THÀnh phố ĐÀ NẴNGtải về 64.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích64.17 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

autoshape 12

Số: 1255/QĐ-UBND


autoshape 13

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 03 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành “Kế hoạch hoạt động ngoại giao văn hóa thành phố Đà Nẵng 2015”

straight connector 2


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 9037/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố về việc tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tại công văn số 176/SNG-LTĐN ngày 04 tháng 02 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động ngoại giao văn hóa thành phố Đà Nẵng 2015”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan:

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm 2015.

2. Các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

- Triển khai các hoạt động được phân công tại Kế hoạch này; gửi báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động;

- Cuối năm, gửi kinh phí thực hiện Kế hoạch về Sở Ngoại vụ (lồng ghép trong báo cáo hoạt động đối ngoại) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Kế hoạch đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- VPCP, Bộ Ngoại giao (b/c);

- TTTU, TT HĐNDTP (b/c);

- CT và các PCT UBND TP;

- Các sở: Ngv, TC, VHTTDL,GDĐT,

CT, TT&TT;

- LHCTCHN TP;

- TTXTDL;

- Thành đoàn ĐN;

- CATP;

- Đài PTTH ĐN (DRT);- Báo ĐN, Báo CA ĐN;

- VPUB: CVP và các PCVP UBND TP;

KTTH, VX, TH(A.Cường);

- Lưu: VT, TH(Thuận).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Tấn Viết
autoshape 3Y BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

autoshape 4

KẾ HOẠCH

Hoạt động ngoại giao văn hóa thành phố Đà Nẵng 2015(Ban hành theo Quyết định số 1255 /QĐ-UBND

ngày 03 tháng 03 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)

straight connector 3

Thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành “Kế hoạch hoạt động ngoại giao văn hóa thành phố Đà Nẵng năm 2015” với các nội dung sau:


I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Thực hiện hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hóa của thành phố Đà Nẵng trong năm 2015, góp phần thúc đẩy quảng bá Đà Nẵng ra thế giới và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa thành phố và các đối tác, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.2. Yêu cầu

- Phát huy tính chủ động và phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan; nâng cao hiệu quả việc lồng ghép công tác ngoại giao văn hóa trong việc thực hiện các hoạt động thường xuyên của từng ngành.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa; kết hợp chặt chẽ và vận dụng linh hoạt, hiệu quả quan hệ tương tác giữa ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế.

- Thực hiện các hoạt động ngoại giao văn hóa đa dạng, phong phú, có chiều sâu, kết hợp hài hòa và tích cực hưởng ứng chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của thành phố.


II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cường gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế
a) Sở Ngoại vụ

- Đề xuất và phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa trong khuôn khổ các dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước.

- Tăng cường vai trò của Văn phòng đại diện Đà Nẵng tại Nhật Bản trong việc xúc tiến hợp tác văn hóa với Nhật Bản; chủ trì tổ chức Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và Tọa đàm giao lưu văn hóa, kinh tế Việt - Nhật tại Đà Nẵng (mang tính chất đoàn vào).

- Chủ trì tổ chức chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Đà Nẵng (mang tính chất đoàn vào).

- Đề xuất phương án thành lập Văn phòng đại diện Đà Nẵng tại Hàn Quốc với chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, đồng thời đẩy mạnh và hỗ trợ các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam và Đà Nẵng tại thị trường Hàn Quốc (mang tính chất đoàn ra).

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung hợp tác trên lĩnh vực văn hóa trong các thỏa thuận quốc tế của thành phố và những buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố với các đối tác nước ngoài.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân, học sinh, sinh viên trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tuân thủ pháp luật và góp phần xây dựng thành phố trật tự, kỷ cương, văn minh và xây dựng hình ảnh đẹp về người dân thành phố đối với bạn bè và du khách quốc tế.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương và các ngành liên quan


Phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế tại Đà Nẵng để tạo ra những điểm nhấn quảng bá hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế như: Cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2015 và các hoạt động văn hóa - du lịch phụ trợ; Lễ hội Ánh sáng 2015; các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch, thương mại giữa các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC)…

2. Đẩy mạnh gắn kết giữa ngoại giao văn hóa với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và đối ngoại nhân dân
a) Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp các ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tại nước sở tại.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về Đà Nẵng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Trại hè cho thanh niên kiều bào năm 2015 (mang tính chất đoàn vào).

- Tổ chức “Giải bóng đá hữu nghị người nước ngoài sống tại Đà Nẵng năm 2015”, với sự tham gia của các đội bóng của các hội, hiệp hội nước ngoài và cán bộ các sở, ngành thành phố nhằm tạo môi trường giao lưu với người nước ngoài đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng (mang tính chất đoàn vào).

b) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố
Triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân như chương trình “ở nhà dân” (homestay) dành cho sinh viên, tình nguyện viên quốc tế; các hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, qua đó góp phần tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

c) Các sở, ban, ngành liên quan


Lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vị thế, tầm vóc và tiềm năng phát triển, tình hình kinh tế-xã hội, văn hóa và các vấn đề an sinh xã hội của thành phố đến người nước ngoài tại Đà Nẵng, kiều bào đang sinh sống tại Đà Nẵng và ở nước ngoài thông qua các hoạt động chuyên môn của từng ngành.
3. Quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng
a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, phát triển văn học nghệ thuật và chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu tập trung nguồn lực đầu tư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án văn hóa trọng điểm của thành phố và phường, xã trong kế hoạch năm 2015.

- Lồng ghép công tác ngoại giao văn hóa qua các hoạt động xúc tiến sản phẩm du lịch, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng và đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội như: Sự kiện Đường chạy sắc màu (Color me run), Cuộc thi IronMan 70.3 VietNam.

- Xây dựng và phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch; áp dụng vào các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp về môi trường du lịch đối với du khách quốc tế.

b) Sở Ngoại vụ

- Gắn kết ngoại giao văn hóa với các hoạt động thông tin đối ngoại, cụ thể: Vận động thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá Đà Nẵng đăng/phát trên các trang/kênh thông tấn báo chí trong và ngoài nước; xúc tiến quảng bá hình ảnh Đà Nẵng tại các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác (mang tính chất đoàn ra).

- Tổ chức chương trình tìm hiểu lịch sử, văn hoá Đà Nẵng cho người nước ngoài đang sống và làm việc tại Đà Nẵng nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thắt chặt quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch.

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:


+ Tổ chức cho đoàn nghệ thuật Đà Nẵng sang biểu diễn tại một địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác (mang tính chất đoàn ra).

+ Tham gia triển lãm giới thiệu về hình ảnh, văn hóa của Đà Nẵng tại một địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác (mang tính chất đoàn ra).

c) Sở Thông tin và Truyền thông

Quản lý hoạt động xuất bản các ấn phẩm quảng bá hình ảnh thành phố; định hướng báo chí tuyên truyền về công tác ngoại giao văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại với ngoại giao văn hóa.

d) Sở Công Thương

- Nghiên cứu xây dựng Quy chế quy định các tiêu chí công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của Đà Nẵng. Quy chế này là cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, chọn lựa và xác định sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng để giới thiệu với du khách khi đến thăm Đà Nẵng.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức các hoạt động như: Hội chợ, triển lãm quốc tế, chương trình quảng bá các sản vật địa phương, ẩm thực Đà Nẵng, các ngành nghề truyền thống nhằm đẩy mạnh việc giới thiệu các sản phẩm văn hóa vật thể hoặc phi vật thể tiêu biểu của thành phố.

đ) Thành Đoàn Đà Nẵng

Tổ chức chương trình tình nguyện và giao lưu văn hóa tại Lào.

e) UBND các quận, huyện và các ngành liên quan

- UBND các quận, huyện thực hiện công tác bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn, chủ động bố trí kinh phí để tu sửa cấp thiết các di tích trên địa bàn; chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng các công trình văn hóa - thể thao cập quận, huyện năm 2015.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nâng cấp phiên bản tiếng Anh trang thông tin điện tử của đơn vị để tăng cường quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến các độc giả nước ngoài.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường gắn kết ngoại giao văn hóa với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; lồng ghép quảng bá hình ảnh và văn hóa của thành phố thông qua các Hội nghị, Hội thảo, sự kiện do đơn vị chủ trì tổ chức.

g) Các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương

- Chủ động tuyên truyền các sự kiện ngoại giao văn hóa trong và ngoài nước.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố và các hoạt động ngoại giao văn hóa của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng.


4. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
a) Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phối hợp các cơ quan đại diện ngoại giao và trung tâm giao lưu văn hóa nước ngoài tại Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế tại Đà Nẵng như: Tuần lễ phim Ấn Độ, chương trình biểu diễn nhạc điện tử Pháp, hoạt động chiếu phim Pháp và các sự kiện khác (mang tính chất đoàn vào).

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp các ngành, cơ quan chức năng liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, sản phẩm văn hóa ngoại lai không phù hợp với các giá trị truyền thống của Việt Nam, góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, an ninh và chất lượng cho nhân dân thành phố.

5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động ngoại giao văn hóa
a) Sở Ngoại vụ

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân - đối ngoại và ngoại giao văn hóa cho cán bộ Sở Ngoại vụ và cán bộ làm công tác đối ngoại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ biên phiên dịch của thành phố.

b) Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phốNghiên cứu, đề xuất nội dung đào tạo lĩnh vực văn hóa trong các thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực giữa thành phố với các đối tác nước ngoài.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch ngoại giao văn hóa thành phố Đà Nẵng năm 2015 được lồng ghép cùng với kinh phí hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách năm 2015 tại Quyết định số 9037/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Tấn Viết: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương