Uû ban Nhn dn tØnh Thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 11.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.19 Kb.

Uû ban Nh©n d©n

tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1082 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1982QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸

V/v thµnh lËp HTX tiªu thô thuéc C«ng ty x©y dùng K2
Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh ho¸
- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962.

- §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc phôc vô ®êi sèng cña c¸n bä c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty X©y dùng K2;

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp, ®ång chÝ Gi¸m ®èc C«ng ty X©y dùng K2 vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh Thanh Ho¸.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp HTX tiªu thô thuéc C«ng ty X©y dùng k­ (Bé X©y dùng).

§iÒu 2: HTX tiªu thô thuéc thµnh phÇn kinh tÕ tËp thÓ cña c¸n bé CNV C«ng ty X©y dùng K2, ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ cña Bé Néi th­¬ng vµ cã chøc n¨ng nhiÖm vô nh­ sau:

- Tæ chøc phôc vô tèt cho ®êi sèng vµ c¸n bé CNV C«ng ty x©y dùng K2, gãp phÇn æn ®Þnh thÞ tr­êng, chèng ®Çu c¬ bu«n lËu.

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh mäi chÕ ®é, thÓ lÖ, nguyªn t¾c vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, chÞu sù h­íng dÉn kiÓm tra cña c¸c c¬ quan Th­¬ng nghiÖp, Tµi chÝnh, Ng©n hµng vµ chÞu sù h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô kinh doanh cña mËu dÞch quèc doanh.

§iÒu 3: HTX tiªu thô C«ng ty X©y dùng k­ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n vµ con dÊu ®Ó ho¹t ®éng, cã Ban qu¶n lý vµ cã 1 Chñ nhiÖm do ®¹i héi x· viªn bÇu ra, c¸n bé c«ng nh©n viªn phôc vô tuú theo khèi l­îng c«ng viÖc do Gi¸m ®èc C«ng ty qui ®Þnh, sè lao ®éng nµy n»m trong tæng sè lao ®éng cña C«ng ty (kh«ng tuyÓn dông ngoµi x· héi).

§iÒu 4: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp, Gi¸m ®èc C«ng ty X©y dùng K2, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Thanh Ho¸ vµ c¸c ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

tm. UBND tØnh Thanh Ho¸

kt chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

§· ký

NguyÔn ThÞ MiÖn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương