TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang3/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Ch­¬ng 6


X¸c ®Þnh khèi l­îng 1000 h¹t

(1000 seed weight determination)
6.1. Môc ®Ých

X¸c ®Þnh khèi l­îng trung b×nh 1.000 h¹t cña mÉu göi6.2. Nguyªn t¾c

MÉu ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng 1.000 h¹t ®­îc lÊy ra tõ phÇn h¹t s¹ch, ®Õm vµ c©n ®Ó tÝnh khèil­îng 1000 h¹t.6.3. ThiÕt bÞ vµ dông cô

- M¸y ®Õm h¹t hoÆc dông cô ®Õm h¹t thÝch hîp

- C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c thÝch hîp.

- Dao g¹t mÉu.

- Hép ®ùng mÉu: hép petri, hép nhùa.

6.4. C¸ch tiÕn hµnh

6.4.1. MÉu ph©n tÝch

MÉu ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng 1.000 h¹t lµ toµn bé phÇn h¹t s¹ch cña phÐp thö ph©n tÝch ®é s¹ch.6.4.2. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch

6.4.2.1. §Õm toµn bé mÉu

§Õm toµn bé sè h¹t ë trong mÉu ph©n tÝch. Sau khi ®Õm, tiÕn hµnh c©n toµn bé mÉu (g), lÊy sè lÎ khi c©n nh­ qui ®Þnh ë ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é s¹ch (2.5.2).6.4.2.2 §Õm c¸c lÇn nh¾c

- Tõ mÉu ph©n tÝch lÊy ra mét l­îng mÉu gi¶m b»ng ph­¬ng ph¸p dïng thia.

- Tõ mÉu gi¶m nµy lÊy ra ngÉu nhiªn 8 mÉu, mçi mÉu 100 h¹t (b»ng tay hoÆc m¸y ®Õm h¹t).

- C©n tõng mÉu (g), lÊy sè lÎ nh­ qui ®Þnh ë ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é s¹ch (®iÒu 2.5.2).

- KiÓm tra sè liÖu :

TÝnh ®é lÖch chuÈn cña 8 lÇn nh¾c theo c«ng thøc:Trong ®ã :

X - lµ khèi l­îng (g) cña tõng lÇn nh¾c.

N - lµ tæng sè lÇn nh¾c.


TÝnh hÖ sè biÕn thiªn:

Trong ®ã :- lµ khèi l­îng trung b×nh (g) cña 100 h¹t tõ 8 lÇn nh¾c.

s - lµ ®é lÖch chuÈn cña c¸c lÇn nh¾c.NÕu hÖ sè biÕn thiªn V< 4 ®èi víi c¸c lo¹i h¹t cã vá r¸p vµ V< 4 ®èi víi c¸c lo¹i h¹t kh¸c th× kÕt qu¶ sÏ ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n.

NÕu hÖ sè biÕn thiªn V v­ît ra ngoµi giíi h¹n nµy kh«ng nhiÒu th× ph¶i lµm tiÕp 8 mÉu kh¸c vµ tÝnh ®é lÖch chuÈn cho c¶ 16 mÉu. Lo¹i bá nh÷ng mÉu cã khèi l­îng v­ît ra ngoµi  2s. C¸c mÉu cßn l¹i sÏ ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n kÕt qu¶.

6.5. TÝnh to¸n kÕt qu¶

- NÕu ®Õm c¶ mÉu ph©n tÝch th× khèi l­îng cña 1000 h¹t sÏ ®­îc tÝnh to¸n tõ khèi l­îng (g) cña toµn bé mÉu.- NÕu ®Õm c¸c lÇn nh¾c th× khèi l­îng trung b×nh cña 1000 h¹t sÏ ®­îc tÝnh to¸n tõ khèi l­îng trung b×nh cña c¸c lÇn nh¾c 1000 h¹t nh­ qui ®Þnh ë 6.4.3 (nghÜa lµ, 10.).

6.6. B¸o c¸o kÕt qu¶

KÕt qu¶ khèi l­îng 1.000 h¹t sÏ ®­îc b¸o c¸o nh­ tÝnh to¸n ë 6.5.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương