Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 112.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích112.51 Kb.

Uû ban nh©n d©n

tØnh thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1084 GDCN/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1982


Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1052 Q§ ngµy 19/9/1979 cña Bé §¹i häc vµ THCN Ban hµnh Qui chÕ thi tèt nghiÖp vµ xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp ¸p dông cho c¸c Tr­êng THCN ®µo t¹o hÖ tËp trung vµ QuyÕt ®Þnh sè: 625 GDCN/UBND ngµy 24/8/1982 vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång thi tèt nghiÖp vµ xÐt c«ng nhËn tèt nghiÖp cho kho¸ 1 ngµnh qu¶n lý ng©n s¸ch HCSN (hÖ Quèc doanh), Tr­êng Trung häc Tµi chÝnh Thèng kª Thanh Ho¸.

- C¨n cø Biªn b¶n cña Héi ®ång thi tèt nghiÖp kho¸ 1 ngµnh qu¶n lý ng©n s¸ch – HCSN Tµi vô kÕ to¸n n«ng nghiÖp Tr­êng Trung häc Tµi chÝnh Thèng kª häp ngµy 19/11/1982, b¸o c¸o kÕt qu¶ kú thi vµ ®Ò nghÞ c«ng nhËn tèt nghiÖp.

- XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c ®ång chÝ Chñ tÞch Héi ®ång thi tèt nghiÖp kho¸ 1 Ng©n s¸ch, Tr­êng Trung häc Tµi chÝnh Thèng kª Thanh Ho¸, Tr­ëng ban Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh Thanh Ho¸.QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay C«ng nhËn tèt nghiÖp Trung häc Tµi chÝnh Thèng kª cho 100 (mét tr¨m) häc sinh kho¸ 1 Ng©n s¸ch (hÖ quèc doanh) Tr­êng Trung häc Tµi chÝnh - Thèng kª Thanh Ho¸ bao gåm:

- 88 (t¸m s¸u) häc sinh ®Ëu th¼ng

- 12 (m­êi hai) häc sinh ®Ëu vít.

(cã danh s¸ch kÌm theo).§iÒu 2: ¤ng Tr­ëng ty Tµi chÝnh, «ng HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc Tµi chÝnh - Thèng kª cã tr¸ch nhiÖm cÊp b»ng tèt nghiÖp vµ bè trÝ sè häc sinh trªn vÒ c¬ së c«ng t¸c theo kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Gi¸o dôc Chuyªn nghiÖp, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, HiÖu tr­ëng Tr­êng Trung häc Tµi chÝnh Thèng kª Thanh Ho¸ vµ sè häc sinh cã tªn trong §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§;- L­u.

kt. chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

NguyÔn ThÞ MiÖn
Danh s¸ch


Häc sinh c«ng nhËn tèt nghiÖp kho¸ 1 ngµnh qu¶n lý

ng©n s¸ch hµnh chÝnh sù nghiÖp

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1084 GDCN/UBTH ngµy 17/12/1982)


TT

Hä vµ tªn

Ngµy th¸ng n¨m sinh

Chç ë hiÖn nayLª ThÞ Dung

01/01/1962

Hoµng Ngäc, Ho»ng Ho¸,§Æng V¨n C«ng

02/9/1962

Nga VÞnh, Nga S¬n,L­u TrÇn H¶i

10/1961

44 Nam Bé ThÞ x· Thanh Ho¸NguyÔn V¨n Dung

20/3/1957

ThiÖu Vò, ThiÖu Ho¸,TrÞnh V¨n Hïng

16/8/1961

§«ng L©n, ThÞ x·NguyÔn ThÞ Dung

8/2/1962

Hoµng L«c, Ho»ng Ho¸,Phan ThÞ Dung

2/2/1957

ThiÖu Thµnh, ThiÖu YªnTrÞnh H÷u D­¬ng

28/11/1958

Yªn Tr­êng, ThiÖu YªnTrµn ThÞ Hµ

16/11/1960

Hoµng V¨n Thô, ThÞ x· Thanh Ho¸N«ng ThÞ §µo

15/2/1961

Ho»ng Phong, Ho»ng Ho¸NguyÔn ThÞ Hµo

5/8/1958

§«ng H¶i, ThÞ x·, Thanh Ho¸.Lª ThÞ §µo

15/2/1959

Ch©u Léc, HËu LécNguyÔn ThÞ H­¬ng

22/9/1961

Khu TËp thÓ, TØnh uû, Thanh Ho¸Lý V¨n HiÕn

10/4/1954

Thµnh An, Th¹ch ThµnhNguyÔn ThÞ Hoa

15/6/1959

Tr­êng S¬n, N«ng CèngNguyÔn ThÞ Hiªn

01/9/1961

Hoµ Léc, HËu LécTrµn ThÞ HiÒn

5/12/1959

§iÖn Biªn, ThÞ x· Thanh Ho¸NguyÔn ThÞ Hoa (b)

10/11/1958

§«ng VÖ, ThÞ x· Thanh Ho¸Lª ThÞ H¹nh

13/8/1962

Tr­êng ThÞ, ThÞ x· Thanh Ho¸Hå ThÞ Hång

6/5/1961

§«ng VÖ, ThÞ x· Thanh Ho¸NguyÔn ThÞ Hîi

10/11/1958

Ho»ng Hîp, Ho»ng Ho¸NguyÔn ThÞ H­êng

9/10/1962

Xu©n Vinh, Thä Xu©n,Lª ThÞ HuÖ

04/2/1961

Xu©n Phong, Thä Xu©n®ång ThÞ HiÖp

29/7/1959

§ång TiÕn, TriÖu S¬nL­u ThÞ HiÒn

27/5/1961

B¸i thuû, §Þnh Liªn, ThiÖu YªnLª ThÞ Kh¾c

28/8/1960

§Þnh T©n, ThiÖu Yªn§ç ThÞ Hoa

04/5/1960

Yªn Phó, ThiÖu YªnNguyÔn ThÞ Kh¶i

12/01/1962

ThiÖu Phó, ThiÖu YªnHoµng ThÞ Hoa

6/8/1962

§¹i Léc, HËu LécNguyÔn ThÞ Lª

28/11/1960

Xãm Phó, Lam S¬nLª ThÞ HuÖ

10/2/1960

ThiÖu to¸n, §«ng S¬nNg« ThÞ H­¬ng

26/10/1960

H« Th«n, §Þnh H­ng, ThiÖu YªnPhan ThÞ Lan

77/5/1961

Xu©n LËp, Thä Xu©nHoµng ThÞ Hång

29/2/1961

Hoµng ThÞnh, Ho»ng Ho¸NguyÔn ThÞ Khíi

25/8/1962

Ho»ng §øc, Ho»ng Ho¸,NguyÔn ThÞ Liªn

12/7/1960

Hoµng V¨n Thô, ThÞ x· Thanh Ho¸.NguyÔn TuÊn Lan

15/11/1961

§Þnh T­êng, ThiÖu Yªn,NguyÔn ThÞ Long

5/6/1959

Tr­êng Minh, N«ng Cèng,NguyÔn ThÞ LÞch

5/9/1957

ThiÖu Ngäc, ThiÖu Yªn.§inh ThÞ Loan

25/7/1961

TrÇn Phó, ThÞ x· Thanh Ho¸.NguyÔn ThÞ Lan

3/8/1961

Xu©n Vinh, Thä Xu©nHoµng ThÞ Mai

3/9/1963

Lai Thµnh, ThÞ x· Thanh Ho¸TrÇn ThÞ Lan

9/9/1961

Hoa Léc, HËu LécL©m ThÞ Mai

5/5/1962

Thä lËp, Thä Xu©nVò ThÞ Minh

7/3/1960

Minh S¬n, L­¬ng NgäcLª Ngäc Nam

2/5/1950

Xu©n Thä, TriÖu S¬nHoµng ThÞ LÞch

25/3/1960

Minh S¬n, TriÖu S¬nPh¹m ThÞ Ngäc

12/8/1961

VÜnh Hoµ, VÜnh LécTrÞnh ThÞ H¶i

11/1/1961

Vinh Khang, VÜnh LécNguyÔn ThÞ Nga

10/10/1959

47, Quang Trung, ThÞ x· Thanh Ho¸TrÇn ThÞ Oanh

20/6/1962

Lîi chÊp, VÜnh Hoµ, VÜnh Léc§ç ThÞ NgÇn

10/10/1960

Hoµng giang, Ho»ng Ho¸Tµo ThÞ Nhung

30/5/1962

Xãm Lª, §«ng T©n, §«ng S¬n.Lª ThÞ M¬n

22/5/1958

Xu©n L©m, TÜnh gia.NguyÔn ThÞ Oanh

01/6/1962

Vinh Minh, VÜnh LécD­¬ng V¨n Tiªn

20/4/190

ThiÖu D­¬ng, §«ng S¬nHoµng ThÞ Nang

01/3/1945

Hµ B×nh, Hµ TrungLª ThÞ TuyÕt

30/12/1961

Ninh H¶i, TÜnh GiaLª ThÞ Oanh

02/5/1960

Qu¶ng B×nh, Qu¶ng X­¬ngHoµng ThÞ TuyÕt

9/12/1961

ThiÖu H­ng, ThiÖu Yªn§ç V¨n TiÕn

23/10/1961

Thµnh Trùc, Th¹ch ThµnhTrÇn ThÞ TuyÕt

25/9/1960

TrÇn Phó, ThÞ x· Thanh Ho¸.Lª ThÞ Thoa

8/12/1962

ThiÖu Vò, ThiÖu Yªn.§ç ThÞ Th¶o

16/6/1958

Thä Minh, Thä Xu©nLª ThÞ T©m

29/11/1961

Thä Diªn, Thä Xu©nNguyÔn Ngäc Thi

5/5/1962

Khu 3, ThÞ trÊn Thä Xu©n,TrÇn ThÞ T©m

20/8/1961

Qu¶ng §øc, Qu¶ng X­¬ngLª ThÞ Thuý

26/12/1960

§«ng C­¬ng, §«ng S¬n§Æng ThÞ Thoa

4/01//1961

ThÞ x· Thanh Ho¸NguyÔn ThÞ Th¾ng

24/4/1960

§«ng H­¬ng, ThÞ x· Thanh Ho¸NguyÔn ThÞ Ph­¬ng

16/6/1962

Ho»ng Anh, Ho»ng Ho¸TrÇn ThÞ Thªm

16/10/1962

T©n Thä, N«ng CèngLª ThÞ Nh­¬ng

27/3/1958

§«ng Khª, §«ng ThiÖu,Hoµng ThÞ Ph­¬ng

22/3/1962

Nga Th¾ng, Nga S¬nMai ThÞ Ph­¬ng

20/4/1961

ThÞ x· Thanh Ho¸Vò ThÞ QuÕ

15/2/1961

113 V­ên Hoa, ThÞ x· Thanh Ho¸Ng« ThÞ V©n

14/2/1962

48 T©n b×nh, ThÞ x· Thanh Ho¸Hµ §×nh S¬n

31/3/1962

Xu©n Thµnh, Thä Xu©nNguyÔn ThÞ Vinh

30/3/1961

Ho»ng Phóc, Ho»ng Ho¸Lª ThÞ Xuyªn

26/121

B¾c L­¬ng, Thä Xu©n§ç ThÞ V©n

16/8/1961

ThuÇn Léc, HËu LécLª ThÞ Ng¹n

24/4/1949

Ho»ng Quang, Ho»ng Ho¸NguyÔn §×nh Sè

06/7/1962

§«ng Yªn, §«ng S¬nNguyÔn ThÞ Ngäc

10/10/1961

ThiÖu H­ng, ThiÖu Yªn,§µm ThÞ Söu

2/9/1961

Qu¶ng Hoµ, Qu¶ng X­¬ngMai ThÞ Xu©n

4/5/1958

Nga Mü, Nga S¬nLª ThÞ YÕn

2/8/1960

H¶i Th­îng, TÜnh GiaNguyÔn ThÞ HuÖ

9/01/1961

N«ng tr­êng Lam S¬nTrÇn ThÞ Kh¸nh

2/8/1956

Qu¶ng Hîp, Qu¶ng X­¬ngNguyÔn V¨n LuËn

12/10/1961

Ninh H¶i, TÜnh GiaTrÇn ThÞ Bét

7/5/1958

Trung Th«n, ThiÖu Giang ThiÖu Ho¸Vò ThÞ §µo

10/9/1961

Nga Thuû, Nga S¬nLª ThÞ Hång (a)

29/9/1961

22 Hµn Thuyªn Ba ®×nh, ThÞ x· T.Ho¸§Æng ThÞ Hiªn

15/10/1961

CÈm S¬n, CÈm Thuû.NguyÔn ThÞ HiÒn

20/10/1962

Hoµng Kh¸nh, Ho»ng Ho¸TrÇn ThÞ Lan

10/12/1962

Ho»ng Khª, Ho»ng Ho¸Ph¹m ThÞ TuyÕt

17/7/1961

80 Phan §×nh Phïng ThÞ x· Thanh Ho¸NguyÔn ThÞ PhÊn

24/11/1961

ThiÖu H­ng, ThiÖu YªnHoµng ThÞ Sen

28/12/1961

C¸c S¬n, TÜnh GiaNguyÔn ThÞ Ngoan

19/5/1960

Nga B¹ch, Nga S¬n.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương