Uû ban nhn dn §éc lËp –Tù do – H¹nh phóctải về 9.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.32 Kb.
#3126
H§ND tØnh Than h Hãa céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Uû ban nh©n d©n §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
Sè : 1052 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 1991


Chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt ®Êt ®ai (§iÒu 14) cña n­íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 1988.

- Sau khi xem xÐt ®¬n xin ®Êt cña xÝ nghiÖp bao b× thuéc Tæng côc CNQP vµ kinh tÕ (c«ng v¨n sè 169 ngµy 15/11/1991), ý kiÕn tho¶ thuËn cña Gi¸m ®èc c«ng ty vËt t­ tæng hîp Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND x· §«ng C­¬ng, Chñ tÞch UBND huyÖn §«ng S¬n vµ ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh;


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1 : Nay thu håi cña c«ng ty vËt t­ tæng hîp Thanh Ho¸ giao cho xÝ nghiÖp bao b× thuéc Tæng côc CNQP vµ kinh tÕ qu¶n lý sö dông theo quy ho¹ch ®­îc duyÖt, víi diÖn tÝch 12.028 m2 (®Êt kh¸c) n»m ë thöa 830 tê b¶n ®å sè 4 tû lÖ 1/2000 x· §«ng C­¬ng.

§iÒu 2 : XÝ nghiÖp bao b× thuéc Tæng côc CNQP vµ kinhtÕ ®­îc tiÕp nhËn vµ qu¶n lý sö dông theo nguyªn tr¹ng mÆt b»ng ®Êt ®ai. NÕu muèn quy ho¹ch x©y dùng l¹i c«ng tr×nh nhµ cöa th× ph¶i lËp lu©n chøng kinh tÕ kü thuËt ®­îc phª duyÖt vµ lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®Êt ®ai tr×nh UBND tØnh ký giao ®Êt chÝnh thøc míi ®­îc thi c«ng.

§iÒu 3 : §¬n vÞ cã ®Êt ®­îc thu håi cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ vµ bµn giao ®óng thêi gian cho ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®ã ®Ó sö dông.

§iÒu 4: §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt ®Ó sö dông cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ sö dông cò (theo quy ®Þnh ë ®iÓm 4 ®iÒu 48 luËt ®Êt ®ai), sù ®Òn bï nµy do hai bªn tho¶ thuËn cã sù thèng nhÊt cña ngµnh tµi chÝnh; ®ång thêi ®¬nvÞ ®­îc giao ®Êt ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc tr­íc khi nhËn quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®Ó sö dông.§iÒu 5 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan C«ng ty vËt t­ tæng hîp , Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp bao b×, Tr­ëng ban qu¶n lý ruéng ®Êt, Chñ tÞch UBND huyÖn §«ng S¬n, Chñ tÞch UBNB x· §«ng C­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa-

- Nh­ ®iÒu 5/Q§ Phã chñ tÞch

- L­u §· kýLª H÷u Hinh

tải về 9.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương