Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 7.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích7.75 Kb.
#2915

Uû ban nh©n d©n

tØnh thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1034 GDCN/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 1982


Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

- C¨n cø hiÖp ®Þnh hîp t¸c kinh tÕ - v¨n ho¸ gi÷a hai tØnh Thanh Ho¸ vµ Hña Phan n¨m 1981 - 1982, ký ngµy 5/6/1981

- XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c ®ång chÝ Tr­ëng ban C«ng t¸c C, Tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp UBND tØnh, Tr­ëng ty Y tÕ vµ HiÖu tr­ëng Tr­êng Cao ®¼ng Y Thanh Ho¸.

QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay giao tr¸ch nhiÖm cho Ty Y tÕ vµ Tr­êng Cao ®¼ng Y Thanh Ho¸ tæ chøc ®µo t¹o theo ch­¬ng tr×nh Cao ®¼ng Y cho 8 (t¸m) häc sinh tØnh Hña Ph¨n (Lµo) tõ n¨m häc 1982 - 1983 (cã danh s¸ch kÌm theo).

§iÒu 2: Ty Y tÕ Tr­êng Cao ®¼ng Y Thanh Ho¸ vµ Ban C«ng t¸c C phèi hîp qu¶n lý vµ b¶o ®¶m mäi tiªu chuÈn chÕ ®é cho sè häc sinh trªn theo Quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi häc sinh Lµo ®µo t¹o ë n­íc ta.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban C«ng t¸c C, Tr­ëng ban GDCN tØnh, Tr­ëng ty Y tÕ, HiÖu tr­ëng Tr­êng Cao ®¼ng Y Thanh Ho¸ vµ sè häc sinh trong danh s¸ch ë §iÒu I chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

kt. chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

NguyÔn ThÞ MiÖntải về 7.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương