images/danang/file/2016-VB ban hanh
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/chuyende
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/chuyende/thong tin quy hoach
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/chuyende/thong tin quy hoach
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/Nam2015
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file
  Phụ lục số 3 nguồn vốn cho vay hộ nghèO
  Phụ lục số 7 TỔng nguồn lực thực hiện chưƠng trìNH
images/danang/file/kbnndanang/2014
  I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/kbnndanang/2014
  I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/Nam2015
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/kbnndanang
  Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/chuyende/thong tin quy hoach
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/Nam2015
  UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/kbnndanang/TTHC 2015
  Mẫu số C2-12/NS
images/danang/file/Nam 2016
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/Nam2015
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
  Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
images/danang/file/chuyende
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/Nam2015
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/nam2014/thuy
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/kbnndanang/2014
  Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II i. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/Nam2015
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/y kien nhdan ve du thao Luat dat dai
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/nam2014/thuy
  UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/Nam2015
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/nam2014/nhuhanh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/Văn bản mới ban hành/Thang 6
  Ubnd thành phố ĐÀ NẴng văn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/danang/file/chuyende
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  THÀnh phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/Nam2015
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  Thành phỐ ĐÀ NẴNG
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015
images/danang/file/nam2014/thuy
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/File van ban chi dao
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/kbnndanang
  1. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/Văn bản mới ban hành/Thang 7
  Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm hành chính quận Sơn Trà
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  Địa điểm: Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chủ TỊch uỷ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/chuyende
  Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  Số: 2049 /QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 2016
images/danang/file/chuyende
  Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng số: 2066 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tl 1/500 dhc-marina bến du thuyền và câu lạc bộ thể thao dưới nước chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/kbnndanang
  I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ TỊch uỷ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/kbnndanang
  1. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước
images/danang/file/nam2014/nhuhanh
  Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng
images/danang/file/2015 - VB moi ban hanh
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 5194 /QĐ-ubnd
images/danang/file/thong tin quang ba
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 2653 /QĐ-ubnd
images/danang/file
  Phụ lục số 6 kinh phí HỖ trợ VỀ nhà Ở
images/danang/file/nam2014/thuy
  Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2014
images/danang/file/Nam2015
  Căn cứ Quyết định số 45/2012/QĐ-ubnd ngày 06 tháng 10 năm 2012 của ubnd thành phố về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; mức trợ giúp đột xuất cho cá nhân, hộ gia đình tại cộng đồng
images/danang/file/chuyende
  Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tl 1/500 khu dân cư dọc tuyến đường 45m
images/danang/file/Nam2015
  Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-ttg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất (kcn, kcx) đến năm 2020’’
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  Dự án: Nâng tầng Khu tiếp nhận bệnh nhân thuộc Bệnh viện Đà Nẵng
images/danang/file/Văn bản mới ban hành
  Số: 462 /ubnd-kstt v/v xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2013
images/danang/file/Nam2015
  Sở Tài nguyên và Môi trường
images/danang/file/Nam 2016
  Bệnh viện chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/Văn bản mới ban hành
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/chuyende
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/chuyende/thong tin quy hoach
  V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532
images/danang/file/Văn bản mới ban hành/Thang 5
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng số 15/2014/QĐ-ubnd
images/danang/file/Nam2015
  Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/Văn bản mới ban hành
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
images/danang/file/chuyende
  Quy đỊnh tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-cp ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà
images/danang/file/2015 - VB moi ban hanh
  Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể; Công ty tnhh mtv 100% vốn Nhà nước; ubnd các quận, huyện
images/danang/file/chinh sach moi
  Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
images/danang/file/Nam2015
  Địa điểm: Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chủ TỊch uỷ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
images/danang/file/2016-VB ban hanh
  THÀnh phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
images/danang/file/2015_Liem_Thongbao
  THÀnh uỷ ĐÀ NẴng số 13100-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
images/danang/file
  Diện tích, cơ cấu sử dụng đất của quận Cẩm Lệ đến năm 2015
images/danang/file/Văn bản mới ban hành/Thang 6
  Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014
images/danang/file/2015_Liem_Thongbao
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về việc quản lý Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
directory images danang  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương