images/danang/file/Nam2015
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
  UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
  Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
  Căn cứ Quyết định số 45/2012/QĐ-ubnd ngày 06 tháng 10 năm 2012 của ubnd thành phố về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; mức trợ giúp đột xuất cho cá nhân, hộ gia đình tại cộng đồng
  Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-ttg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất (kcn, kcx) đến năm 2020’’
  Sở Tài nguyên và Môi trường
  Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  Địa điểm: Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chủ TỊch uỷ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
directory images danang  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương