THÀnh phố ĐÀ NẴNGtải về 13.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích13.31 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_____________________________________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________________________________________________________________Số: 3527 /UBND-QLĐTh


Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2015


V/v xử lý ngập úng, ô nhiễm môi trường tại Tổ 215, 216, 217 và 218 phường Hòa Minh (khu vực đối diện Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND quận Liên Chiểu;

- Viện Quy hoạch Xây dựng.

Xét nội dung Công văn số 1522/SXD-QLHT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Sở Xây dựng về việc xử lý ngập úng, ô nhiễm môi trường tại Tổ 215, 216, 217 và 218 phường Hòa Minh (khu vực đối diện Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm); tại cuộc họp giao ban ngày 20 tháng 4 năm 2015, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất ý kiến kết luận như sau:
Thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng tại nội dung Công văn nêu trên về việc xử lý ngập úng, ô nhiễm môi trường tại Tổ 215, 216, 217 và 218 phường Hòa Minh (khu vực đối diện Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

(Kèm theo Công văn số 1522/SXD-QLHT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Sở Xây dựng)
Giao Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng căn cứ chủ trương nêu trên, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định./.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ
Nơi nhận:

- Như trên;

- CT và các PCT UBND TP;

- CVP và các PVP;

- Lưu VT, QLĐTh.

VĂN PHÒNG UBND TP ĐÀ NẴNG


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ


Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2015PHIẾU TRÌNH
Kính trình: - Anh Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP

- Anh Võ Văn Thương - Chánh Văn phòng UBND TP


1522/SXD-QLHT

Nội dung và đề xuất của Chuyên viên:

- Kính trình Anh xem xét nội dung và duyệt ký Công văn về việc xử lý ngập úng, ô nhiễm môi trường tại Tổ 215, 216, 217 và 218 phường Hòa Minh (khu vực đối diện Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

- Chủ trương liên quan: Thông báo số 97/TB-VP ngày 27/4/2015 (Thông báo Nội dung giao ban ngày 20/4/2015, Mục 4; trang 7, 8).

Trưởng phòng Chuyên viênNguyễn Viết Vĩnh Nguyễn Khương

Ý kiến của Lãnh đạo VP UBND TP:

Ý kiến của Lãnh đạo UBND TP:
: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương