Uû ban nhn dn §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 8.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích8.23 Kb.
#3034
H§ND tØnh Thanh Hãa céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Uû ban nh©n d©n §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
Sè : 1044 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 1991


QuyÕt ®Þnh giao quyÒn sö dông ®Êt
Chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt ®Êt ®ai ban hµnh ngµy 8/1/1988.

- C¨n cø quy ®Þnh 912 NN/UBTH ngµy 3/8/2988 cña UBND tØnh Thanh Hãa quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông mét sè ®Êt ®ai ë tØnh Thanh Hãa

- C¨n cø tê tr×nh luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty x©y dùng K2 sè 348 KTKH ngµy 11/7/1991ngµy 30/8/1991.

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Nay giao cho XÝ nghiÖp cung øng vËn t¶i c«ng ty x©y dùng K2 qu¶n lý vµ sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng khu v¨n phßng , khu s¶n xuÊt vµ khu nhµ ë CBCNV theo c¨n hé ®éc lËp thuéc ph­êng §«ng S¬n, thÞ x· Thanh Hãa, víi tæng diÖn tÝch 16750,0 m2, Trong ®ã ®Êt kh¸c 16750 m2,t¹i tê b¶n sè 01, thöa 461a (khu v¨n phßng vµ khu s¶n xuÊt); 461b khu nhµ ë CBCNV

13116 3634

theo c¨n hé ®éc lËp 43 hé, trÝch tõ thöa sè 461 ra.

Cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng §«ng S¬n tû lÖ 1/2000 kÌm theo.X©y dùng theo mÆt b»ng ®­îc duyÖt sè 277 XD/UBTH ngµy 12/11/1991§iÒu 2 : C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông ®óng ranh giíi , ®óng diÖn tÝch, ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh,Thñ tr­ëng c¬ quan XÝ nghiÖp cung øng vËt t­-c«ng ty x©y dùng K2,Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt, Chñ tÞch UBND thÞ x· Thanh Hãa, Chñ tÞch UBND ph­êng §«ng S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh

tải về 8.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương