Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hànhtải về 56.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích56.05 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9247 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh
tại các văn bản do UBND thành phố và Sở, ngành ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do UBND thành phố và Sở, ngành ban hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan rà soát quy hoạch các lĩnh vực ngành, nghề thuộc danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- TT Thành ủy; TT HĐND TP;

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;

- Đài PT-TH ĐN, Báo Đà Nẵng;

- TT Công báo TP Đà Nẵng;

- Lưu: VT, KTN.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ


DANH MỤC

CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP KINH DOANH
TẠI CÁC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, SỞ, NGÀNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số: 9247 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)


STT

Lĩnh vực,
ngành nghề


Tên gọi của văn bản/ Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

1

Nuôi chim yến trong khu vực nội thành

Công văn số 3573/VP-KTN ngày 28/01/2011 của Văn phòng UBND thành phố v/v liên quan đến việc nuôi chim yến trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ Công văn số 3573/VP-KTN về việc không cho phép thành lập mới nuôi chim yến trong khu vực nội thành.

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

2

Bán buôn rượu

Công văn số 136/SCT-QLTM ngày 01/02/2013 của Sở Công thương Đà Nẵng v/v thông báo cấp Giấy phép kinh doanh buôn bán sản phẩm rượu

Bãi bỏ Công văn số 136/SCT-QLTM về việc thông báo thực hiện cấp giấy phép kinh doanh buôn bán sản phẩm rượu tại thành phố Đà Nẵng

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

3

Sản xuất và cưa xẻ gỗ

- Công văn số 4816/UBND-TH ngày 9/8/2010 của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố

- Thông báo số 259/TB-VP ngày 27/8/2010 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng- Bãi bỏ Khoản 6 Công văn số 4816/UBND-TH đối với nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện ngừng cấp phép mới đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ cưa xẻ gỗ
- Bãi bỏ Khoản 8, Mục II Thông báo số 259/TB-VP ngày 27/8/2010 đối với nội dung không đồng ý chủ trương tiếp tục cấp giấy phép mới đối với hoạt động cưa xẻ gỗ.

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

4

Xe taxi

Công văn số 4816/UBND-TH ngày 09/8/2010 của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố

Bãi bỏ Khoản 6 Công văn số 4816/UBND-TH đối với nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện ngừng cấp phép mới đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ xe taxi

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

5

- Sản xuất thủy sản quy mô nhỏ tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang

- Sản xuất, chế biến thủy sản trong Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang- Thông báo số 110/TB-UBND ngày 26/8/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng

- Công văn số 670/BQL-ĐT ngày 30/10/2012 của Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng- Bãi bỏ Khoản 3, Mục II Thông báo số 110/TB-UBND về việc dừng giải quyết thủ tục cấp phép thành lập mới các xí nghiệp thủy sản quy mô nhỏ tại khu vực công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và trên địa bàn Sơn Trà.
- Bãi bỏ Công văn số 670/BQL-ĐT v/v cho thuê lại nhà xưởng trong KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

6

Sản xuất gạch đất sét nung

Công văn số 9980/UBND-KTN ngày 27/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ Công văn số 9980/UBND-KTN đối với nội dung không cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép xây dựng đối với cơ sở sản xuất gạch đất sét nung


Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

7

Kinh doanh vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy

Công văn 1318/VP-KTN ngày 7/6/2013 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng v/v kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH MTV Cung ứng xăng dầu An Lộc

Bãi bỏ Khoản 3 Công văn 1318/VP-KTN đối với nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm dừng việc cấp mới, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy kể từ ngày ký ban hành văn bản này.

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

8

Tái chế nhựa, gia công cơ khí và các nghề sản xuất trong khu dân cư

Công văn số 9644/UBND-QLĐTh ngày 31/10/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bãi bỏ Điểm 1.1 Khoản 1 Công văn số 9644/UBND-QLĐTh đối với nội dung không cấp phép hoạt động đối với cơ sở tái chế nhựa, gia công cơ khí và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác trong khu dân cư đã được UBND thành phố quy định tại Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND.

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

9

Sản xuất vôi

Công văn số 9441/UBND-QLĐTh ngày 24/10/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v liên quan đến việc tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi.

Bãi bỏ Công văn số 9441/UBND-QLĐTh về triển khai thực hiện Công văn số 2135/BXD-VLD ngày 11/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

10

Sản xuất và lắp ráp điều hòa không khí gia dụng

Công văn số 880/UBND-QLĐTh ngày 25/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Bãi bỏ Khoản 1 Công văn số 880/UBND-QLĐTh (Ngừng cấp phép đầu tư/ thành lập mới các doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp trong nước. liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) sản xuất và lắp ráp điều hòa không khí gia dụng (điều hòa không khí có công suất từ 48.000 BTU trở xuống) sử dụng ga lạnh R22); Khoản 2 Công văn số 880/UBND-QLĐTh (Không cấp phép mở rộng sản xuất, nâng cấp công suất cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp điều hòa không khí gia dụng hiện đang sử dụng ga lạnh R22); Khoản 4 (Hạn chế và tiến tới chấm dứt lắp đặt mới các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

11

Sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b

Công văn số 880/UBND-QLĐTh ngày 25/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Bãi bỏ Khoản 3 Công văn số 880/UBND-QLĐTh đối với nội dung không cấp phép đầu tư/ thành lập mới các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước, liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

12

Sửa chữa tàu thuyền làm triền đà tại khu vực bờ Tây - Âu thuyền Thọ Quang

Thông báo số 110/TB-UBND ngày 26/8/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng

Bãi bỏ Khoản 1 Mục II Thông báo số 110/TB-UBND về việc tạm dừng việc cấp phép cho các doanh nghiệp sửa chữa tàu thuyền làm triền đà tại khu bờ Tây - Âu thuyền Thọ Quang

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

13

Thăm dò và khai thác khoáng sản

Công văn số 5614/UBND-QLĐTh ngày 13/9/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v tạm dừng giải quyết thủ tục thăm dò, cấp phép và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ Khoản 1 Công văn số 5614/UBND-QLĐTh đối với nội dung tạm dừng giải quyết thủ tục thăm dò, cấp phép và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện theo Công văn số 6033a/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

14

Thăm dò, khai thác và sử dụng cát sông giai đoạn 2011-2015 (kể cả nguyên liệu đất sét)

Công văn 1687/UBND-QLĐTh ngày 25/3/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v không xem xét, phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch, thăm dò khai thác sử dụng nguyên liệu đất sét, cát sông trên địa bàn thành phố

Bãi bỏ Công văn 1687/UBND-QLĐTh đối với nội dung không xem xét, phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sông (kể cả nguyên liệu đất sét) trên địa bàn thành phố

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

15

Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG chai)

- Công văn 8319/UBND-KTN ngày 10/10/2012 UBND thành phố Đà Nẵng v/v tạm dừng cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

- Công văn số 1285/SCT-QLTM ngày 28/9/2012 của Sở Công Thương ĐN.Bãi bỏ Công văn 8319/UBND-KTN về nội dung đồng ý theo đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 1285/SCT-QLTM ngày 28/9/2012 về việc tạm dừng cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho các cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn thành phố kể từ ngày 01/11/2012.

- Bãi bỏ Công văn số 1285/SCT-QLTM ngày 28/9/2012 của Sở Công thương Đà Nẵng.Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

16

Sản xuất kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng (gạch, cát, sạn, xi măng), chế biến thủy hải sản, sản xuất các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường về khói, bụi (than), hơi, khí độc, độ chấn động, tiếng ồn, cháy nổ (bình ga) trên địa bàn các quận nội thành (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà) và 02 phường Bắc Mỹ An (nay là Mỹ An và Khuê Mỹ) và Hòa Hải quận Ngũ Hành Sơn cho đến khi có chủ trương mới.

Chỉ thị số 05/2000/CT-UB ngày 20/01/2000 của UBND thành phố về một số vấn đề cấp bách trong quản lý đô thị.

Bãi bỏ Điểm c, Khoản 1 tại Chỉ thị số 05/2000/CT-UB ngày 20/01/2000 của UBND thành phố về một số vấn đề cấp bách trong quản lý đô thị.

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

17.

Dịch vụ cầm đồ

Công văn số 4861/UBND-TH ngày 09/8/2010 của UBND thành phố và Công văn số 544/UBND-TH ngày 02/02/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Bãi bỏ nội dung quy định đối với ngành nghề dịch vụ cầm đồ tại Công văn số 4861/UBND-TH ngày 09/8/2010 của UBND thành phố và Công văn số 544/UBND-TH ngày 02/2/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng

Không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương