Uû ban hµnh chÝnh tØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµtải về 10.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.09 Kb.
#3125

uû ban hµnh chÝnh

tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


: 1052
Thanh Ho¸, ngµy 8 th¸ng 8 n¨m 1959


quyÕt ®ÞnhChñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- Thùc hiÖn chñ tr­¬ng gi¶i thÓ C«ng ty L©m Thæ s¶n vµ thµnh lËp C«ng ty V¹t LiÖu X©y dùng Thanh Ho¸.

- C¨n cø nhiÖm vô kinh doanh hiÖn nay ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái cña kÕ ho¹ch vµ d©n dông.

- C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ vµ kh¶ n¨ng c¸n bé.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Ty Tr­ëng ty C«ng th­¬ng Thanh Ho¸.

Uû ban Hµnh chÝnh tØnh QuyÕt ®Þnh nh­ sau:

1/ Bèn ®Þa ®iÓm mµ Ty Quèc doanh L©m nghiÖp bµn giao qua C«ng ty VËt liÖu X©y dùng, nay thµnh lËp 4 Cöa hµng L©m s¶n thuéc C«ng ty VLXD cô thÓ nh­:

1- Thµnh lËp Cöa hµng VËt liÖu X©y dùng Kim T©n.

C¸n bé t¹m thêi chØ ®Þnh «ng Hµ V¨n Lam phô tr¸ch Cöa hµng.

2- Thµnh lËp Cöa hµng VLXD CÈm Thuû.

C¸n bé phô tr¸ch do «ng Lª T¸ B¸c Tr¹m tr­ëng L©m nghiÖp chuyÓn qua t¹m thêi phô tr¸ch Cöa hµng.

3- Thµnh lËp Cöa hµng VLXD Xu©n Thiªn.

C¸n bé phô tr¸ch t¹m thêi chØ ®Þnh «ng Lª Xu©n Sªnh phô tr¸ch.

4- Thµnh lËp Cöa hµng VLXD B¸i Th­îng.

C¸n bé phô tr¸ch t¹m thêi chØ ®Þnh «ng Hoµng V¨n V¨n phô tr¸ch Cöa hµng.

II/ ¤ng Chñ nhiÖm C«ng ty VËt liÖu X©y dùng Thanh Ho¸, c¸c «ng Tr­ëng phßng kinh doanh Hµnh chÝnh, tæ chøc cña C«ng ty, c¸c «ng L©m, B¶o, Sªnh, V¨n thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy kÓ tõ ngµy ra QuyÕt ®Þnh./.N¬i nhËn:

- Bé Néi th­¬ng

- Ty C«ng th­¬ng

- C«ng ty VLXD

- ¤ng L©m, Bao, Sªnh, V©n.

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn

§· ký

Ph¹m Len


tải về 10.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương