Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNGtải về 39.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích39.04 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_______________________________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________________________________________________________________
Số: 1320 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500

Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn

tại vùng rau La Hường mở rộng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét nội dung Tờ trình số 170/TTr-SNN ngày 09/02/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn tại vùng rau La Hường mở rộng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số /TTr-SXD ngày tháng năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn tại vùng rau La Hường mở rộng, kèm theo bản vẽ quy hoạch có ký hiệu KT03/03 do Viện Quy hoạch xây dựng lập với những nội dung chính như sau:

I. Vị trí và ranh giới nghiên cứu quy hoạch:

1. Vị trí: Khu đất thuộc phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới quy hoạch:

Ranh giới quy hoạch được xác định bởi các điểm: R1, R2, ..., R31.

- Phía Tây giáp : Đường ven sông Tuyên sơn - Túy Loan;

- Phía Đông giáp : Đất dự án vùng sản xuất rau an toàn Hòa Thọ Đông;

- Phía Nam giáp : Sông Cẩm Lệ;

- Phía Bắc giáp : Đất dự án vùng sản xuất rau an toàn Hòa Thọ Đông.3. Quy mô:

Tổng diện tích đất quy hoạch : 49.890 m2.II. Quy hoạch sử dụng đất:

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤTSTT

Thành phần sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)


Số lượng

01

Đất nhà lưới trồng rau

5.400

10,82

03 nhà

02

Đất khu nhà sơ chế

382

0,77

01 nhà

03

Đất khu nhà bảo quản thiết bị

228

0,46

01 nhà

04

Đất bể nước dự trữ

160

0,32

06 bể

05

Đất hố thu gom rác – thuốc BVTV

12

0,02

02 hố

06

Đất trồng rau

36.848

73,86

-

07

Đất giao thông

6.860

13,75

-
Tổng cộng

49.890

100,00

-

III. Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác:

Trước khi tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập Hồ sơ quy hoạch chiều cao (giải pháp cao độ) và thoát nước, gửi Sở Xây dựng lập thủ tục thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, chú ý khu vực san nền tương đương với khu vực trồng rau hiện trạng nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.Điều 2.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; Đồng thời, phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt.

- Giao UBND quận Cẩm Lệ chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt theo quy định; Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Cẩm Lệ quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, hướng dẫn các thủ tục thu hồi, giao đất theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ; Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


CHỦ TỊCH


Nơi nhận:

- Như điều 4;- CT và các PCT;

- Lưu: VT, QLĐTh.
: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương