TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang4/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Ch­¬ng 7

X¸C §ÞNH §é ÈM


(Determination of moisture content)
7.1. X¸c ®Þnh ®é Èm b»ng ph­¬ng ph¸p sÊy ë nhiÖt ®é æn ®Þnh

7.1.1. Môc ®Ých

X¸c ®Þnh ®é Èm cña h¹t b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sÊy theo qui ®Þnh.7.1.2. §Þnh nghÜa

§é Èm cña mÉu ph©n tÝch lµ tû lÖ phÇn tr¨m khèi l­îng mÉu mÊt ®i so víi khèi l­îng ban ®Çu cña mÉu khi ®­îc sÊy kh« theo ph­¬ng ph¸p qui ®Þnh.7.1.3. Nguyªn t¾c

C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm ph¶i h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt sù « xy ho¸, sù ph©n huû hoÆc mÊt m¸t c¸c chÊt dÔ bay h¬i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o t¸ch ®­îc cµng nhiÒu n­íc trong mÉu sÊy cµng tèt.7.1.4. ThiÕt bÞ vµ dông cô

- M¸y xay mÉu thÝch hîp, cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc ®é mÞn cña nguyªn liÖu xay.

- Tñ sÊy nhiÖt ®é æn ®Þnh.

- C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,001g.

- R©y hoÆc sµng cã lç nhá 0,5mm ; 1,0mm vµ 4,0mm.

- Hép sÊy mÉu b»ng nh«m hoÆc thuû tinh (cã n¾p ®Ëy).

- B×nh hót Èm.

- KÑp g¾p hép sÊy mÉu.

- Dông cô c¾t mÉu.

- C¸c thiÕt bÞ vµ dông cô cÇn thiÕt kh¸c.7.1.5. C¸ch tiÕn hµnh

7.1.5.1. L­u ý tr­íc khi tiÕn hµnh

MÉu göi sÏ ®­îc tiÕp nhËn ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm nÕu mÉu cßn nguyªn vÑn vµ ®­îc ®ùng trong tói hoÆc bao chèng Èm, cµng Ýt kh«ng khÝ cµng tèt. ViÖc x¸c ®Þnh cÇn tiÕn hµnh ngay sau khi nhËn mÉu. Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ mÉu ph©n tÝch ph¶i h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt thêi gian ®Ó hë mÉu ra ngoµi kh«ng khÝ vµ ®èi víi nh÷ng loµi kh«ng ph¶i xay mÉu th× thêi gian nµy kh«ng qu¸ 2 phót kÓ tõ khi mÉu ®­îc lÊy ra khái bao chøa cho ®Õn khi mÉu ph©n tÝch ®­îc ®Ëy kÝn ë trong hép sÊy.7.1.5.2. C©n mÉu

ViÖc c©n mÉu ®­îc thùc hiÖn trªn c©n ph©n tÝch, tÝnh b»ng gam (g), lÊy ®Õn 3 sè lÎ.7.1.5.3. MÉu ph©n tÝch

PhÐp thö ®­îc tiÕn hµnh víi 2 mÉu ph©n tÝch lÊy riªng, mçi mÉu cã khèi l­îng tïy thuéc vµo ®­êng kÝnh cña hép sÊy mÉu qui ®Þnh nh­ sau:

§­êng kÝnh hép sÊy mÉu Khèi l­îng mÉu ph©n tÝch

< 8cm 4-5g

 8cm 10g

Tr­íc khi lÊy mÉu ph©n tÝch, mÉu göi sÏ ®­îc trén ®Òu b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau:

(a) §¶o mÉu ë trong bao chøa b»ng mét c¸i th×a,HoÆc (b) §Æt ®Çu hë cña bao chøa mÉu ®èi diÖn víi ®Çu hë cña mét bao chøa kh¸c t­¬ng tù vµ ®æ h¹t qua l¹i gi÷a hai bao chøa.

Mçi mÉu ph©n tÝch ®­îc lÊy nh­ qui ®Þnh ë 1.7.2 sao cho mÉu kh«ng ®­îc hë ra ngoµi kh«ng khÝ qu¸ 30 gi©y.7.1.5.4. Xay mÉu

C¸c lo¹i h¹t lín ph¶i xay nhá khi sÊy, trõ nh÷ng lo¹i h¹t cã hµm l­îng dÇu qu¸ cao, khã xay hoÆc dÔ bÞ « xy ho¸ vµ cã thÓ sÏ lµm t¨ng khèi l­îng khi xay.

ViÖc xay mÉu ®­îc lµm trªn mÉu gi¶m tr­íc khi lÊy mÉu ph©n tÝch. Møc ®é xay nhá ®­îc nªu ë Phô lôc (7.1.5.4.A.).

H¹t cña nh÷ng loµi b¾t buéc ph¶i xay hoÆc ph¶i nghiÒn ®­îc qui ®Þnh ë Phô lôc (7.1.5.4.A.1).

Sau khi xay xong, tiÕn hµnh lËp mÉu ph©n tÝch cã khèi l­îng nh­ qui ®Þnh ë 7.1.5.3.

7.1.5.5. C¾t mÉu

C¸c h¹t lín (d­íi 5000 h¹t/kg) vµ c¸c h¹t cã vá rÊt cøng, ch¼ng h¹n c¸c loµi ®Ëu ®ç, cã thÓ c¾t h¹t thµnh nh÷ng mÉu nhá thay cho xay. ViÖc c¾t mÉu sÏ ®­îc lµm ë trªn mÉu gi¶m tr­íc khi lÊy mÉu ph©n tÝch (xem 7.1.5.5.A).7.1.5.6. SÊy mÉu

7.1.5.6.1. SÊy s¬ bé

NÕu lµ loµi cÇn ph¶i xay mÉu vµ cã ®é Èm ban ®Çu cao h¬n 17% (hoÆc 10% ®èi víi ®Ëu t­¬ng vµ 13% ®èi víi lóa), th× b¾t buéc ph¶i sÊy s¬ bé.

C¸ch lµm nh­ sau:

Hai mÉu gi¶m, mçi mÉu cã khèi l­îng 25 ± 1g, ®­îc ®Æt ë trong hép sÊy ®· ®­îc c©n khèi l­îng. Sau ®ã, hai mÉu gi¶m nµy sÏ ®­îc sÊy ®Ó gi¶m bít l­îng Èm xuèng d­íi 17% (hoÆc d­íi 10% ®èi víi ®Ëu t­¬ng vµ d­íi 13% ®èi víi lóa). C¸c ph­¬ng ph¸p sÊy s¬ bé ®­îc nªu ë phÇn Phô lôc (7.1.5.6.1.A.).

Sau khi sÊy s¬ bé, c¸c mÉu gi¶m sÏ ®­îc c©n l¹i cïng víi c¶ hép sÊy ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng mÉu ®· gi¶m ®i. Ngay sau ®ã, hai mÉu gi¶m nµy sÏ ®­îc xay riªng vµ nguyªn liÖu xay sÏ ®­îc tiÕp tôc tiÕn hµnh nh­ qui ®Þnh ë 7.1.5.7 hoÆc 7.1.5.8 tïy theo tõng tr­êng hîp cô thÓ.

7.1.5.6.2. C¸c ph­¬ng ph¸p sÊy chÝnh thøc

1. Ph­¬ng ph¸p sÊy ë nhiÖt ®é thÊp æn ®Þnh nh­ qui ®Þnh ë 7.1.5.7 sÏ ®­îc dïng cho h¹t gièng cña nh÷ng loµi ®­îc nªu ë Phô lôc 7.1.5.7.A.

2. Ph­¬ng ph¸p sÊy ë nhiÖt ®é cao æn ®Þnh nh­ qui ®Þnh ë 7.1.5.8. sÏ ®­îc dïng cho h¹t gièng cña nh÷ng loµi ®­îc nªu ë Phô lôc 7.1.5.8.A.7.1.5.7. Ph­¬ng ph¸p sÊy ë nhiÖt ®é thÊp æn ®Þnh

MÉu ph©n tÝch ®­îc lÊy nh­ qui ®Þnh ë 7.1.5.3, ph¶i ®­îc ph©n bè ®Òu trong hép chøa mÉu. C©n hép vµ n¾p tr­íc vµ sau khi cho mÉu vµo. Sau khi c©n, ®Æt nhanh hép ®· cã mÉu lªn n¾p cña nã, ®­a vµo tñ sÊy ®· ®­îc duy tr× ë nhiÖt ®é 103  2oC vµ sÊy trong 171 giê. Thêi gian sÊy b¾t ®Çu tÝnh tõ khi tñ sÊy ®¹t tíi nhiÖt ®é yªu cÇu. Khi kÕt thóc thêi gian sÊy qui ®Þnh th× ®Ëy n¾p hép l¹i vµ ®Æt vµo b×nh hót Èm ®Ó lµm nguéi trong 30-45 phót.

Sau khi lµm nguéi, c©n hép cïng víi c¶ n¾p vµ mÉu. Yªu cÇu ®é Èm kh«ng khÝ ë trong phßng thÝ nghiÖm ph¶i thÊp h¬n 70% khi tiÕn hµnh phÐp thö.

7.1.5.8. Ph­¬ng ph¸p sÊy ë nhiÖt ®é cao æn ®Þnh

C¸ch tiÕn hµnh còng gièng nh­ qui ®Þnh ë 7.1.5.7, tñ sÊy ®­îc duy tr× ë nhiÖt ®é 130-133oC, mÉu ®­îc sÊy trong thêi gian 4 giê ®èi víi ng« (Zea mays), 2 giê ®èi víi c¸c loµi ngò cèc kh¸c vµ 1 giê ®èi víi c¸c loµi kh¸c, vµ kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi ®é Èm kh«ng khÝ trong phßng thÝ nghiÖm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn phÐp thö.7.1.6. TÝnh to¸n kÕt qu¶

7.1.6.1. C¸c ph­¬ng ph¸p sÊy ë nhiÖt ®é æn ®Þnh

§é Èm lµ tû lÖ phÇn tr¨m khèi l­îng ®­îc tÝnh to¸n ®Õn mét sè lÎ theo c«ng thøc sau:
Trong ®ã:


S - lµ ®é Èm cña mÉu ph©n tÝch

M1 - lµ khèi l­îng (g) cña hép sÊy vµ n¾p

M2 - lµ khèi l­îng (g) cña hép sÊy, n¾p vµ mÉu tr­íc khi sÊy

M3 - lµ khèi l­îng (g) cña hép sÊy, n¾p vµ mÉu sau khi sÊyNÕu mÉu ®· ®­îc sÊy s¬ bé th× ®é Èm cña mÉu sÏ ®­îc tÝnh to¸n tõ c¸c kÕt qu¶ cña lÇn sÊy ®Çu (sÊy s¬ bé) vµ lÇn sÊy thø hai. NÕu S1 lµ l­îng Èm mÊt ®i ë lÇn sÊy ®Çu vµ S2 lµ l­îng Èm mÊt ®i ë lÇn sÊy thø hai ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc trªn vµ thÓ hiÖn b»ng tû lÖ phÇn tr¨m, th× ®é Èm cña mÉu sÏ ®­îc tÝnh nh­ sau:7.1.6.2. Sai sè cho phÐp

NÕu kÕt qu¶ ®é Èm cña hai lÇn nh¾c kh«ng v­ît qu¸ 0.2% th× phÐp thö sÏ ®­îc c«ng nhËn. NÕu v­ît qu¸ th× ph¶i lµm l¹i 2 lÇn nh¾c kh¸c.7.1.7. B¸o c¸o kÕt qu¶

KÕt qu¶ ®é Èm ®­îc b¸o c¸o sÏ lµ kÕt qu¶ trung b×nh cña hai mÉu ph©n tÝch, lÊy tíi 1 sè lÎ sau ®¬n vÞ.7.2. X¸c ®Þnh ®é Èm b»ng m¸y ®o ®é Èm

7.2.1. HiÖu chuÈn m¸y ®o ®é Èm

7.2.1.1. Môc ®Ých

ChuÈn bÞ c¸c mÉu ®èi chøng dïng ®Ó hiÖu chuÈn m¸y ®o ®é Èm vµ ®Ó kiÓm tra viÖc hiÖu chuÈn cña c¸c m¸y ®o ®é Èm.7.2.1.2. §Þnh nghÜa

Nh­ ®Þnh nghÜa ë 7.1.2.7.2.1.3. Nguyªn t¾c

C¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc nªu ra ®Ó so s¸nh kÕt qu¶ cña m¸y ®o ®é Èm so víi kÕt qu¶ cña ph­¬ng ph¸p sÊy. TÊt c¶ c¸c m¸y ®o ®é Èm ®Òu cã thÓ ®­îc dïng nÕu ®¸p øng c¸c yªu cÇu hiÖu chuÈn vµ x¸c ®Þnh ®é Èm.

Sù hiÖu chuÈn sÏ ®­îc lÆp l¹i sau 100 lÇn ®o hoÆc Ýt nhÊt mét n¨m mét lÇn.

§èi víi loµi ®­îc ®o b»ng m¸y ®o ®é Èm ®Òu ph¶i cã b¸o c¸o hiÖu chuÈn cña m¸y.7.2.1.4. ThiÕt bÞ

C¸c thiÕt bÞ sau ®©y lµ cÇn thiÕt tïy theo ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông:  • M¸y ®o ®é Èm.

  • Hép chøa cã n¾p kÝn.

  • R©y sµng phï hîp tïy theo loµi cÇn ®o ®Ó lo¹i bá t¹p chÊt ra khái mÉu ®èi chøng, tr¸nh lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®o.

  • M¸y xay mÉu, nÕu mÉu yªu cÇu ph¶i xay theo qui ®Þnh ë 7.1.5.4.

  • C©n thÝch hîp ®Ó c©n mÉu khi dïng m¸y ®o (nh­ qui ®Þnh ë phÇn ph©n tÝch ®é s¹ch)

  • C¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó dïng cho ph­¬ng ph¸p sÊy ®èi chøng (qui ®Þnh ë 7.1.4).

7.2.1.5. C¸ch tiÕn hµnh

7.2.1.5.1. L­u ý tr­íc khi tiÕn hµnh

ViÖc hiÖu chuÈn m¸y ®o ®é Èm cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng bëi rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh­ loµi, gièng c©y trång, ®é chÝn, ®é Èm, nhiÖt ®é vµ møc ®é lÉn t¹p.

M¸y ®o vµ mÉu ph¶i ®Ó ®Õn khi ®¹t ®­îc cïng mét møc c©n b»ng nhiÖt ®é tr­íc khi tiÕn hµnh ®o.

Trong qu¸ tr×nh ®o, viÖc ®Ó hë mÉu ra ngoµi kh«ng khÝ ë phßng kiÓm nghiÖm ph¶i gi¶m ®Õn møc tuyÖt ®èi.

7.2.1.5.2. MÉu hiÖu chuÈn

Ph¶i cã Ýt nhÊt hai gièng cho mçi loµi, mçi gièng gåm n¨m mÉu ®­îc dïng ®Ó hiÖu chuÈn cho m¸y ®o ®é Èm. C¸c mÉu cña mçi gièng ph¶i cã d¶i ®é Èm n»m trong kho¶ng ®o ®­îc qui ®Þnh cña m¸y.

NÕu khi ®o ®é Èm ë c¸c gièng cña cïng mét loµi cã kÕt qu¶ kh¸c nhau mét c¸ch cã ý nghÜa, th× ph¶i hiÖu chuÈn tõng gièng hoÆc tõng nhãm gièng cña loµi ®ã.

C¸c mÉu ®­îc chän ®Ó lµm mÉu hiÖu chuÈn ph¶i lo¹i bá c¸c h¹t bÞ mèc, h¹t bÞ lªn men hoÆc h¹t ®· nÈy mÇm.

NÕu c¸c mÉu ®­îc chän cã chøa nhiÒu t¹p chÊt th× ph¶i ®­îc lµm s¹ch b»ng tay, b»ng sµng hoÆc b»ng thiÕt bÞ lµm s¹ch.

7.2.1.5.3. MÉu ph©n tÝch ®­îc lÊy tõ mÉu hiÖu chuÈn

C¸c mÉu hiÖu chuÈn ph¶i ®­îc ®Æt ë trong hép hoÆc bao chèng Èm vµ ph¶i ®­îc niªm phong. C¸c hép hoÆc bao ®ùng mÉu chuÈn ph¶i chøa ®Çy tíi Ýt nhÊt 2/3. C¸c mÉu hiÖu chuÈn ph¶i ®­îc sö dông trong vßng 10 ngµy kÓ tõ khi chuÈn bÞ xong vµ ph¶i ®­îc b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 5  20C cho ®Õn khi ®­îc sö dông.

C¸c mÉu ph©n tÝch sÏ ®­îc lÊy sau khi ®· ®­îc trén ®Òu b»ng c¸ch dïng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y:

(a) §¶o mÉu ë trong bao b»ng th×a.HoÆc (b) §Æt ®Çu hë cña bao ®ùng mÉu vµo ®Çu hë cña 1 bao t­¬ng tù vµ dèc h¹t qua l¹i gi÷a 2 bao.

MÉu ph©n tÝch ®­îc lÊy sao cho kh«ng ®Ó hë mÉu ra ngoµi kh«ng khÝ qu¸ 30 gi©y.

7.2.1.5.4. C©n mÉu

ViÖc c©n mÉu, nÕu yªu cÇu, ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh vÒ c©n mÉu ë phÇn ph©n tÝch ®é s¹ch.

7.2.1.5.5. C¸c ph­¬ng ph¸p qui ®Þnh

§é Èm cña c¸c mÉu hiÖu chuÈn ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p sÊy (xem 7.1), lµ ph­¬ng ph¸p ®èi chøng.

Ph¶i thùc hiÖn ®­îc ba lÇn ®o thµnh c«ng ®èi víi tõng mÉu hiÖu chuÈn b»ng m¸y ®o ®é Èm theo h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt.

Sau mçi lÇn ®o, mÉu ®· ®o ph¶i ®­îc gép trë l¹i cïng víi mÉu hiÖu chuÈn. Sau ®ã mÉu hiÖu chuÈn ®­îc trén ®Òu (qui ®Þnh ë 7.2.1.5.3.) tr­íc khi mÉu ph©n tÝch tiÕp theo ®­îc lÊy ra. Khi ®o mÉu hiÖu chuÈn, ph¶i tiÕn hµnh 3 lÇn ®o ë 3 mÉu ph©n tÝch riªng rÏ.

§é Èm cña c¸c mÉu hiÖu chuÈn ph¶i ®­îc kiÓm tra l¹i sau khi ®o b»ng c¸ch dïng ph­¬ng ph¸p sÊy ®èi chøng.

7.2.1.6. TÝnh to¸n kÕt qu¶

7.2.1.6.1. Ph­¬ng ph¸p sÊy dèi chøng

§èi víi mÉu kiÓm tra, cã hai kÕt qu¶ ®èi chøng: x1 lµ ®é Èm tr­íc khi ®o b»ng m¸y ®o ®é Èm vµ x2 lµ ®é Èm sau khi ®o b»ng m¸y ®o ®é Èm. KÕt qu¶ trung b×nh cña hai gi¸ trÞ nµy lµ gi¸ trÞ thùc cña ®é Èm víi ®iÒu kiÖn lµ sù kh¸c nhau gi÷a hai lÇn ®o kh«ng v­ît qu¸ 0.3%. NÕu sù kh¸c nhau v­ît qu¸ 0.3% th× viÖc hiÖu chuÈn ph¶i ®­îc lµm l¹i.

7.2.1.6.2. M¸y ®o ®é Èm

§èi víi mçi mÉu hiÖu chuÈn, cÇn ph¶i cã 3 kÕt qu¶ (y1, y2, y3).

TÝnh kÕt qu¶ trung b×nh yx theo c«ng thøc:So s¸nh kÕt qu¶ nµy víi zi (sai kh¸c cña yx so víi gi¸ trÞ thùc cña ®é Èm (xem 7.2.1.6.1.).

7.2.1.6.3. Sai sè cho phÐp

M¸y ®o ®é Èm ®­îc coi lµ n»m trong ph¹m vi hiÖu chuÈn khi zi (sai kh¸c cña yx so víi gi¸ trÞ thùc cña ®é Èm) thÊp h¬n sai sè cho phÐp tèi ®a sau ®©y:Gi¸ trÞ thùc (ph­¬ng ph¸p ®èi chøng)

Sai sè cho phÐp tèi ®a

Nhá h¬n 10%

C¸c h¹t kh«ng cã vá r¸p :  0.4%

C¸c h¹t cã vá r¸p :  0.5%B»ng hoÆc lín h¬n 10%

C¸c h¹t kh«ng cã vá r¸p :  0.04 x ®é Èm

C¸c h¹t cã vá r¸p :  0.05 x ®é Èm
7.2.2. X¸c ®Þnh ®é Èm b»ng m¸y ®o ®é Èm

7.2.2.1. Môc ®Ých

§Ó x¸c ®Þnh ®é Èm cña h¹t gièng cña c¸c loµi cô thÓ b»ng c¸ch dïng m¸y ®o ®é Èm ®· ®­îc hiÖu chuÈn (xem 7.2.1.).7.2.2.2. §Þnh nghÜa

Nh­ ®Þnh nghÜa ë 7.1.2.7.2.2.3. Nguyªn t¾c

§é Èm cña mÉu h¹t gièng cã ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®Æc tÝnh dÉn ®iÖn vµ hãa sinh cña h¹t. Nh÷ng ®Æc tÝnh nµy cã thÓ ®o ®­îc b»ng c¸c m¸y ®o thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm.7.2.2.4. ThiÕt bÞ

C¸c thiÕt bÞ sau ®©y lµ cÇn thiÕt tïy theo ph­¬ng ph¸p sö dông:  • M¸y ®o ®é Èm ®· ®­îc hiÖu chuÈn vµ cßn hiÖu lùc.

  • Hép chøa cã n¾p kÝn.

  • M¸y nghiÒn mÉu, nÕu mÉu ®­îc yªu cÇu ph¶i nghiÒn theo qui ®Þnh ë 7.1.5.4.

  • C©n thÝch hîp theo ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông (qui ®Þnh ë phÇn ph©n tÝch ®é s¹ch).

7.2.2.5. C¸ch tiÕn hµnh

7.2.2.5.1. L­u ý tr­íc khi tiÕn hµnh

MÉu göi sÏ ®­îc tiÕp nhËn ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm chØ khi mÉu cßn nguyªn vÑn, ®­îc ®ùng trong tói hoÆc bao chèng Èm vµ cµng Ýt kh«ng khÝ cµng tèt.

Trong qui tr×nh thö nghiÖm, viÖc ®Ó hë mÉu ra ngoµi kh«ng khÝ sÏ ph¶i gi¶m thiÓu tíi møc tuyÖt ®èi.

7.2.2.5.2. MÉu ph©n tÝch

ViÖc x¸c ®Þnh ®é Èm ®­îc tiÕn hµnh víi hai mÉu ph©n tÝch ®éc lËp, mçi mÉu cã khèi l­îng hoÆc dung tÝch ®­îc yªu cÇu cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i m¸y ®o.

Tr­íc khi lÊy mÉu ph©n tÝch, mÉu göi ph¶i ®­îc trén ®Òu b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y:

(a) §¶o mÉu ë trong bao b»ng th×a.HoÆc (b) §Æt ®Çi hë cña bao ®ùng mÉu vµo ®Çu hë cña 1 bao t­¬ng tù vµ dèc h¹t qua l¹i gi÷a 2bao.

MÉu ph©n tÝch ®­îc lÊy sao cho kh«ng ®Ó hë mÉu ra ngoµi kh«ng khÝ qu¸ 30 gi©y.

7.2.2.5.3. C©n mÉu

ViÖc c©n mÉu, nÕu yªu cÇu, ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh vÒ c©n mÉu ë phÇn ph©n tÝch ®é s¹ch.7.2.2.6. TÝnh to¸n kÕt qu¶

7.2.2.6.1. M¸y ®o ®é Èm§é Èm lµ tû lÖ phÇn tr¨m theo khèi l­îng ®­îc tÝnh to¸n ®Õn mét dÊu phÈy theo c«ng thøc sau ®©y:Trong ®ã: M1 vµ M2 lµ kÕt qu¶ cña mÉu ph©n tÝch thø nhÊt vµ mÉu ph©n tÝch thø hai ®­îc ®o b»ng m¸y ®o ®é Èm.

7.2.2.6.2. Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ ®o ®é Èm lµ sè liÖu trung b×nh cña hai mÉu ph©n tÝch nÕu sù kh¸c nhau gi÷a hai mÉu ph©n tÝch kh«ng v­ît qu¸ 0.2%.

7.2.2.7. B¸o c¸o kÕt qu¶

KÕt qu¶ ®é Èm ®­îc b¸o c¸o ®Õn mét sè lÎ sau ®¬n vÞ. Nh·n hiÖu, lo¹i m¸y vµ kho¶ng hiÖu chuÈn cña m¸y ®o dïng ®Ó ®o ®é Èm còng ph¶i ghi râ trªn PhiÕu kÕt qu¶ ph©n tÝch.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương