Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNGtải về 12.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.94 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Số: 4523 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

    Kết thúc dự án và giải thể Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậuCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng – Thành phố môi trường”;

Căn cứ Quyết định số 6249/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng v/v điều chỉnh Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng – Thành phố môi trường”;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng v/v sửa đổi một số điều của Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng – Thành phố môi trường”

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng v/v sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 09/10/2014 của UBND thành phố báo cáo kết thúc dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu (ECUD);

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-STC ngày 08/12/2014 của Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1123/SKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 6 năm 2015 về việc thông báo kết thúc dự án và giải thể Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kết thúc dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu và giải thể Ban Quản lý dự án (được thành lập theo các Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/3/2010, Quyết định số 6249/QĐ-UBND ngày 19/8/2010, Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 và Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD;

- Viện quy hoạch xây dựng TP ĐN;

- Cục thuế TP.Đà Nẵng;

- Kho bạc Nhà nước TP. Đà Nẵng;- Lưu: VT, TH.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Tấn Viết

: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương