THÁnh giáO ĐÀn phú LÂMtải về 0.84 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu18.09.2017
Kích0.84 Mb.
#33280
  1   2   3   4   5   6   7   8
THÁNH GIÁO

ĐÀN PHÚ LÂM
THÁNH GIÁO ĐÀN PHÚ LÂM

Thánh Giáo xuất xứ tại Đàn Phú Lâm, địa phận Chợ Lớn, chia làm 2 giai đoạn: 1. Thánh Giáo phổ biến lúc Đức Ngô Văn Chiêu còn sanh tiền, từ năm 1926.

 2. Thánh Giáo dạy sau khi Đức Ngô Minh Chiêu Tiên tịch năm 1932.

Đức Quan Phủ Ngô Văn Chiêu lựa chọn Phú Lâm làm nơi hội hiệp, cúng kiến, lập đàn có cơ bút, Thượng Tượng, thờ Thiên Nhãn và bài vị Tam Thanh kể từ năm 1926 (Bính Dần). Tạo cơ dạy Đạo ngày mùng 9 tháng 11 năm Bính Dần (1926).

Bạn đạo nơi đây tập ăn trường trai ngày mùng 5 tháng 4 năm Đinh Mão (1927).

Thọ lãnh chơn truyền luyện đạo từ ngày mùng 1 tháng 7 năm Đinh Mão (1927).

Các Thánh Giáo trước khi phát ra, phải đem cho Đức Quan Phủ Ngô Văn Chiêu, tạm ở Sài Gòn chứng nhận.Năm Bính Dần (1926)

Tạo cơ tháng 11

Mùng 10 tháng 5 Đinh Mão (09-06-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Chứng kiến

LÝ THÁI BẠCH

Công mở Đạo về phần người khác.

CAO THƯỢNG SƯ

Các con, mở Đạo, về phần người khác, chúng con lo tu luyện, về sau, độ người dễ hơn.

Không nên ăn nằm với nhau lúc có Thiên Thai.

Tiếp Điển:

Theo lời cầu nguyện Tông Chi của Đạo hữu Mười, được lâm đàn và dạy:TÔNG CHI

Mười, Con biết Cha không? Con biết Cha không? Con ráng tu hành cho Cha nhờ nghe.

Có Mẹ đây, con ôi! Con thờ Thầy rất quí.

(…… Chị) Khổ lắm, khổ lắm, con ôi!

(…… Kiện) Không nên, đọa của nó, thờ Thầy, Thầy độ.

---o0o---

…… tháng 5 Đinh Mão (1927)CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Thới, con xả thân cầu Đạo đi con.

Tu phải kể phần xác như đã hủy đi rồi.Thới bạch:……………………

Phải đó con.

(Tri) Tìm đến Ta.

Tri xin ăn trường.

Khả đắc, khả đắc. Phần con tu theo chúng nó, quì ra chính giữa.THÁI BẠCH

Đạo hữu về ăn trường đi, nếu ăn chẳng đặng, thì cho rằng Bần Đạo chẳng linh.

Thảo ấn hầu.


 • À, thảo là gì? Tri bạch: Thảo là mộc.

 • Đạo hữu có biết người ăn ròng thảo mộc là người gì không?

 • Ấn đây là Ấn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

 • Hầu? (Tri bạch: là bực công hầu).

 • Nếu vậy thì người trường trai đều là bực công hầu hay sao? Không thông.

 • Thới bạch: Ấy là người lãnh ấn của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà dạy ăn trường trai.

 • Phải đa, khá khen đạo hữu mau thông.

CAO THƯỢNG SƯ

Cắt nghĩa vậy mà hiểu hay không? Còn chỗ nào mờ hồ không? Chỗ nào không phục hay không? À, vậy thì có người đã mách bảo cho. Thằng nhỏ có cốt luyện cơ. Có lập cơ Thầy cho phép, ni tấc hỏi chúng nó. Thầy khuyên con chớ khá làm cho rộn ràng, coi theo như đàn này thì hiệp với ý Thầy nghe con.

Con có căn tu, hãy độ vợ con nó đều có phần với con, con!

Tông Chi của con bị đọa cũng nhiều đa con. Cha con nó lôi thôi lắm, hễ là chí hiếu thì phải lo cho Ông Bà Cha Mẹ được siêu thăng.

Thằng nhỏ chê con là giả dối. Nó có lỗi chi với Thầy đâu. Con cần dùng nó nghe. Thới, Dương, Mười ngày sau giả dối không nó sẽ biết. Con giúp nó đến nhà.

Mười bạch: …………………

Không đến nhà thì Tri, con hãy đem cơ lên cho Thầy khoáng, song hãy làm cho kín nhẹm, nếu không Thầy không giáng.V Thới, Thầy khen con, song trước mặt Thầy, lúc động tịnh chớ khá dễ duôi.

Quì ra, v Dương, v Thới, v Mười.

Hễ là tu thì phải khắc kỷ phục thân.

Mười bạch: Tu là cũng như uống Tiên dược.

Phải lắm, nào cần đến non cao mà luyện đơn, động tịnh ấy là thiên dược đó, con nghe không?Mười bạch: hỏi bịnh anh.

Xuất Ngoại Nhơn

Việc nhà con, Thầy chẳng lẽ nói ra đây sợ e tồi tàn. Còn anh con nó tu, nó nhờ Thiên dược. Thầy đã chỉ, nó chẳng dùng thì thôi.Mười bạch: Anh sợ ăn trường trai không đặng.

 • Sát sanh thì đặng há? Thiên cơ.

Nếu chẳng mau dùng Thiên dược ấy, thì số mạng còn chẳng bao lâu.

Mười xin cho anh thấy huyền diệu đặng cho anh tin.

 • Có thấy huyền diệu mới tin, còn không thấy không tin sao? Phàm muốn tu, đức tin phải cho có, nếu vì thuốc hay mà tu thì có đáng chi. Thôi con chớ lo, để cơ Tạo xây vần.

Nhập Đàn

Tri, con khá tuân theo mạng Thầy nghe con.

Con muốn hiểu Đạo, cũng chẳng đến Chiêu chi cho nhọc lòng nó, hỏi đạo hữu con đây, nó đã thâm nhiễm theo ý kiến của Chiêu, mà ý kiến của Chiêu tức là ý của Thầy, thuận theo lẽ Trời dầu ai đến đàn này cũng vậy.

Con hiểu rồi, cắt nghĩa cho người khác nghe.

ĐÔNG PHƯƠNG SÓC

Các đạo hữu tu như vậy trúng đường, ráng mà theo đến cuối cùng ngày kia sẽ độ chúng sanh. Công công công bình chẳng binh vị ai, còn công mở Đạo làm chi.

---o0o---

Ngày 15 tháng 5 Đinh Mão (14-06-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Công mở Đạo. Thờ Thầy, không mở Đạo thì có công chi. Công mở Đạo không khổ.ĐÔNG PHƯƠNG SÓC

Công mở Đạo, ngày sau mới đặng lên cõi Tiên. Công mở Đạo không có thì công quả dày sao đặng.THÁI BẠCH KIM TINH

Công mở Đạo lớn lắm, đạo hữu hãy cần lấy, ngu lắm, ngu lắm, để cho mà lập công, sao không chịu lập.

(Xin Tiên Ông thương)

Thương gì, công không lập mà thương sao đặng? Vậy chớ người ta sao? Công không đến đây mà dạy có ba đứa, sao nên. Không mở Đạo thì không giáng nữa. Dẹp, dẹp để làm gì?

---o0o---

Ngày 19 tháng 5 Đinh Mão (18-06-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Công mở Đạo không có mà cầu điều gì?Mười bạch: ……………………

Thầy thử con đó Mười, để con mong sự mở Đạo hoài. Con chớ vậy nữa nghe. Công mở Đạo về phần kẻ khác, chúng con chớ mong, lo tu thì thôi, ngày sau hầu Thầy nơi chốn Bồng Lai, Thầy sẽ sai cắt mà lập công với người cũng chẳng muộn, nghe các con.TÔNG CHI

Dương. Cha đây con, còn vợ con đâu. Cha đến đây khuyên con làm lành lánh dữ. Tánh hạnh của con tốt, song phải tu mới lên chốn Bồng Lai. Cha ngày nay đặng an nhàn nơi cõi Tiên cũng nhờ con đó.

Dương. Mẹ? Được. Sao con không khuyên trong dòng họ mình tu.

(D…… Chú Sáu, Bác Ba, Chú Bảy) Còn khổ lắm con ôi! Cửu Huyền Thất Tổ. Còn anh con muốn siêu thăng, thì một cháu con nó phải tu mới đặng, con hiểu. Kiếp đọa còn dài, ấy Thiên Cơ đó con.Thới bạch: Nếu hiền tu phá Thiên Cơ đặng chăng? Nhơn lực thắng Thiên cơ.

Khổ lắm! Khổ lắm! Cha đã nói kiếp đọa còn dài.

(Dương hỏi?......) Phải đa con, cái nuôi là dưỡng phần xác sao bằng cách con nuôi lúc bây giờ, nuôi cái phần hồn rất là quí trọng, rất là khó khăn đó con, khiêm nhượng làm gì. Cha thấy con chí hiếu, Cha khen.

(Dương……) Phải đó con. Nếu chẳng có cái Tam Kỳ Phổ Độ này thì hiện tại bây giờ Cha và Mẹ con còn cực khổ nơi chốn A Tỳ nào được đến đây sum vầy với con. Con, Cha đi nghe, con ráng mà độ thân con.CAO THƯỢNG SƯ

Công con đã được thưởng đó thấy không con? Khuyên ai đó (cousin de Mười) ráng tu theo chúng nó.

(………) Con ăn trường đi (………).

Con biết rằng đàn này dành để cho người thiệt tu, con muốn hỏi chi, đến chỗ khác.

Thấy không Mười, còn mong mở Đạo nữa thôi.

THÁI BẠCH KIM TINH

Thiệt cùng không thiệt, cần chi ai tin. Chúng đạo hữu lo tu mà rộn ràng lắm, làm cho Thầy giận. Tội ấy chúng đạo hữu chịu lấy. Cho chúng đạo hữu một lần mới tởn mà, để mở Đạo, mở Đạo, mở Đạo, mở Đạo, ai cầu mở Đạo mà chúng đạo hữu không mở thì đã rộng, rộng một ngày mà được hay sao? Hoằng khai một cái Đạo cả ngàn năm biết đã thành hay chưa. Kìa Đạo Gia Tô đã thành chưa? Mà đã mấy ngàn năm.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point, telle est la devise des sages et telle est la vôtre.

Jetez au feu. Voyez si la lettre vous froisse.

La lettre offerte est, par elle-même, froissante, on doute de vous, n’est-ce pas.

THĂNG


---o0o---

Ngày 21 tháng 5 Đinh Mão (20-06-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Thch. Con đến hầu Thầy có việc chi?

(Xin ăn trường)

Khả đắc, khả đắc.

Thầy bố hóa cho thì đắc kỳ sở nguyện.

Kìa chốn Bồng Lai còn dành chỗ đợi con đã lâu, con tu cũng có ý muộn, song hãy ráng cho lắm, nghe con.

(Xin cơ) Chẳng phải có cơ mới có Thầy giáng. Giờ phút nào, nơi nào cũng có Thầy. Con thành tâm Thầy chứng cho.

Con hãy tu cho Mẹ con nghe. Mẹ con lớn tuổi quá rồi, tu hành sao kịp, conThới tu thế nghe con, nghe Thới. Trường trai tốt lắm.

THÁI BẠCH KIM TINH

Mừng Thch. Quì ngay chính giữa, Bần Đạo làm phép cho. Hèn lâu mà đạo hữu chẳng chịu ăn trường, đợi đến ngày nay, song Bần Đạo cũng mừng cho đó. Còn biết còn mấy người như đạo hữu, còn lục trai, thập trai, sao không khuyên người trường trai.CAO THƯỢNG SƯ

Con làm được chuyện ấy rất là có phước.

Thầy khuyên con chớ có làm việc chi cho rộn ràng lắm nghe con, vì lúc này người nghịch Đạo nó chẳng dung đa con. Khi trước Gia Tô cũng gặp nhiều điều khốn đốn, lúc trào Nam giết Đạo, con có hiểu không? Ngày nay người làm hại lại, việc có vay có trả nào có lạ gì. Con hiểu chữ tu nghĩa gì không? (………)

Phải đa con. Con hiểu vậy thì việc chi cũng khá dè dặt, đừng ham vui mà hại việc cả. Con lớn tuổi rồi, Thầy nói một, con biết hai còn việc quấy để trẻ em nó làm, hiểu không con?

Nghĩa là con lớn tuổi rồi, làm việc chi phải suy nghĩ cho cùng coi việc mình làm có hại đến người và hại đến mình không? Còn trẻ em nó háo thắng, nhờ anh chị dạy bảo. Con khá tuân mạng Thầy, đừng để sai lầm.

ĐÔNG PHƯƠNG SÓC

Thch. Thờ ráng lắm nghe.

Luyện Đạo, nghe động tịnh đủ tứ thời trừ ra lúc nào có việc thì thôi, mà người trường trai ít có việc. Hỏi Chiêu, nó chỉ cho. Răn hết trong đạo hữu: Ai động tới Chiêu như người nghịch của Thầy. Ngày sau chúng đạo hữu sẽ nhờ nó lắm. Chẳng có nó như bầy vịt con lẽ mẹ. Lúc này Thầy cho nó ở nhà tu luyện đặng ngày sau mới có thể mà độ chúng đạo hữu, hiểu?

………Hồi nảy có làm phép rồi………

Nhờ đạo hữu một chút, nhờ Bần Đạo một tí thì chẳng chi gọi là khó. Khó dễ tại nơi mình. Phải đa, nhờ Thới tu cho, bịnh gì lại chẳng hết. Ấy là bổn phận làm con đó. An lòng nghe đạo hữu. Bần Đạo sẽ giúp cho. Nhứt là đừng làm quấy, nếu làm quấy thì bịnh sẽ trở. Bịnh ấy là cái án của đạo hữu. Nếu chẳng gần lành xa dữ thì khó đa.

THĂNG

---o0o---Mùng 1 tháng 6 Đinh Mão (29-06-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Con càng thấm nhiễm Đạo bao nhiêu lại càng huyền diệu bấy nhiêu.Thới. Que ton coeur soit pur, que ta conscience soit sereine et Dieu est à la portée de ta voix. Il exauce tes prières, soulagera tes peines. La religion prêche l’humilité. Ton coeur est foncièrement bon mais laisse beaucoup à désirer. Tu sais à quel point de vue? La Colère est mauvaise conseillère.

THĂNG


Tiếp Cầu:

Công Công NGUYỄN VĂN TÂN

Hồn phưởng phất theo mây theo gió, em thương anh cũng chẳng tu giùm cho anh đặng, ráng tu cho cha mẹ, còn anh cũng chẳng lo chi. Đời anh chẳng làm chi ác lẽ nào lại chịu khổ.

(Mười……) Phải đa em, lúc sớm mai hồn anh phưởng phất gặp Thới cho hai câu thơ tỏ bày tâm sự, em kiếm mà hiểu, anh có nói chuyện chị em trong đó.

(Mười? Siêu thăng) Anh đợi lịnh Thầy, Thầy ngồi trên (chỉ) nhờ đức em đó, anh nào dám xưng mình không lỗi. Đừng khóc lóc làm chi. Em có tu sao em không hiểu rằng trần gian là chỗ tạm.

Tịch mịch sương sa cây cỏ úa,

Làu làu ánh dọi đá vàng phai.

Tự thuật và cũng có lời chỉ bảo chị em về bàn với Thới, Dương.

---o0o---Mùng 3 tháng 6 Đinh Mão (02-07-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Nho, vội than làm chi con. Tu as intérêt à garder ta situation telle qu’elle est. Des mérites te seraient décernés si plus tard tu pouvais sortir de ce pas et tu pourrais rattraper largement le temps perdu. Ah! J’est de toi que dépend ton avenir. Plus le chemin est difficile, plus le mérite est grand. Fais ce que dois, advienne que pourras. Ta femme est une ardente bouddhiste. Explique que cette religion est une religion très analogue à la religion bouddhique. Le miracle n’est pas encore à son temps. Je peux bien, par un seul de mes gestes, couvertir le monde entier, en doutez-vous. Où donc serait alors le mérite des pratiquants si à la première prière, Je prêtais main forte.

Nho et………Qui vous empêche?

Courage, JE t’aiderai, mais pourquoi se faire maigrir, pas besoin.Mười, Pour faire des exercices.

Très bien, c’est une belle résolution. Tout se fait à son temps au temps voulu, il te surpassera et les deux autres aussi. JE ne te ferais pas endurer une peine au-dessus de ta portée. Assez pour toi.Dung, ăn trường, lúc ăn cơm rồi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và lần chuỗi. Phật Di Đà lo về sự trường trai, triêm ngưỡng đến thì Ngài chứng cho.

DI ĐÀ


Phật thương kẻ trường trai

JÉSUS DE NAZARETH

Đức Chúa Giê-su thương kẻ trường trai

ĐỨC KHỔNG TỬ

Thánh Nhơn thương kẻ trường trai

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN

Thượng Đế thương kẻ trường trai

TAM THANH

Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Chơn Thanh đồng thương kẻ trường trai

THÁI BẠCH

Nho. Tuy Thầy nói vậy, chớ Bần Đạo cũng xin giùm bớt cho.

Tiếp Điển:

TÔNG CHI

PHẠM MINH

Dung con có biết cha là Phm Minh. Bấy lâu cực khổ lắm con ôi! Ngày nay con cháu tu, cha mới vừa đặng an nhàn. Thới, cháu nào có biết Ông. Vợ cháu đâu, vợ chồng hòa hiệp nhau mà lo việc tu hành, Ngàn cháu cũng nên dằn bớt tánh nóng, Thới cũng vậy.

(Tông Chi tu) Tu là lập công nơi dương gian giúp người hoặc chuyện tu hoặc chuyện nhà. Chuyện tu xúi giục người tu. Giúp chuyện nhà nhiều chuyện giúp không xiết.CAO THƯỢNG SƯ

………………………………ĐÔNG PHƯƠNG SÓC

Discipline religieuse.

Chỉnh đàn không nghiêm. Trái phép. Tiên, Thánh Phật giáng mà không ai mừng. Phải sửa.

THĂNG


---o0o---

Mùng 10 tháng 6 Đinh Mão (08-07-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Hỉ chư môn đệ.

Hỉ ái nữ Ngô Tâm.

Con kể có Thầy trên đầu thì việc chi chẳng xong.

Con chớ lo, càng làm xằng thì lại càng rối. Để việc đến tự nhiên có Thầy độ cho. Phải ra mặt chớ trốn tránh mà không khỏi hại. Con chớ lo.

Già thì nhờ cậy lấy con.

Gia bần tri hiếu tử. Khen Thới đó. Chuyện xong khá làm phước lắm nghe Thch, nghe Tâm. An tâm. Thầy dạy chuyện khác.

Tiếp Điển:

Thần MỸ LỆ Thôn

Công Công

Ngô Tâm có lòng vái van Ta, hãy lựa ngày ra lễ hương đăng trà quả thì thôi. Vì Ta mà vật heo giết bò nào Ta có hưởng chứng. Những quân ham mê rượu thịt, nó lấy nể cúng Ta mà ăn thịt uống rượu.

Thôi, heo bò làm gì. Ta đã nói hương đăng trà quả thì đủ, miễn thành tâm thì thôi. Đến Đình làm chi, dọn bàn trịch qua một bên, biết Ta là ai không?Phm Văn Dương đình Vạn Phước (Thần tại Thôn Mỹ Lệ)

---o0o---Ngày 11 tháng 6 Đinh Mão (09-07-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Hỉ chư môn đệ.

Hỉ chư ái nữ.

Khoán cơ.

Vào ra như chỗ không người,

Để cho chúng nó chê cười mới nên.

Thang vàng thẳng bước lần lên,

Thì Thầy sẽ có biên tên sổ Trời.

Trời cao Đất rộng vơi vơi.

ĐÔNG PHƯƠNG SÓC

Nho, Tu as vu les dix commandements (Cảm Ứng).

Để chi meo mốc sách hồng,

Dở ra coi lại phụng rồng ra sao.

Toi, c’est Dieu, Dieu c’est toi. Chacun de vous est un Dieu comme tous les hommes sont des Dieux. Tu comprends.

Vouloir, c’est pouvoir.

THÁI BẠCH KIM TINH

Cho biết sự hay của nguyên bổn.

T
Analogie

hé : Sang

Eau : …….

Sans le désir, pas de sperme?

Il y a sécrétion de …………4 fois par jour. Le…… évaporé par le feu forme une matière ultra-nutritive. Le feu intérieur produit par les mouvements.

---o0o---

Ngày 13 tháng 6 Đinh Mão (11-07-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Mười……mais quoi, Cao Đài sous un autre nom selon le gout des adeptes.

Tiểu Tiên, Đại Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, đệ Ngũ Tiên tức là Phật, Phật là Tiên thứ nhứt. Hors classe.Mười quên lời Chiêu sao? Có mấy hạng người cũng đều ở trên trái đất. Pour le moment sachez bien que Bouddha est dans votre coeur. Kinh nhiều lâu tiêu, làm phải thì hơn.

---o0o---Mùng 2 tháng 7 Đinh Mão (30-07-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Khoán cơ đủ 6 mặt.HỘ PHÁP

Nam Mô Hộ Pháp Cao Đài.

Có sùng bái Ta, Ta độ cho. Sao không thờ Ta.

Muốn luyện Đạo mà chẳng cần thờ Ta há?

Bông trái thì thôi. Không có cũng được.

Ai dám tử về Đạo.Nho, Mười, Thới, Dương.

Nói thì nói vậy, chớ nào có tử về Đạo. Chết về Đạo là một đáng mơ ước. Ngày giờ ở dương gian là ngày tù. Cha chả, còn bận biệu lắm hay sao?

Tử vì Đạo thì tức nhiên Bồng Lai cảnh đã hầu bên gót.

Ngày mai chỉ cho cách tử vì Đạo. Ai hứa tiếng chịu làm. Nhơn Đạo bất tu, Tiên Đạo viễn hỉ. Mai chỉ cho rồi về tính việc nhà. Ai không phần thì tính không xong. Bây giờ thử trước, ai dám chịu.Nho trước, kế Thới, Mười, Dương.

(Răn Bàng Môn)CAO THƯỢNG SƯ

Khá khen cho tứ đệ, Thầy mừng cho đó.

---o0o---

Mùng 3 tháng 7 Đinh Mão (31-07-1927)

CAO THƯỢNG SƯ

Mừng chư môn đệ.

Mừng chư ái nữ.

Chiêu nói vậy, cũng có lẽ phải, song Thầy muốn thử lòng các con.

Thầy muốn thử các con, các con đau Thầy cũng đau lòng. Không làm sao rõ lòng thành. Thiệt chẳng phải việc chánh, song nếu chẳng tà, sao rõ chánh. Hữu hình và vô vi. Sự đau đớn về phần tâm là vô vi đó (souffrance morale). Sự đau đớn về phần xác là hữu hình đó (souffrance physique). Song hai cái đau ấy cũng liên hiệp nhau. Ấy là Đạo. Các con chẳng suy nghĩ lấy. Nếu chẳng có trái thì sao có mặt. Nếu chẳng trái mặt, thì sao có Trung Dung Chánh Đạo.

Có mượn cái hữu hình mới thấu sự vô vi. Như cơ là vật hữu hình. Nếu chẳng có vật hữu hình ấy thì đâu rõ vô vi Đại Đạo. Nếu chẳng có cái đau đớn hôm qua (souffrance physique) hữu hình, thì đâu rõ lòng vô vi. Hiểu???

THÁI BẠCH

ĐÔNG PHƯƠNG SÓC

Chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần chầu Ngọc Đế.

Muốn thấy không? Tắc đèn.

Thới bạch: Ấy là giả. Phải chết mới thấy đặng.

Néant


Chiêm bao: Thập Tam Ma nó hiện để dẫn cho lạc đường.

Les esprits n’ont pas de forme. Ils sont formés d’une substance semblable à l’éther, qu’est-ce-que c’est que l’éther? Le gaz peut prendre une forme, l’éther non. Il peut occuper un volume infiniment grand ou infiniment petit. Il peut traverser les corps les plus opaques, les plus épais. D’ailleurs, à mesure que vous avancez dans la religion, vous comprendrez tout naturellement. C’est ce pu’on appelle inspiration divine.Nho, quand nous avancons, notre périsprit devient plus léger, plus pur.

Et capable de recevoir une inspiration de Dieu.V Dương,

V Mười,

V Thới.

Nhắm mắt hết.Nho bạch: không dám, vì nhắm mắt là âm.

Khó dữ há……………Đạo.QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Ngài viết chữ hán, chư nho coi không đặng, xin Ngài viết lại.

Sao khờ quá. Ta muốn cho thấy. Thưởng công.

Thới bạch: Có công để hưởng về sau, chớ không muốn hưởng bây giờ.

Cho thấy đặng vui lòng hành Đạo. Thấy mình mà.Thới bạch: Les esprits non pas de forme (Khuyên).

Mười, Dương giữ mình (futures épreuves).

Thới: Ba năm lao khổ như vậy.

Tam Giái phục ma Đại Đế, Thần Oai Viễn Trấn Thiên Tôn.

Calme.

THĂNG


(Bài này dạy về hữu hình và vô vi. Chánh đạo thì vô vi. Bàng Môn hữu hình)

---o0o---Ngày 11 tháng 7 Đinh Mão (08-08-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Mừng các con.

………………………………………………

THÁI BẠCH

Mừng chư đạo hữu.

Mừng chư đạo muội.

Xuân du phong thảo địa,

Hạ thưởng lục hà trì;

Thu ẩm huỳnh huê tửu,

Đông ngâm bạch tuyết thi.

Đạo………đừng hỏi ai hết.

Ấy là thơ cổ nói về việc nhàn mà có ý về Đạo. Đừng hỏi ai hết nghe, nhớ nghe.


Kim đơn


Bạch thủy? Hiểu?

Kim : or

Nhụy châu: quintessence des vapeurs de sperme.

---o0o---

Ngày 21 tháng 7 Đinh Mão (18-08-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Mừng các con!V Thới đã lên rồi há. V Thới thờ Thầy, cúng và động tịnh cho đủ nghe. Thầy nhắc con hoài mà sao con lôi thôi lắm vậy.

V Dương, con sao chậm nghe lời Thầy.

Này ba con, có chi vui cho bằng con biết sống chết có Thầy bảo hộ, hễ thành Tiên khoái lạc bao nhiêu thì luyện tập cũng cực bấy nhiêu, hiểu?

Mẫn – mẫn – mẫn

Thầy đều lo cho mỗi đứa, bề đứa nào khó Thầy cũng biết. Đứa nào siêng, Thầy cũng biết. Đứa nào hiểu hơn, Thầy cũng biết. Vậy phải nương nhau trong đường đời và đường Đạo.

Chẳng nên lấy nể, con nhỏ, mà bỏ phế việc tu hành.

HÀ TIÊN CÔ

Hỉ chư đạo muội.

Vui lắm, ráng tu hành, ngày sau sẽ gặp Ta nơi Tiên cảnh. Cực một đời mà vui sướng ngàn năm, há đi chẳng chịu hay sao?

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ

Cỏ đượm mù sương gặp lúc mặt Trời mọc thì ra sao?

Mù sương gặp mặt trời chiếu sáng như người gặp Đạo.

VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN

Hai Bà vì ba người mà đến giáng cơ, vậy phải nghe theo1.

THĂNG

---o0o---Ngày 23 tháng 7 Đinh Mão (21-08-1927)

CAO THƯỢNG HUYỀN KHUNG

Mừng các con.Thit, con sửa tánh nhiều. Thầy vui lắm.

Ngà, ráng nghe con.

Ngàn, Thầy để ý mà con không hiểu, cũng như Thới khi trước. Chuyện ấy Thới có lẽ hiểu mà cắt nghĩa cho vợ con. Thới (bạch hổ).

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ

Каталог: uploads
uploads -> -
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 0.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương