Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 9.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.1 Kb.
#3140

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1054 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v gi¶i thÓ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi §«ng V¨n

thuéc Ty L­¬ng thùc Thanh Ho¸Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- C¨n cø nhiÖm vô s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp g¹ch ngãi §«ng V¨n.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ty L­¬ng Thùc vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh Thanh Hãa ,

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Gi¶i thÓ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch ngãi §«ng V¨n thuéc Ty L­¬ng thùc Thanh Ho¸.

§iÒu 2 : §æng chÝ Tr­ëng ty L­¬ng thùc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý thu håi toµn bé vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn vµ s¾p xÕp sö dông sè c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch hîp lý, kh«ng ®Ó mÊt m¸t vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn vµ g©y l·ng phÝ lao ®éng trong khi gi¶i thÓ.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Tr­ëng ty L­¬ng thùc, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Thanh Ho¸ víi c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

tm. UBND tØnh Thanh Ho¸

KT. chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban


tải về 9.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương