Uû ban Hµnh chÝnhtải về 24.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích24.6 Kb.

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1037 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 1971Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Quy ®Þnh LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- §Ó t¨ng c­êng sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña cÊp huyÖn ®èi víi c¸c ®éi chiÕu bãng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ty V¨n ho¸ ®i s©u nghiªn cøu h­íng dÉn nghiÖp vô kü thuËt cho c¸c ®¬n vÞ chiÕu bãng nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn cña sù nghiÖp v¨n ho¸ quÇn chóng.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng vµ bµ Tr­ëng ty V¨n ho¸, bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay chuyÓn giao c¸c ®éi chiÕu bãng cã tªn sau ®©y cho Uû ban Hµnh chÝnh c¸c huyÖn trùc tiÕp quan lý vÒ mäi mÆt: tæ chøc, c¸n bé, biªn chÕ, lao ®éng tiÒn l­¬ng, tµi s¶n, tµi vô, vËt t­...

1. §éi 120 HuyÖn ThiÖu ho¸, chØ tiªu biªn chÕ 6, hiÖn cã mÆt 6.

2. §éi 457 - - 6 - 5

3. §éi 100 huyÖn Yªn §Þnh - 6 6

4. §éi 458 - - 6 6

5. §éi 222 huyÖn VÜnh Léc - 6 6

6. §éi 307 huyÖn Thä Xu©n - 6 6

7. §éi 30 - - 6 6

8. §éi 234 huyÖn TriÖu S¬n - 7 7

9. §éi 383 - - 6 6

10. §éi 73 huyÖn N«ng Cèng - 6 6

11. §éi 456 - - 6 6

12. §éi 269 ThÞ x· - 7 7

13. §éi 365 huyÖn Qu¶ng X­¬ng - 6 6

14. §éi 70 - - 6 6

15. §éi 157 huyÖn TÜnh Gia - 6 6

16. §éi 314 - - 6 6

17. §éi 72 huyÖn Ho»ng Ho¸ - 6 6

18. §éi 321 - - 6 6

19. §éi 69 huyÖn Hµ Trung - 6 6

20. §éi 459 - - 6 6

21. §éi 199 huyÖn Nga S¬n - 6 6

22. §éi 159 huyÖn HËu Léc - 6 6

23. §éi 108 huyÖn Th¹ch Thµnh - 6 5

24. §éi 366 - - 6 5

25. §éi 229 huyÖn CÈm Thuû - 6 6

26. §éi 460 - - 6 6

27. §éi 181 huyÖn B¸ Th­íc - 6 6

28. §éi 413 - - 6 6

29. §éi 23 huyÖn Ngäc LÆc - 6 6

30. §éi 363 - - 6 6

31. §éi 158 huyÖn Nh­ Xu©n - 6 5

32. §éi 189 huyÖn Th­êng Xu©n - 6 6

33. §éi 206 huyÖn Lang Ch¸nh - 6 5

34. §éi 134 huyÖn Quan Ho¸ - 6 4

35. ®éi 404 - - 6 5

36. §éi 414 huyÖn N«ng Cèng - 12 11

37. §éi 14 -§iÒu 2: - Néi dung chuyÓn giao lµ toµn bé nhiÖm vô, chØ tiªu c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng theo mét sè nguyªn t¾c sau ®©y:

- Toµn bé tµi s¶n, ph­¬ng tiÖn m¸y mãc hiÖn cã ®ang dïng theo gi¸ trÞ trªn sæ s¸ch t¹i c¸c ®éi c¨n cø vµo tµi liÖu liªn quan kiÓm kª tr­íc khi chuyÓn giao. Tµi s¶n cè ®Þnh mÊt m¸t, h­ háng kh«ng sö dông ®­îc, c«ng nî ch­a x¸c nhËn... Ty V¨n ho¸ cÇn lµm ®Çy ®ñ thñ tôc xin thanh lý.

- TÊt c¶ c¸n bé, c«ng nh©n hiÖn cã cña ®éi kÌm theo hå s¬, lý lÞch vµ b¶n nhËn xÐt c¸n bé hµng n¨m.

- Chi tiÕt vÒ viÖc bµn giao tµi s¶n, tµi vô, vËt t­... do Ty V¨n ho¸ vµ Ty Tµi chÝnh trùc tiÕp lµm viÖc víi c¸c huyÖn.

Danh s¸ch c¸n bé, c«ng nh©n cña tõng ®éi chiÕu bãng do Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn lµm QuyÕt ®Þnh thuyªn chuyÓn theo thñ tôc hiÖn hµnh.

Thêi gian bµn giao sÏ hoµn thµnh trong th¸ng 12 n¨m 1971, Uû ban Hµnh chÝnh c¸c huyÖn trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ®éi chiÕu bãng vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n cña ®éi tõ n¨m 1971 trë vÒ tr­íc, Ty V¨n ho¸ bµn b¹c víi ty Tµi chÝnh vµ Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh gi¶i quyÕt døt gän tr­íc khi bµn giao cho huyÖn.

Trong qu¸ tr×nh bµn giao Ty V¨n ho¸ vµ Uû ban Hµnh chÝnh c¸c huyÖn cã tr¸ch nhiÖm lµm cho c¸n bé, c«ng nh©n ngµnh chiÕu bãng th«ng suèt chñ tr­¬ng coi ®ã lµ mét b­íc tiÕn bé cña ngµnh trong viÖc chuyÓn h­íng tæ chøc trªn c¬ së ®ã lµ n©ng cao tinh thÇn, phôc vô c«ng t¸c, nhÊt thiÕt kh«ng v× viÖc bµn giao mµ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n­íc.

§iÒu 3: - Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan cã liªn quan vµ Uû ban Hµnh chÝnh huyÖn ®èi víi c¸c ®éi chiÕu bãng sau khi ph©n cÊp cho huyÖn qu¶n lý.

- Ty V¨n ho¸ cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn nghiÖp vô kü thuËt, ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé, c«ng nh©n: tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt ®óc rót kinh nghiÖm, ®Ò ra ch­¬ng tr×nh ph­¬ng h­íng c«ng t¸c chung trong toµn tØnh, ph©n phèi phim, cung cÊp vËt t­ kü thuËt chuyªn dïng, söa ch÷a vµ cho thuª m¸y. Riªng vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp chiÕu bãng hµng n¨m, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cÊp huyÖn ch­a ph¶i lµ cÊp cã kÕ ho¹ch t­¬ng ®èi hoµn chØnh nªn Ty V¨n ho¸ cßn cã nhiÖm vô tæng hîp nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng trong ngµnh ®Ó tham gia víi Uû ban KÕ ho¹ch tr­íc khi tr×nh cÊp trªn phª duyÖt.

- Uû ban KÕ ho¹ch cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉ c¸c huyÖn x©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m, cïng víi Ty V¨n ho¸ tæng hîp kÕ ho¹ch Êy tr×nh lªn cÊp trªn. Sau khi kÕ ho¹ch ®­îc phª chuÈn c¨n cø vµo thùc hiÖn ®ång thêi b¸o cho Ty V¨n ho¸ biÕt ®Ó theo dâi vµ tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn b¸o c¸o Uû ban Hµnh chÝnh tØnh.

- Ty Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn c¸c huyÖn vÒ kÕ ho¹ch thu chi tµi vô, dù trï kÕ ho¹ch bï lç cho c¸c ®éi phôc vô vïng xa x«i, hÎo l¸nh ë miÒn nói, cÊp ph¸t vµ thanh to¸n kÞp thêi c¸c kho¶n chi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®éi hoµn thµnh tèt nhiÖm vô.

- Uû ban Hµnh chÝnh c¸c huyÖn cã nhiÖm vô x©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch hµnh n¨m göi vÒ Uû ban KÕ ho¹ch vµ Ty V¨n ho¸ ®Ó tæng hîp chung vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch Êy sau khi ®­îc cÊp trªn phª duyÖt.

VÒ c«ng t¸c c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng, Uû ban Hµnh chÝnh huyÖn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n. Mçi khi thuyªn chuyÓn, ®iÒu ®éng c¸n bé, c«ng nh©n c¸c ®éi sang lµm c«ng t¸c kh¸c hoÆc ®Ò b¹t cÊt nh¾c, kû luËt cho th«i viÖc, n©ng bËc l­¬ng, Uû ban Hµnh chÝnh huyÖn ph¶i trao ®æi víi Ty V¨n ho¸, tr­êng hîp hai bªn cã ý kiÕn kh¸c nhau ph¶i b¸o c¸o Uû ban Hµnh chÝnh tØnh QuyÕt ®Þnh.§iÒu 4: - QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 2128/TC/UBTH c¸c Uû ban Hµnh chÝnh tØnh ®· ký ngµy 1/12/1961 vÒ viÖc ph©n cÊp c¸c ®éi chiÕu bãng cho huyÖn qu¶n lý.

§iÒu 5: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, bµ Tr­ëng ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, «ng Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch, «ng Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Uû ban Hµnh chÝnh c¸c huyÖn, thÞ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

Noi nhËn:

- Nh­ §iÒu 5 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký


TrÞnh Ngäc BÝch


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương