TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt namtải về 17.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích17.54 Kb.
#12043

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 1852/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”;

Căn cứ Đề án số 966-ĐA/HNDTW ngày 31/12/2010 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 - 2010”;

Căn cứ Quyết định số 908-QĐ/HNDTW ngày 15/11/2011 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân;

Căn cứ Quyết định số 495-QĐ/TU ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Ban Chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 - 2020;

Thực hiện Quyết định số 435-QĐ/TU ngày 12/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ;

Xét đề nghị của Hội Nông dân và Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Vị trí pháp lý: Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang là đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hà Giang, Quỹ dưới sự chỉ đạo, quản lý của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và do Ban Quản lý điều hành Quỹ trực tiếp điều hành.

2. Trụ sở đặt tại Hội Nông dân tỉnh Hà Giang.

3. Nguyên tắc hoạt động

- Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn nguồn vốn theo phương thức cho vay ưu đãi có hoàn trả vốn vay (có kỳ hạn, có hạn mức), không thu lãi nhưng có thu phí.

- Tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ trước pháp luật; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, tín dụng theo quy định của nhà nước, của tỉnh.

4. Nội dung hoạt động

- Xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển bền vững, trở thành công cụ, điều kiện quan trọng để Hội trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, tham gia thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

5. Cơ cấu tổ chức

- Ban Điều hành Quỹ (hoạt động kiêm nhiệm): Ban Điều hành Quỹ do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức danh gồm: Trưởng Ban, các Phó Ban và cán bộ nghiệp vụ, kế toán, thủ quỹ.

- Ban Kiểm soát Quỹ (hoạt động kiêm nhiệm): Có tối đa không quá 03 thành viên. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Ban và các thành viên của Ban Kiểm soát.

6. Nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang

- Nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

- Nguồn vốn do ngân sách tỉnh cấp: Nhận từ nguồn vốn phát hành xổ số 128 triệu đồng năm 2001 và hàng năm ngân sách của tỉnh bổ sung cho Quỹ.

- Nguồn vốn từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước hỗ trợ; các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và các khoản khác theo quy định của pháp luật.Điều 2. Giao Hội Nông dân tỉnh xây dựng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; Ban Quản lý điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đàm Văn Bông

ơ
Каталог: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC

tải về 17.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương