UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.8 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5805/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập tổ chức hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1510 /SKHĐT-TH ngày 23 tháng 7 năm 2015 về việc thành lập Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Tổ điều phối).

Điều 2: Tổ điều phối là tổ chức giúp việc cho Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng vùng và Chủ tịch Hội đồng vùng luân phiên trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có nhiệm kỳ hai năm một lần. Tổ điều phối có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng vùng kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng;

- Tổng hợp các nội dung liên kết của thành phố với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác từ việc tổng hợp nhu cầu liên kết từ phía doanh nghiệp, các khu công nghiệp và các địa phương trong tỉnh;

- Cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tác động của các chủ trương này đối với phát triển vùng;

- Theo dõi, đôn đốc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm; tổng hợp báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo, Hội đồng vùng, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm;

- Khi Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đảm nhận vai trò luân phiên Chủ tịch Hội đồng vùng, thì ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn trên, Tổ điều phối còn có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng vùng chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng vùng.Điều 3: Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 có các thành viên theo danh sách sau đây:

- Tổ trưởng: Ông Trần Văn Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổ phó: Giám đốc Sở Công Thương;

- Các ủy viên gồm:

+ Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng;

+ Giám đốc Sở Tài chính;

+ Giám đốc Sở Xây dựng;

+ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

+ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Giám đốc Sở Y tế.

- Thư ký : Ông Ngô Đình Tráng, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư.Điều 4: Kinh phí hoạt động của Tổ điều phối được tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Thành phố; được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung kinh phí phải có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Tổ điều phối được phép sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 6836/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố về thay đổi, bổ sung thành viên Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- TTTU, HĐND, UBND Tp;

- VPBCĐ điều phối phát triển
các vùng kinh tế trọng điểm;

- CT, các PCT;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH.CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương