UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích9.53 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1325 / QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2015QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân
thành phố Đà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng và của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 34/TTr-STC ngày 13/01/2015, Công văn số 320/STC-HCSN ngày 12/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 4; KT. CHỦ TỊCH

- CT và các PCT UBND TP; PHÓ CHỦ TỊCH

- BCĐ Đề án 61 TPĐN;

- Các Sở: KH&ĐT, Tư pháp;

- UBND các quận, huyện;- Lưu: VT, KTTH.

Võ Duy Khương
: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương