Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 13.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.72 Kb.
#3508

ubND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1086 xdh/ubth


Thanh Ho¸, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 1984

quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸


VÒ viÖc ph©n cÊp c¸c c«ng ty th­¬ng nghiÖp cho huyÖn qu¶n lý

Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè 50/H§BT ngµy 17/05/1983 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c x©y dùng huyÖn vµ t¨ng v­êng cÊp huyÖn.

- C¨n cø phiªn häp ngµy 01/01/1983 cña Th­êng trùc UBND tØnh vÒ viÖc ph©n cÊp th­¬ng nghiÖp.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®/c Tr­ëng ban x©y dùng huyÖn cña tØnh vµ ®/c Gi¸m ®èc Së Th­¬ng nghiÖp.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay ph©n cÊp c¸c C«ng ty th­¬ng nghiÖp huyÖn Nga S¬n, Hµ Trung, HËu Léc, BØm S¬n, ThiÖu Yªn, VÜnh Léc, TriÖu S¬n, N«ng Cèng ,TÜnh Gia, Ho»ng Ho¸ cho UBND huyÖn qu¶n lý toµn diÖn víi néi dung sau:

- KÕ ho¹ch

- Vèn

- Quü hµng ho¸- Tæ chøc c¸n bé.

1) VÒ kÕ ho¹ch: UBND huyÖn cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch khi ®­îc UBND tØnh xÐt duyÖt.

2) VÒ vèn: UBND huyÖn qu¶n lý toµn diÖn c¸c lo¹i vèn nh­: Vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng vµ phÝ l­u th«ng hµng ho¸.

3) Vèn hµng ho¸: UBND huyÖn ®­îc quyÒn qu¶n lý vµ ph©n phèi quü hµng ho¸ thuéc huyÖn theo kÕ ho¹ch cña UBND tØnh, theo ph­¬ng thøc cña Së Th­¬ng nghiÖp h­íng dÉn.

4) VÓ tæ chøc biªn chÕ c¸n bé vµ lao ®éng:

UBND huyÖn qu¶n lý toµn diÖn vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ lao ®éng theo ®óng QuyÕt ®Þnh 735 cña UBND tØnh vÒ viÖc ph©n cÊp c¸n bé.§iÒu 2: Sau khi ph©n cÊp c¸c C«ng ty th­¬ng nghiÖp c¸c huyÖn nãi ë §iÒu I trùc thuéc UBND huyÖn qu¶n lý toµn diÖn ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô cña Së Th­¬ng nghiÖp, hµng th¸ng, c¸c n¨m C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶n kinh doanh vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng th­¬ng nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn cho Së Th­¬ng nghiÖp tæng hîp.

§iÒu 3: Uû ban kÕ ho¹ch tØnh, Së Tµi chÝnh, Ng©n hµng Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së Th­¬ng nghiÖp gióp UBND c¸c huyÖn thùc hiÖn néi dung ph©n cÊp nãi trªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c C«ng ty th­¬ng nghiÖp sau khi ph©n cÊp ho¹t ®éng ®­îc b×nh th­êng.

- Ban tæ chøc UBND tØnh vµ Ban x©y dùng huyÖn cña tØnh cïng víi Së Th­¬ng nghiÖp kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y s¾p xÕp vµ bè trÝ l¹i lao ®éng ë c¸c C«ng ty ®Ó bµn giao l¹i cho huyÖn qu¶n lý.§iÒu 4: UBND tØnh giao tr¸ch nhiÖm cho ®/c Gi¸m ®èc Së Th­¬ng nghiÖp chñ tr× phèi hîp víi Ban x©y dùng huyÖn vµ c¸c ngµnh cã liªn quan nh­: UB kÕ ho¹ch, Së Tµi chÝnh, Ng©n hµng, Ban tæ chøc chÝnh quyÒn ®Ó triÓn khai viÖc ph©n cÊp c¸c C«ng ty th­¬ng nghiÖp cho UBND c¸c huyÖn nãi ë §iÒu 1, tõ nay ®Õn hÕt n¨m 1984 cho xong.

§iÒu 5: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban x©y dùng huyÖn, Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn, Gi¸m ®èc Së Th­¬ng nghiÖp, Së Tµi chÝnh, Ng©n hµng, Chñ nhiÖm UB kÕ ho¹ch tØnh, Chñ nhiÖm UBND c¸c huyÖn nãi ë §iÒu 1 vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 5 Q§

- C¸c huyÖn (®Ó biÕt)

- Bé Néi th­¬ng (®Ó b¸o c¸o)

- Th­êng vô TØnh uû

- L­u v¨n phßng vµ Ban XDhuyÖnTM. UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

phã chñ tÞch
§· ký
TrÇn §×nh L¨ng


tải về 13.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương