Uû ban Hµnh chÝnhtải về 89.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích89.05 Kb.

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1055 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 1971

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø S¾c lÖnh sè 76/SL, ngµy 09 th¸ng 05 n¨m 1950 ban hµnh quy chÕ c«ng chøc.

- C¨n cø c«ng V¨n sè 940/BYT-HL, ngµy 04/04/1967 cña Bé Y tÕ uû quyÒn cho UBHC c¸c khu, Thµnh, TØnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång gi¸m kh¶o vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp cho c¸c häc sinh trung- s¬ häc ngµnh y tÕ.

- XÐt biªn b¶n cña héi ®ång gi¸m kh¶o kú thi tèt th¸ng 10 n¨m 1971 cña Tr­êng y sÜ Thanh Ho¸ cho c¸c hÖ: Y-9 d©n lËp, Y-19 chÝnh quy, D­îc 11 chÝnh quy, Y-15 bæ tóc vµ c¸c líp Y-13,14, Y-8, Y-18 thi l¹i.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:. C«ng nhËn nh÷ng häc sinh cã tªn sau ®©y ®· tèt nghiÖp y- sÜ kho¸ 9 d©n lËp t¹i héi ®ång thi , Y- D­îc sÜ tØnh Thanh Ho¸

H¹ng xuÊt s¾c: Kh«ng

H¹ng giái : Kh«ng

H¹ng kh¸ : Kh«ngH¹ng trung b×nh1. Vò ViÕt ¸m

2.TrÞnh ThÞ B¶n

3. Bïi ThÞ Kim B¶ng

4. NguyÔn V¨n Ba

5. Mai D¨ng BÝch

6. NguyÔn V¨n BiÕm

7. Cao ThÞ Biªn

8. Tµo ThÞ CÇu

9. NguyÔn thi Ph­¬ng Ch©n

10. Ph¹m V¨n ChÊt

11.TrÞnh ThÞ Chung

12. TrÇn ThÞ Minh Ch÷

13. NguyÔn V¨n C«ng

14. NguyÔn ThÞ Cöi

15. NguyÔn ThÞ DiÖu

16. Bïi Nguyªn Dung

17. TrÇn V¨n §µo

18. Lª Hång §¹o

19. Tr­¬ng Quang §oµn

20. Lª ThÞ §¬n

21. NguyÔn Minh §øc

22. Hoµng ThÞ §­êng

23. NguyÔn ViÕt Giao

24. TrÇn Ngäc Hanh

25. NguyÔn ThÞ Hµ

26. NguyÔn ThÞ Han

27. §inh Quý H©n

28. NguyÔn ThÞ HiÕc

29. NguyÔn V¨n HiÖu

30. Vâ ThÞ Hoa

31. Lª ThÞ Ho¹t

32. TrÇn ThÞ Ho¹t

33. Vò ThÞ HuÖ

34. TrÇn ThÞ KÐn

35. NguyÔn ThÞ Kh¶i

36. Kh­¬ng Ngäc Kim

37. NguyÔn Xu©n Lai

38. Ph¹m ThÞ Lai

39. NguyÔn ThÞ Lan

40. NguyÔn Thanh Lam

41. §inh ThÞ L¹ng

42. Hå ThÞ L¾m

43. §ç V¨n LÝch

44. Hµn ThÞ Liªn

45. Lª ThÞ Liªn

46. Mai ThÞ LiÖng

47. Lª TiÕn LiÔu

48. TrÇn Ngäc LuËt

49. NguyÔn ThÞ Len

50. Vò ThÞ L­îng

51. Lª ThÞ L­u

52. TrÞnh ThÞ Ninh

53. Lª V¨n Lung

54. Mai V¨n Ng¹n

55. NguyÔn V¨n Ng©n

56. Lª ThÞ Minh NghÜa

57. §inh ThÞ Ngä

58. NguyÔn ThÞ Ngä

59. Lª §×nh Nha

60. Lª ThÞ Nh¹n

61. TÇn V¨n Nhi

62. NguyÔn ThÞ Nhung

63. Vò V¨n Nhung

64. §inh Xu©n NiÖm

65. §ç ThÞ Nhung

66. Ph¹m Ngäc Quang

67. Lª V¨n QuyÒn

68. NguyÔn V¨n Quèc

69. NguyÔn Xu©n Quý

70. Lª ThÞ S¸o

71. TrÇn ThÞ Tam

72. NguyÔn ThÞ Tµi

73. Lª ThÞ Hoµi Thanh

74. Ph¹m ThÞ Kim Thanh

75. Tr­¬ng V¨n Th¹o

76. Lª ThÞ Th¾m

77. TrÇn ThÞ ThiÕt

78. NguyÔn ThÞ Thæ

79. Vò ThÞ Thoan

80. Cao ThÞ Th«n

81. Lª V¨n Th¬

82. Lª §×nh Th¬m

83. NguyÔn §×nh Th¬m

84. NguyÔn Huy Thuéc

85. Lª §øc Thu

86. TrÇn ThÞ Thuyªn

87. §ç V¨n Thùu

88. Ph¹m ThÞ Thu

89. Vò V¨n Toµn

90. NguyÔn Kim Tæn

91. Lª Ngäc Tr¸c

92. Kh­¬ng Thanh Tïng

93. NguyÔn ThÞ TuyÕt

94. NguyÔn Xu©n Tø

95. NguyÔn ThÞ Ty

96. Ph¹m §×nh Tý

97. NguyÔn Quèc Uyªn

98. Hµ ThÞ V©n

99. Ng« ThÞ Viªn

100. Hoµng ThÞ Vinh

101. NguyÔn ThÞ thanh Xu©n

102. Bïi ThÞ XuÕn

103. Ph¹m ThÞ Chõng

104. NguyÔn ThÞ Dín

105. Lª ThÞ §Ëu

106. Hoµng Quèc Huy

107. Hoµng ®øc Kú

108. TrÞnh Ngäc LiÔu

109. Ph¹m H÷u nghÜa

110. NguyÔn Ngäc NghÞ

111. NguyÔn sü Nghiªn

112. Lª ThÞ Theo

113. Lª Duy Tæn

114. Hoµng ThÞ T¬

115. Vò Hång Uy

116. Tr­¬ng ThÞ B¸u

117. Ph¹m ChÝ B»ng

118. Bïi ThÞ Chia

119. Bïi ThÞ C¬

120. Bïi V¨n Hµo

121. Lª V¨n H¶o

122. Tr­¬ng V¨n HiÕn

123. NguyÔn ThÞ L¬i

124. Lang thanh LuyÕn

125. Bïi ThÞ ­ng

126. Tr­¬ng ThÞ Phi

127. Bïi Thanh T©n

128. Hµ ThÞ Thuyªn

129. NguyÔn H÷u B¹o

130. NguyÔn c«ng §iÓm

131. D­¬ng Xu©n H©n

132. Bïi V¨n Hoµng

135. Ph¹m ThÞ Ninh

134. TrÇn ThÞ Ninh

137.Ph¹m ThÞ Sinh

136. Hµ phóc T©m

139. Cao ThÞ T×nh

140. L­¬ng ThÞ Yªn

Y-9 d©n lËp:§iÒu 3: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng Ty Y tÕ Thanh Ho¸ , HiÖu tr­ëng tr­êng Y sÜ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Bé y tÕ

- Bé §H vµ THCN

- Ty Y tÕ Thanh Ho¸

- Tr­êng Y sÜ Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu3 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm


Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1055 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 1971

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø S¾c lÖnh sè 76/SL, ngµy 09 th¸ng 05 n¨m 1950 ban hµnh quy chÕ c«ng chøc.

- C¨n cø C«ng V¨n sè 940/BYT-HL, ngµy 04/04/1967 cña Bé Y tÕ uû quyÒn cho UBHC c¸c khu, Thµnh, TØnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång gi¸m kh¶o vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp cho c¸c häc sinh trung- s¬ häc ngµnh y tÕ.

- XÐt biªn b¶n cña héi ®ång gi¸m kh¶o kú thi tèt nghiÖp th¸ng 10 n¨m 1971 cña Tr­êng y sÜ Thanh Ho¸ cho c¸c hÖ: D­îc sÜ chÝnh quy kho¸ 11, Y-19 phæ th«ng, Y- 9 d©n lËp, Y-18, Y- 8,Y- 13, Y- 14 thi l¹i.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:. C«ng nhËn nh÷ng häc sinh cã tªn sau ®©y ®· tèt nghiÖp d­îc sÜ trung cÊp chÝnh quy kho¸ XI t¹i Héi ®ång thi y-D­îc sÜ tØnh Thanh Ho¸ kÓ tõ ngµy......

H¹ng xuÊt s¾c: Kh«ng

H¹ng giái : Kh«ng

H¹ng kh¸ : ThiÒu ThÞ TuyÕt Hoan

H¹ng trung b×nh

1. Ph¹m V¨n Ban

2. §µo §øc Bé

3. Lª ThÞ DuÈn

4. NguyÔn H÷u Duyªn

5. TrÞnh Xu©n §µo

6. NguyÔn ThÞ §µo

7. NguyÔn Tr¹ng tuÖ

8. NguyÔn ThÞ Giai

9. Lª ThÞ Hµo

10. Ph¹m ThÞ H¹nh

11. TrÇn ThÞ Hµo

12. Lª ThÞ Hiªn

13. NguyÔn ThÞ Kim Hoa

14. Lª ThÞ Hoµ

15. NguyÔn ThÞ Thu Hoµi

16. TrÇn ThÞ BÝch Hång

17. NguyÔn ThÞ h­¬ng

18. NguyÔn Xu©n H­u

19. Hå V¨n Thµnh

20. NguyÔn ThÞ KiÖn

21. Hoµng ThÞ TuyÕt Lan

22. Lª ThÞ Loan

23. Ng« ThÞ Mai

24. Lª C«ng MËt

25. Lª ThÞ Minh

26. NguyÔn ThÞ Minh

27. Lª ThÞ Nªn

28. Lª ThÞ Mai

29. TrÇn ThÞ ng¸t

30. Bïi ThÞ Nhµn

31. TrÞnh Träng qu¸t

32. Hoµng ThÞ Quy

33. Tèng ThÞ Song

34. NguyÔn SÜ S¬n

35. §µo Hång T©m

36. NguyÔn ThÞ Thanh T©m

37. ThiÒu ThÞ T©m

38. Hoµng Huy Th¾ng

39. Lª ThÞ ThÕ

40. Vò ThÞ HuyÒn Thi

D­îc IX

H¹ng trung b×nh:

41. NguyÔn Thanh Trang 42. NguyÔn ThÞ ót

43. Lª ThÞ Xu©n 44. Lª ThÞ H¶i YÕn

45. L­¬ng kinh Doanh

§iÒu 2: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng Ty Y tÕ, HiÖu tr­ëng tr­êng Y sÜ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Bé y tÕ

- Bé §H vµ THCN

- Ty Y tÕ Thanh Ho¸

- Tr­êng Y sÜ Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 2 Q§

- L­u
k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm


Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1055 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 1971

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø S¾c lÖnh sè 76/SL, ngµy 09 th¸ng 05 n¨m 1950 ban hµnh quy chÕ c«ng chøc.

- C¨n cø c«ng V¨n sè 940/BYT-HL, ngµy 04/04/1967 cña Bé Y tÕ uû quyÒn cho UBHC c¸c khu, Thµnh, TØnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång gi¸m kh¶o vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp cho c¸c häc sinh trung- s¬ häc ngµnh y tÕ.

- XÐt biªn b¶n cña héi ®ång gi¸m kh¶o kú thi tèt th¸ng 10 n¨m 1971 cña Tr­êng y sÜ Thanh Ho¸ cho c¸c hÖ: Y- sÜ kho¸ 15 bæ tóc, Y- 19 phæ th«ng, D­îc 11 phæ th«ng, Y- 9 d©n lËp vµ Y-18, Y-8, Y-14 thi l¹i

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:. C«ng nhËn nh÷ng häc sinh cã tªn sau ®©y ®· tèt nghiÖp y- sÜ kho¸ Y-15 bæ tóc t¹i Héi ®ång thi tØnh Thanh Ho¸

H¹ng xuÊt s¾c: Kh«ng

H¹ng giái : Kh«ng

H¹ng kh¸ : Tr­¬ng C«ng KÝnh

H¹ng trung b×nh

1. Ng« V¨n ¸p 2. NguyÔn Xu©n BËt

3. Ph¹m Xu©n C¸t 4. TrÇn ThÞ Chóc

5. TrÞnh §iÓm 6. TrÇn ThÞ H¶o

7. NguyÔn ThÞ HiÖt 8. Lª Ng©n Hßa

9. §µo HuÊn 10. Vò Ngäc Ých

11. Mai c«ng KhuyÕn 12. Vò V¨n KÝnh

13. §inh ThÞ Lµ 14. §Æng ThÞ Kim Lan

15. Hoµng V¨n L©n 16. §ç Kim Long

17. TrÇn §×nh Móc 18. §ç ThÞ Mü

19. NguyÔn V¨n NguyÖt 20. Lª Quèc Ng÷

21. Hè ThÞ N«ng 22. TrÇn Ngäc Phó

23. Ph¹m Quang Móc 24. NguyÔn ThÞ Thanh

25. NguyÔn ThÞ BÝch Thä 26. L­u Träng Thä

27. §ç Ngäc PhÊn 28. Mai V¨n Th­ëng

29. Bïi Kim Tïng 30. Ph¹m Huy Tù§iÒu 2: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng Ty Y tÕ Thanh Ho¸ , HiÖu tr­ëng Tr­êng Y sÜ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Bé y tÕ

- Bé §H vµ THCN

- Ty Y tÕ Thanh Ho¸

- Tr­êng Y sÜ Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 1-2 Q§

- L­uk/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm


Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1055 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 1971

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø S¾c lÖnh sè 76/SL, ngµy 09 th¸ng 05 n¨m 1950 ban hµnh quy chÕ c«ng chøc.

- C¨n cø c«ng V¨n sè 940/BYT-HL, ngµy 04/04/1967 cña Bé Y tÕ uû quyÒn cho UBHC c¸c khu, Thµnh, TØnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång gi¸m kh¶o vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp cho c¸c häc sinh trung- s¬ häc ngµnh y tÕ.

- XÐt biªn b¶n cña héi ®ång gi¸m kh¶o kú thi tèt nghiÖp th¸ng 10 n¨m 1971 cña Tr­êng y sÜ Thanh Ho¸ cho c¸c hÖ: Y-15 bæ tóc, Y-19 chÝnh quy, Y-9 d©n lËp, D­îc 11 chÝnh quy, Y-13,14,18, Y-8 thi l¹i.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1:. C«ng nhËn nh÷ng häc sinh thuéc hÖ Y-13. Y-14, Y-18 cã tªn sau ®©y ®· tèt nghiÖp y- sÜ kú thi Y- d­îc sÜ th¸ng 10/1971 t¹i Héi ®ång thi tØnh Thanh Ho¸ .

H¹ng xuÊt s¾c: Kh«ng

H¹ng giái : Kh«ng

H¹ng kh¸ : Kh«ng

H¹ng trung b×nh:

1. Lª Xu©n B¸ 2. TrÞnh ThÞ B×nh

3.L­¬ng ThÞ C¶nh 4. Lª ThÞ Chinh

5. Lª ThÞ ChÝ 6. Lª ThÞ Thanh C«ng

7. NguyÔn ThÞ Dôc 8. Lª ThÞ Dót

9. Ph¹m ThÞ ViÖt §¾c 10. Hµ ThÞ Ninh §oµn

11. Vò ThÞ D­¬ng 12. §ç ThÞ G­¬ng

13. Lª ThÞ HiÕu 14. NguyÔn ThÞ Hoµ

15. §ç ThÞ Liªm 16. NguyÔn ThÞ H­¬ng

17. TrÞnh ThÞ Lan H­¬ng 18. Lª ThÞ H­êng

19. §µo ThÞ H­êng 20. TrÞnh ThÞ Kh­¬ng

21. NguyÔn ThÕ Khiªm 22. §µo ThÞ Lan

23. NguyÔn ThÞ Liªn 24. Hµ ThÞ LiÔu

25. Tr­¬ng ThÞ Thuý Loan 26. Vò ThÞ Minh

27. Vò ThÞ Mïi 28 TrÇn ThÞ Nam

29. TrÞnh ThÞ Hoa Nª 30. NguyÔn ThÞ Nga

31. NguyÔn Ngäc Ng¸t 32. Ph¹m ThÞ Ng©n

33. TrÇn V¨n Nh©n 34. NguyÔn Duy Nhung

35. Ng« ThÞ Phó 36. Vò ThÞ Phông

Y-13,14,18,Y-8 thi l¹i

H¹ng trung b×nh

37. NguyÔn ThÞ QuÕ 38. Hoµng ThÞ LÝ Sinh

39. TrÞnh ThÞ Thanh 40 Ph¹m ThÞ Lan Thä

41. Hoµng ThÞ Thªu 42. NguyÔn ThÞ Th¬m

43. §inh ThÞ ThuËn 44. NguyÔn ThÞ ThuyÕt

45. NguyÔn ThÞ ThuyÕt 46. Lª ThÞ Toµn

47. Tµo Ngäc T«n 48. NguyÔn ®¨ng Tr×nh

49. NguyÔn ThÞ Tu©n 50. Hoµng ThÞ Tu©n

51. NguyÔn V¨n øng 52. Lª V¨n B»ng

53. NguyÔn V¨n ChuyÒn 54. Lª Ngäc BÈy

55. Lª C«ng HiÕu 56. Lª ThÞ KiÕn

57. §ång ThÞ L©m 58. Ph¹m ThÞ Hång

59. Bïi ThÞ Lý. 60 Vò Xu©n §é

61. TrÞnh ThÞ Kim 62. Lª Kim M«n

63. TrÞnh V¨n TÒ 64. Vi hång Xøng

65. TrÞnh ThÞ Vi§iÒu 2: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng Ty Y tÕ Thanh Ho¸ , HiÖu tr­ëng tr­êng Y sÜ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Bé y tÕ

- Bé §H vµ THCN

- Ty Y tÕ Thanh Ho¸

- Tr­êng Y sÜ Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 1- 2 Q§

- L­u
k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương