Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích15.77 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9071 /UBND-NCPC


V/v triển khai ý kiến Kết luận

của Thường trực Thành ủy về đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn thành phố


Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2015


Kính gửi:

- Giám đốc Công an thành phố;

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Thông báo số 11-TB/TU ngày 10/11/2015 của Thành ủy về Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các cấp khẩn trương xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố theo nội dung Thông báo số 11-TB/TU ngày 10/11/2015 của Thành ủy.

2. Trong thời gian đến, ngoài việc tổ chức thực hiện các nội dung kết luận chỉ đạo nêu trên; yêu cầu Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các địa phương, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

2.1. Các Sở, ban, ngành liên quan :

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cần chủ động phối hợp kịp thời với lực lượng Công an để đảm bảo cao nhất hiệu quả công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tham mưu đề xuất và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền; Cụ thể: Không quá 05 (năm) ngày làm việc đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý và 10 (mười) ngày làm việc đối với các kiến nghị phải có sự tham gia của cơ quan, đơn vị liên quan.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố về việc chậm trễ trong công tác tham mưu, phối hợp khi có yêu cầu từ lực lượng Công an, gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

2.2. Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường tăng cường đi thực tế cơ sở, trực tiếp tham gia (theo chế độ định kỳ và đột xuất) với các lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời chỉ đạo giải quyết, hạn chế việc xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn thông qua chế độ báo cáo. Cụ thể: Ngoài chế độ kiểm tra đột xuất, duy trì lịch kiểm tra thực tế định kỳ ít nhất 01 lần/tháng đối với Chủ tịch UBND quận, huyện và 02 lần/tháng đối với Chủ tịch UBND các xã, phường.

2.3. Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng xây dựng chỉ số đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các cấp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng: Kể từ ngày có kết luận của Thường trực Thành ủy (06/11/2015) nếu tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên trên địa bàn và theo lĩnh vực được giao phụ trách không có chuyển biến tích cực:

+ Không xét thi đua, khen thưởng năm 2015 đối với các tập thể và cá nhân liên quan.

+ Sau 06 tháng, điều chuyển Chủ tịch UBND cấp xã, phường;

+ Sau 01 năm, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các Sở, ngành.

2.4. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thẩm tra các kiến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động của Công an thành phố, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 12/2015.

3. Giao Văn phòng UBND thành phố (Phòng Nội chính – Pháp chế) giúp Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên (kể cả chế độ kiểm tra đột xuất); tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố kịp thời chỉ đạo xử lý các vướng mắc, phát sinh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Thành ủy; TT. HĐND Tp;

- Ban Nội chính Thành ủy;

- CVP, PCVP Nguyễn Hoài Nam, NCPC;

- Tổ công tác 43;

- DRT, Báo ĐN, Báo CATP, Cổng TTĐT Tp.

- Lưu: VT, NCPC.CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Huỳnh Đức Thơ: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương