Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 1.04 Mb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.04 Mb.
#21126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

CHỦ TỊCH


Vương Mí Vàng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 27/2011/NQ-HĐNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND

ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà GiangHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 tháng 2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm a, điểm b - khoản 2 - Điều 1 của Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt mức phụ cấp đối với Ban bảo vệ dân phố; Quy định về chức danh, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

a) Số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

* Về số lượng:

- Các xã được bố trí 14 chức danh;

- Các phường, thị trấn được bố trí 15 chức danh.

* Về chức danh và mức phụ cấp sửa đổi như sau:

- Sửa đổi tên và bãi bỏ phụ cấp kiêm nhiệm của 02 chức danh:

+ Phó Trưởng Ban Tổ chức kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy thành: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và công tác Tổ chức cấp ủy.

+ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Phó Trưởng ban Dân vận cấp ủy thành: Cán bộ Tuyên giáo, Dân vận.

- Bãi bỏ 02 chức danh: Cán bộ Văn thư - Lưu trữ; Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Ghép 02 chức danh: Cán bộ lâm nghiệp, khuyến lâm; Cán bộ khuyến nông, khuyến ngư, thủy lợi và bảo vệ thực vật thành chức danh Cán bộ Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật (hưởng phụ cấp 0,8 mức lương tối thiểu/tháng).

Các chức danh, mức phụ cấp sau khi được sửa đổi như sau:TT

Chức danh

Mức

phụ cấp

Ghi chú

1

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra và công tác Tổ chức cấp ủy

1,0
2

Cán bộ Tuyên giáo, Dân vận

1,0
3

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc

1,0
4

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

1,0
5

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

1,0
6

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

1,0
7

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM

1,0
8

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

1,0
9

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

1,0
10

Trưởng ban thú y, kiểm dịch động vật

1,0
11

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

0,8
12

Cán bộ Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật

0,8
13

Cán bộ Dân tộc - Tôn giáo

0,8
14

Cán bộ Thông tin liên lạc xã

0,8
15

Cán bộ quản lý trật tự đô thị

0,8

Chỉ bố trí ở các phường, thị trấn

Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm một trong các chức danh không chuyên trách ở cấp xã mà việc kiêm nhiệm giảm được 01 người trong số cán bộ không chuyên trách (tại biểu nêu trên) hoặc kiêm nhiệm thêm các chức danh ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp bằng 20% hệ số phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

b) Chức danh, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sửa đổi như sau:

- Về số lượng, chức danh:

Mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí 03 chức danh gồm: Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; công an viên.

- Về phụ cấp: Nâng mức phụ cấp của bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố từ 0,7 lên 1,0 mức lương tối thiểu/tháng.

Các chức danh, mức phụ cấp sau khi được sửa đổi như sau:TT

Chức danh

Mức phụ cấp

1

Bí thư chi bộ

1,0

2

Tổ trưởng tổ dân phố

1,0

3

Công an viên

0,7

Trường hợp bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (hoặc tổ trưởng tổ dân phố) thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 20% của chức danh trưởng thôn. Bãi bỏ nội dung: “Trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó bí thư chi bộ không kiêm nhiệm thì vẫn hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,7 mức lương tối thiểu”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Các nội dung không sửa đổi tại Nghị quyết này tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ ba thông qua./.


CHỦ TỊCH

Vương Mí VàngHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 117/HĐND-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Giang, ngày23 tháng 12 năm 2011

V/v đính chính Nghị quyết

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Các Ban Hội đồng nhân dân;

- Các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,


Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá VXI - Kỳ họp thứ 3 đã ban hành Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

Do có sự sai sót trong quá trình chỉnh sửa và ban hành, phần biểu tại khoản b, Điều 1 của Nghị quyết nêu trên thiếu chức danh Thưởng thôn (Số lượng, chức danh, phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã được nêu đầy đủ tại nội dung của khoản b, Điều 1; chỉ thiếu sót ở phần biểu). Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin được đính chính bổ sung phần biểu tại khoản b, Điều 1 của Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 như sau:
TT

Chức danh

Mức phụ cấp

1

Bí thư Chi bộ

1,0

2

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố

1,0

3

Công an viên

0,7


(Phần đính chính bổ sung được in nghiêng, nét đậm)


TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

Vương Mí Vàng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 28/2011/NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Каталог: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC

tải về 1.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương