Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.26 Kb.
#1187

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : 9292 /QĐ-UBNDĐà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản

làm vật liệu xây dựng thông thườngỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010; Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 3023/GP-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 và Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố cho phép Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa được khai thác đá xây dựng tại phần mở rộng mỏ Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu;

Xét hồ sơ và Công văn số 63/CV-CT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa v/v đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác tại phần mở rộng mỏ đá Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1141/TTr-STNMT ngày 30 tháng 11 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Giấy phép số 3023/GP-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 và Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố đã cấp cho Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa khai thác đá xây dựng tại phần mở rộng mỏ Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

- Trữ lượng đá xây dựng được phép khai thác theo thời hạn của Giấy phép (từ ngày 20 tháng 4 năm 2012 đến ngày 20 tháng 8 năm 2018):

105.000m3 đá nguyên khai x 6,33 năm = 664.650 m3;

- Trữ lượng đá xây dựng được phép khai thác từ ngày 20 tháng 01 năm 2014 đến ngày 20 tháng 8 năm 2018):

105.000m3 đá nguyên khai x 4,58 năm = 480.900 m3.

Điều 2. Các nội dung khác của Giấy phép số 3023/GP-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 và Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố không trái với nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Công Thương; Giám đốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 4; CHỦ TỊCH- Cục KSHĐKS Miền Trung;

- Lưu: VT, QLĐThị.
Каталог: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG

tải về 14.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương