h¹t gièng chøa trong nhiÒu lo¹i bao chøa
1. Môc ®Ých

C¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña l« h¹t gièng sÏ ®­îc kiÓm tra vµ c«ng bè dùa theo c¸ch lÊy mÉu ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c ph­¬ng ph¸p qui ®Þnh ë trong tiªu chuÈn nµy. Sè l­îng h¹t gièng cña mÉu kiÓm tra rÊt nhá so víi khèi l­îng cña l« h¹t gièng. Khi mét chØ tiªu chÊt l­îng ®­îc b¸o c¸o sÏ ®¹i diÖn cho toµn bé l« h¹t gièng, nghÜa lµ kh«ng cã sù chªnh lÖch nµo v­ît qu¸ sai sè cho phÐp ë c¸c phÇn kh¸c nhau cña l« h¹t gièng. Trong thùc tÕ, tiªu chuÈn qui ®Þnh viÖc lÊy mÉu ph¶i bÞ tõ chèi nÕu ng­êi lÊy mÉu nhËn thÊy cã sù kh¸c nhau râ rÖt gi÷a c¸c bao chøa hoÆc gi÷a c¸c mÉu ®iÓm. Trong nh÷ng tr­êng hîp nghi ngê, cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc m« t¶ ë trong Phô lôc nµy.

Môc ®Ých cña viÖc thö nghiÖm tÝnh kh«ng ®ång nhÊt lµ ®Ó kh¼ng ®Þnh l« h¹t gièng kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc vÒ mÆt kü thuËt.

2. TÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña l« h¹t gièng

Ngay c¶ khi l« h¹t gièng ®­îc chÕ biÕn cÈn thËn th× còng kh«ng thÓ cã mét l« hoµn toµn ®ång nhÊt, vµ trong mäi tr­êng hîp vÉn cã thÓ cã sù kh¸c nhau ë tõng bao chøa trong qu¸ tr×nh ®ãng bao vµ vËn chuyÓn. NÕu l« h¹t gièng kh«ng ®ång nhÊt, th× mÉu göi dï ®­îc lÊy theo ®óng qui ®Þnh còng kh«ng thÓ ®¹i diÖn cho l« h¹t gièng, bëi vËy, viÖc lÊy mÉu cña l« gièng ®ã ph¶i bÞ tõ chèi.2.1. TÝnh kh«ng ®ång nhÊt trong giíi h¹n cho phÐp

TÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña l« h¹t gièng cã thÓ do sù ph©n bè kh«ng ®Òu, mÆc dï n»m trong giíi h¹n cho phÐp vÒ ®é s¹ch, h¹t kh¸c loµi, h¹t kh¸c gièng hoÆc nÈy mÇm, th«ng qua c¸c bao chøa ®­îc lÊy mÉu ë l« h¹t gièng. Nh÷ng tr­êng hîp nh­ thÕ gäi lµ tÝnh kh«ng ®ång nhÊt trong giíi h¹n cho phÐp.2.2. TÝnh kh«ng ®ång nhÊt ngoµi giíi h¹n cho phÐp

TÝnh kh«ng ®ång nhÊt còng cã thÓ do sù ph©n bè kh«ng ®Òu cña mét chØ tiªu ®­îc yªu cÇu thö nghiÖm v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, ch¼ng h¹n trong tr­êng hîp c¸c phÇn n»m ë phÝa ngoµi cña l« h¹t gièng (c¸c bao cã chÊt l­îng hoµn toµn kh¸c h¼n) hoÆc khi trén hai hoÆc nhiÒu l« cã chÊt l­îng hoµn toµn kh¸c nhau ®Ó t¹o thµnh mét l«, nh­ng kh«ng ®­îc trén mét c¸ch hiÖu qu¶. Nh÷ng tr­êng hîp nh­ thÕ gäi lµ tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ngoµi giíi h¹n cho phÐp.2.3. C¸ch ¸p dông

§Ó ph¸t hiÖn tÝnh kh«ng ®ång nhÊt trong giíi h¹n cho phÐp vµ ngoµi giíi h¹n cho phÐp, cÇn ¸p dông hai ph­¬ng ph¸p thèng kª x¸c suÊt.PhÐp thö gi¸ trÞ H dïng ®Ó ph¸t hiÖn tÝnh kh«ng ®ång nhÊt trong giíi h¹n cho phÐp.

PhÐp thö gi¸ trÞ R dïng ®Ó kiÓm tra tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ngoµi giíi h¹n cho phÐp.

3. PhÐp thö gi¸ trÞ-H

3.1. Gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ vµ ký hiÖu

ViÖc thö nghiÖm tÝnh kh«ng ®ång nhÊt trong giíi h¹n cho phÐp cña mét chØ tiªu ®­îc chän lµ ®Ó so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a ph­¬ng sai thùc tÕ vµ ph­¬ng sai lý thuyÕt vÒ chØ tiªu ®ã. C¸c mÉu ®­îc lÊy tõ l« h¹t gièng lµ nh÷ng mÉu lÊy ®éc lËp tõ c¸c bao chøa kh¸c nhau. ViÖc kiÓm tra c¸c chØ tiªu cña mÉu còng ph¶i ®éc lËp víi nhau. NÕu chØ cã mét nguån th«ng tin ®èi víi tõng bao chøa th× còng ch­a thÓ nãi lªn tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ë bªn trong c¸c bao chøa. Ph¶i dùa vµo mét nguån th«ng tin n÷a, ®ã lµ ph­¬ng sai lý thuyÕt ®­îc tÝnh to¸n tõ ph©n bè x¸c suÊt t­¬ng øng (ph©n bè nhÞ thøc ®èi víi ®é s¹ch vµ nÈy mÇm, vµ ph©n bè Poison ®èi víi h¹t kh¸c loµi vµ h¹t kh¸c gièng).

No. sè l­îng bao chøa cña l« gièng

N. sè l­îng c¸c mÉu ®­îc lÊy tõ c¸c bao chøa ®­îc chän ngÉu nhiªn

n. sè l­îng h¹t gièng ­íc l­îng ë tõng mÉu (ch¼ng h¹n 1000 ®èi víi ®é s¹ch, 100 ®èi víi nÈy mÇm).

X. kÕt qu¶ thö nghiÖm ë c¸c mÉu  • ký hiÖu tæng c¸c gi¸ trÞ

f hÖ sè nh©n víi ph­¬ng sai lý thuyÕt ®Ó cã ph­¬ng sai ®­îc chÊp nhËn (B¶ng B.1.)
Gi¸ trÞ trung b×nh cña XPh­¬ng sai cã thÓ chÊp nhËn ®­îc vÒ ®é s¹ch hoÆc nÈy mÇm cña c¸c mÉu ®­îc thö nghiÖm.Ph­¬ng sai cã thÓ chÊp nhËn ®­îc vÒ h¹t kh¸c loµi hoÆc h¹t kh¸c gièng cña c¸c mÉu ®­îc thö nghiÖm.Ph­¬ng sai thùc tÕ cña c¸c mÉu dùa trªn c¸c gi¸ trÞ cña X liªn quan tíi chØ tiªu thö nghiÖm

Gi¸ trÞ H:
C¸c gi¸ trÞ H lµ sè ©m sÏ ®­îc b¸o c¸o lµ 0.

B¶ng D.1. C¸c hÖ sè ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n W vµ gi¸ trÞ H cho c¸c l« h¹t gièng


C¸c chØ tiªu kiÓm tra

H¹t kh«ng cã vá r¸p

H¹t cã vá r¸p

§é s¹ch

1.1

1.2

H¹t kh¸c loµi, h¹t kh¸c gièng

1.4

2.2

NÈy mÇm

1.1

1.2

Ghi chó:

  • §èi víi ®é s¹ch vµ nÈy mÇm, tÝnh ®Õn hai sè lÎ nÕu N nhá h¬n 10 vµ ®Õn ba sè lÓ nÕu N b»ng hoÆc lín h¬n 10.

  • §èi víi sè l­îng h¹t kh¸c loµi vµ h¹t kh¸c gièng, tÝnh ®Õn mét sè lÎ nÕu N nhá h¬n 10 vµ ®Õn hai sè lÓ nÕu N b»ng hoÆc lín h¬n 10.

  • §Ó x¸c ®Þnh lµ h¹t kh«ng cã vá r¸p hay h¹t cã vá r¸p, xem danh môc c¸c loµi ®­îc nªu ë B¶ng 2.1.A, Phô lôc Ch­¬ng 2.

3.2. LÊy mÉu l« h¹t gièng

Sè l­îng mÉu cÇn lÊy kh«ng ®­îc Ýt h¬n qui ®Þnh ë B¶ng D.2.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương