Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôCtải về 1.36 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích1.36 Mb.
#37458
  1   2   3   4   5   6   7

Sè: 7 (15 - 5 - 2010) CÔNG BÁO Trang
Do UBND tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n
Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010
MôC LôC


Ngµy ban hµnh

TrÝch yÕu néi dung

Trang

I. V¡N B¶N CñA UBND TØNH
06 - 04 - 2010

ChØ thÞ sè 06/CT-UBND vÒ viÖc chÊn chØnh ho¹t ®éng in, photocopy trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang.


3

02 - 03 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 579/2010/Q§-UBND vÒ viÖc quy ®Þnh møc thu häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe «t« h¹ng B1, B2, C trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang.


6

02 - 03 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 580/2010/Q§-UBND phª duyÖt gi¸ b¸n n­íc m¸y cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng trªn ®Þa bµn UBND c¸c huyÖn thuéc tØnh.


8

02 - 03 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 581/2010/Q§-UBND phª duyÖt gi¸ b¸n n­íc m¸y cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng t¹i khu vùc thÞ x· Hµ Giang.


11

04 - 03 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 600/2010/Q§-UBND ph©n cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý tµi s¶n tÞch thu sung quü nhµ n­íc vµ tµi s¶n ®­îc x¸c lËp quyÒn së h÷u cña nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang.

13

08 - 03 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 613/Q§-UBND vÒ viÖc phª duyÖt vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn 06 §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc, c«ng nghÖ ®ît I n¨m 2010 vµ kinh phÝ ®èi øng víi 03 §Ò tµi, dù ¸n cÊp Bé.


15

26 - 3 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 767/2010/Q§-UBND vÒ sè l­îng, chøc danh c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph­êng, thÞ trÊn.


21

02 - 04 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 897/Q§-UBND vÒ viÖc ban hµnh danh s¸ch c©y môc ®Ých, tiªu chÝ ¸p dông c¶i t¹o rõng trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang.


26

09 - 04 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 1015/Q§-UBND vÒ viÖc thµnh lËp Ban ChØ huy vÒ c¸c vÊn ®Ò cÊp b¸ch trong c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y tØnh Hµ Giang.


30

22 - 04 - 2010

QuyÕt ®Þnh sè 1152/2010/Q§-UBND vÒ viÖc Quy ®Þnh møc båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ khi nhµ n­íc thu håi ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang.

33


I. V¡N B¶N CñA UBND TØNH Hµ GIANG


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh hµ giang §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 06/CT-UBND Hµ Giang, ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2010


CHØ THÞ

VÒ viÖc chÊn chØnh ho¹t ®éng in, photocopy

trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng in, photocopy trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ quy m« vµ sè l­îng. Toµn tØnh hiÖn cã 01 C«ng ty cæ phÇn in vµ kho¶ng 87 c¬ së in, photocopy t­ nh©n. NhiÒu c¬ së in cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cã thÓ in ®­îc c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, sè l­îng lín, c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trªn ®Þa bµn tØnh. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng in, photocopy trong tØnh cßn cã nh÷ng bÊt cËp, h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc nh­: Ch­a cã giÊy phÐp kinh doanh, kh«ng cã b¶n cam kÕt ®¶m b¶o an ninh, trËt tù, ch­a tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn nhËn in s¶n phÈm. In v­ît qu¸ sè l­îng cho phÐp. Khi thay ®æi ®Þa ®iÓm, chñ së h÷u, chia t¸ch kh«ng th«ng b¸o víi c¬ quan chøc n¨ng nªn c«ng t¸c qu¶n lý cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.

§Ó ®­a ho¹t ®éng in, photocopy trªn ®Þa bµn tØnh ®i vµo nÒ nÕp vµ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ Giang yªu cÇu c¸c së, ban, ngµnh cña tØnh, Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x· vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng in, photocopy trªn ®Þa bµn tØnh thùc hiÖn tèt mét sè néi dung sau:

1. Së Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng

- Chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x· ®Èy m¹nh tuyªn truyÒn, s©u réng chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng in, photocopy tíi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ së in, photocopy trªn ®Þa bµn;

- Chñ tr× phèi hîp víi C«ng an tØnh triÓn khai thùc hiÖn tèt Th«ng t­ liªn tÞch sè 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngµy 12/5/2009 cña Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng vµ Bé C«ng an vÒ phßng, chèng in lËu trªn ®Þa bµn toµn tØnh;

- Rµ so¸t, cÊp giÊy phÐp in xuÊt b¶n phÈm vµ s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ xuÊt b¶n phÈm theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Tham m­u, ®Ò xuÊt víi c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p thiÕt thùc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c c¬ së in, photocopy ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

- Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc ®¨ng ký, sö dông m¸y photocopy mµu; kiÖn toµn bé m¸y thanh tra cña ngµnh vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra c¸c c¬ së in, photocopy nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn, chÊn chØnh vµ xö lý nghiªm c¸c tr­êng hîp vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.2. C«ng an tØnh

- X©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai rµ so¸t, thèng kª, lËp danh s¸ch c¸c c¬ së in, photocopy ch­a cã cam kÕt ®¶m b¶o an ninh trËt tù ®Ó yªu cÇu thùc hiÖn;

- Phèi hîp víi Së Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng vµ c¸c ngµnh liªn quan kiÓm tra, h­íng dÉn c¸c c¬ së in, photocopy thùc hiÖn nghiªm tóc NghÞ ®Þnh sè: 08/2001/N§CP cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t­ h­íng dÉn sè 02/2001/TT-BCA cña Bé C«ng an quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn an ninh, trËt tù ®èi víi mét sè ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn;

- Xö lý nghiªm c¸c c¬ së in, photocopy vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt theo thÈm quyÒn.3. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

Phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x· rµ so¸t, thèng kª c¸c c¬ së ®¨ng ký kinh doanh nghÒ in, photocopy vµ h­íng dÉn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng in, photocopy ch­a cã ®¨ng ký kinh doanh lËp hå s¬, thñ tôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.4. Së C«ng th­¬ng

Phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr­êng vÒ in vµ photocopy; Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ nh÷ng mÆt hµng phôc vô ho¹t ®éng in, photocopy, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng ®ét biÕn vÒ gi¸ lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghÒ in, photocopy vµ quyÒn lîi cña ng­êi tiªu dïng.5. Côc ThuÕ tØnh

Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c c¬ së in, photocopy thùc hiÖn nghiªm c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ chÝnh s¸ch thuÕ.6. Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·

ChØ ®¹o c¸c Phßng V¨n ho¸ vµ Th«ng tin vµ c¸c ban, ngµnh liªn quan t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc, tæ chøc h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ th­êng xuyªn tiÕn hµnh kiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së in, photocopy do ®Þa ph­¬ng qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh.7. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ho¹t ®éng in, photocopy

- ChÊp hµnh nghiªm c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng in, photocopy. Khi ph¸t hiÖn néi dung s¶n phÈm ®Æt in, nh©n b¶n vi ph¹m §iÒu 10 LuËt XuÊt b¶n ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt b¶n vµ c¬ quan C«ng an;

- Thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh, h­íng dÉn vµ yªu cÇu cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng in, photocopy;

8. Tæ chøc thùc hiÖn

- Giao cho Së Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.

- §Þnh kú s¸u th¸ng vµ hµng n¨m c¸c së, ban, ngµnh cã liªn quan cña tØnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x· b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ChØ thÞ vÒ Së Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh.

Trªn ®©y lµ mét sè néi dung chØ ®¹o nh»m chÊn chØnh ho¹t ®éng in, photocopy trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang, yªu cÇu Thñ tr­ëng c¸c së, ban, ngµnh cña tØnh, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x· vµ c¸c c¬ së in, photocopy trªn ®Þa bµn tØnh nghiªm tóc triÓn khai thùc hiÖn.


Chñ tÞch

NguyÔn Tr­êng T«

uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh hµ giang §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 579/2010/Q§-UBND Hµ Giang, ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2010


QUYÕT §ÞNH

VÒ viÖc quy ®Þnh møc thu häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe «t« h¹ng B1, B2, C

trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang

uû ban nh©n d©n tØnh hµ giang
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND, ngµy 26/11/2003;

C¨n cø Th«ng t­ sè 26/2007/TT-BTC ngµy 03/4/2007 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn møc thu häc phÝ, qu¶n lý vµ sö dông häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®­êng bé;

C¨n cø Th«ng b¸o kÕt luËn phiªn häp UBND tØnh th¸ng 02/2010 t¹i v¨n b¶n sè 24/TB-UBND ngµy 01/3/2010 cña UBND tØnh;

XÐt ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh t¹i Tê tr×nh sè 44/TTr-STC ngµy 08/02/2010 vÒ viÖc quy ®Þnh møc thu häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe «t« h¹ng B1, B2, C trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang,QUYÕT §ÞNH:

§iÒu 1. Quy ®Þnh møc thu häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe «t« h¹ng B1, B2, C trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang (phô lôc møc thu häc phÝ cô thÓ cña tõng lo¹i giÊy chøng nhËn, h¹ng giÊy phÐp l¸i xe «t« kÌm theo).

§iÒu 2. C¸c c¬ së ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®­êng bé trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang thùc hiÖn møc thu häc phÝ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông nguån thu theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký.§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i, Côc thuÕ, Tr­êng Trung cÊp nghÒ; Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh.

TM. Uû ban nh©n d©n tØnh

CHñ TÞCH

NguyÔn Tr­êng T«

Phô LôC

Møc thu häc phÝ cô thÓ cña tõng lo¹i giÊy chøng nhËn, h¹ng giÊy phÐp l¸i xe « t«

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 579/2010/Q§-UBND ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2010

cña UBND tØnh)

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

TT

Lo¹i GiÊy chøng nhËn,

h¹ng giÊy phÐp l¸i xeCh­¬ng tr×nh ®µo t¹o

Møc thu theo tõng häc phÇn

1

2

3

4

1

B1 (« t« kh¸ch ®Õn 9 chç ngåi, « t« t¶i, ®Çu kÐo cã mét r¬ mãc cã träng t¶i d­íi 3500 kg kh«ng kinh doanh vËn t¶i)

- Häc luËt giao th«ng ®­êng bé

- Häc c¸c m«n c¬ së

- Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc hµnh l¸i xe

Céng


156.000

132.000


2.442.000

2.730.000

2

B2 (« t« kh¸ch ®Õn 9 chç ngåi, « t« t¶i, ®Çu kÐo cã r¬ mãc cã träng t¶i d­íi 3500 kg cã kinh doanh vËn t¶i)

- Häc luËt giao th«ng ®­êng bé

- Häc c¸c m«n c¬ së

- Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc hµnh l¸i xe

Céng


156.000

192.000


2.904.000

3.252.000

3

C (« t« t¶i, ®Çu kÐo cã r¬ mãc cã träng t¶i tõ 3500 kg trë lªn)

- Häc luËt giao th«ng ®­êng bé

- Häc c¸c m«n c¬ së

- Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc hµnh l¸i xe

Céng


156.000

240.000


4.254.000

4.650.000

4

¤n tËp h¹ng B1, B2

- Häc luËt giao th«ng ®­êng bé

- Häc thùc hµnh l¸i xeCéng

120.000

456.000


576.000

5

¤n tËp h¹ng C, D

- Häc luËt giao th«ng ®­êng bé

- Häc thùc hµnh l¸i xeCéng

120.000

900.000


1.020.000uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh hµ giang §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 580/2010/Q§-UBND Hµ Giang, ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2010


QUYÕT §ÞNH

Phª duyÖt gi¸ b¸n n­íc m¸y cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng

trªn ®Þa bµn UBND c¸c huyÖn thuéc tØnh

uû ban nh©n d©n tØnh hµ giang
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND, ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 117/2007/N§-CP ngµy 11/7/2007 cña ChÝnh phñ vÒ s¶n xuÊt cung cÊp vµ tiªu thô n­íc s¹ch;

C¨n cø Th«ng t­ sè 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngµy 19/5/2009 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé X©y dùng - Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ tiªu thô n­íc s¹ch t¹i c¸c ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, côm d©n c­ n«ng th«n;

C¨n cø Th«ng t­ sè 100/2009/Q§-BTC ngµy 20/5/2009 cña Bé Tµi chÝnh vÒ ban hµnh khung gi¸ tiªu thô n­íc s¹ch sinh ho¹t;

C¨n cø Th«ng b¸o kÕt luËn phiªn häp UBND tØnh th¸ng 02/2010 t¹i v¨n b¶n sè 24/TB-UBND ngµy 01/3/2010 cña UBND tØnh;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh tØnh Hµ Giang,QUYÕT §ÞNH:

§iÒu 1. Phª duyÖt møc gi¸ b¸n n­íc m¸y cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng ®èi víi UBND c¸c huyÖn thuéc tØnh nh­ phô lôc chi tiÕt kÌm theo.

Møc gi¸ trªn lµ gi¸ b¸n trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng (®· bao gåm thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng).§iÒu 2. C¨n cø møc gi¸ ®­îc phª duyÖt trªn, UBND c¸c huyÖn thuéc tØnh cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp n­íc phôc vô sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng ®¶m b¶o ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

Thêi gian ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2010 vµ b·i bá c¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y ®· ban hµnh vÒ néi dung nµy.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh; Gi¸m ®èc c¸c së: Tµi chÝnh, X©y dùng, N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n; Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn thuéc tØnh; Thñ tr­ëng c¸c ngµnh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh.
TM. Uû ban nh©n d©n tØnh

Chñ tÞch

NguyÔn Tr­êng T«

BIÓU NGANGuû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh hµ giang §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 581/2010/Q§-UBND Hµ Giang, ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2010


QUYÕT §ÞNH

Phª duyÖt gi¸ b¸n n­íc m¸y cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng

t¹i khu vùc thÞ x· Hµ Giang

uû ban nh©n d©n tØnh hµ giang
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND, ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 117/2007/N§-CP ngµy 11/7/2007 cña ChÝnh phñ vÒ s¶n xuÊt cung cÊp vµ tiªu thô n­íc s¹ch;

C¨n cø Th«ng t­ sè 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngµy 19/5/2009 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé X©y dùng - Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ tiªu thô n­íc s¹ch t¹i c¸c ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, côm d©n c­ n«ng th«n;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 100/2009/Q§-BTC ngµy 20/5/2009 cña Bé Tµi chÝnh vÒ ban hµnh khung gi¸ tiªu thô n­íc s¹ch sinh ho¹t;

C¨n cø §Þnh møc sè 14/2004/BXD ngµy 14/5/2004 cña Bé X©y dùng vÒ ban hµnh ®Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c s¶n xuÊt n­íc s¹ch;

C¨n cø kÕt luËn phiªn häp UBND tØnh th¸ng 02/2010 t¹i v¨n b¶n sè 24/TB-UBND ngµy 01/3/2010 cña UBND tØnh;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh tØnh Hµ Giang,

QUYÕT §ÞNH:

§iÒu 1. Phª duyÖt møc gi¸ b¸n n­íc m¸y cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng trong tr­êng hîp cã l¾p ®ång hå ®o ®Õm n­íc vµ ch­a l¾p ®ång hå ®o ®Õm n­íc (dïng kho¸n) khu vùc thÞ x· Hµ Giang nh­ sau:

STT

§èi t­îng tiªu dïng

L¾p ®ång hå ®o ®Õm n­íc

Ch­a l¾p ®ång hå ®o ®Õm n­íc

1

Hé d©n c­; Häc sinh, sinh viªn ë néi trô c¸c tr­êng Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ; vÖ sinh MTCC

4.700®/m3

20.000®/ng­êi/th¸ng

2

C¬ quan HC, ®¬n vÞ SN

8.200®/ m3

32.000®/ng­êi/th¸ng

3

SXKD, dÞch vô

12.600®/ m3

48.000®/ng­êi/th¸ng

Møc gi¸ trªn lµ gi¸ b¸n trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng (®· bao gåm thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng).

* Gi¸ b¸n n­íc m¸y cho c¸c ®èi t­îng dïng kho¸n (ch­a l¾p ®ång hå ®o ®Õm n­íc) chØ ®­îc phÐp ¸p dông tõ ngµy 01/3/2010 ®Õn ngµy 31/12/2010.

* Tõ ngµy 01/01/2011 kh«ng ¸p dông tÝnh gi¸ b¸n n­íc m¸y theo h×nh thøc kho¸n. Yªu cÇu C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn cÊp tho¸t n­íc Hµ Giang thùc hiÖn viÖc b¸n n­íc sinh ho¹t, SXKD, dÞch vô ®¶m b¶o 100% c¸c ®èi t­îng qua ®ång hå ®o ®Õm n­íc.

§iÒu 2. C¨n cø møc gi¸ ®­îc phª duyÖt trªn, C«ng ty TNHH mét thµnh viªn CÊp tho¸t n­íc cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp n­íc phôc vô sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng ®¶m b¶o ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

Thêi gian ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2010 vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 3601/2006/Q§-UBND ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006 cña UBND tØnh vÒ phª duyÖt møc gi¸ b¸n n­íc m¸y cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng khu vùc thÞ x· Hµ Giang; C«ng v¨n sè 2078/UBND-KT ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2008 cña UBND tØnh vÒ ®èi t­îng gi¸ b¸n n­íc m¸y phôc vô sinh ho¹t.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh; Gi¸m ®èc c¸c së: Tµi chÝnh, X©y dùng, N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n; Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh; Chñ tÞch UBND thÞ x· Hµ Giang; Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH mét thµnh viªn cÊp tho¸t n­íc; Thñ tr­ëng c¸c ngµnh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh.
TM. Uû BAN NH¢N D¢N TØNH

CHñ TÞCH

NguyÔn Tr­êng T«

uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh hµ giang §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 600/2010/Q§-UBND Hµ Giang, ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 2010


QUYÕT §ÞNH

Ph©n cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý tµi s¶n tÞch thu

sung quü nhµ n­íc vµ tµi s¶n ®­îc x¸c lËp quyÒn së h÷u

cña nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang

uû ban nh©n d©n tØnh hµ giang
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND, ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt thi hµnh ¸n d©n sù sè 26/2008/QH12 ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2008;

C¨n cø Ph¸p lÖnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002 cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi; Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2008;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2009/N§-CP ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2009 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Qu¶n lý, sö dông tµi s¶n nhµ n­íc;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 137/2006/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc ph©n cÊp qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi s¶n nhµ n­íc t¹i c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp, tµi s¶n ®­îc x¸c lËp quyÒn së h÷u cña nhµ n­íc;

C¨n cø Th«ng t­ sè 166/2009/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn xö lý mét sè lo¹i tµi s¶n tÞch thu sung quü nhµ n­íc vµ tµi s¶n ®­îc x¸c lËp quyÒn së h÷u cña nhµ n­íc;

C¨n cø Th«ng b¸o kÕt luËn phiªn häp UBND tØnh th¸ng 02/2010 t¹i v¨n b¶n sè 24/TB-UBND ngµy 01/3/2010 cña UBND tØnh Hµ Giang;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh tØnh Hµ Giang t¹i Tê tr×nh sè 52/TTr-STC ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 2010,QUYÕT §ÞNH:

§iÒu 1. Quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý tµi s¶n tÞch thu sung quü nhµ n­íc vµ tµi s¶n ®­îc x¸c lËp quyÒn së h÷u cña nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang, cô thÓ nh­ sau:

1. §èi víi tµi s¶n thuéc ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, kho¶n 1, §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè 137/2006/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vµ tµi s¶n quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 1 §iÒu 1 Th«ng t­ sè 166/2009/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 cña Bé Tµi chÝnh:

a) Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý ®èi víi tµi s¶n cã gi¸ trÞ tõ 200 triÖu ®ång trë lªn trªn mét vô viÖc do ng­êi cã thÈm quyÒn cña c¬ quan cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh tÞch thu chuyÓn giao theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh;

b) Chñ tÞch UBND cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý ®èi víi tµi s¶n do ng­êi cã thÈm quyÒn cña c¬ quan cÊp huyÖn ra quyÕt ®Þnh tÞch thu chuyÓn giao theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng phßng Tµi chÝnh kÕ ho¹ch;

c) Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý ®èi víi tµi s¶n cã gi¸ trÞ d­íi 200 triÖu ®ång trªn mét vô viÖc do ng­êi cã thÈm quyÒn cña c¬ quan cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh tÞch thu chuyÓn giao.

2. §èi víi tµi s¶n thuéc ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, d, ®, e, g, kho¶n 1, §iÒu 1 Th«ng t­ sè 166/2009/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 cña Bé Tµi chÝnh vµ tµi s¶n quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, kho¶n 2, §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè 137/2006/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ:

a) Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ tõ 200 triÖu ®ång trë lªn trªn 01 vô viÖc theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh;

b) Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ tõ 100 triÖu ®ång ®Õn d­íi 200 triÖu ®ång trªn 01 vô viÖc do cÊp huyÖn chuyÓn giao vµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ d­íi 200 triÖu ®ång trªn 01 vô viÖc do c¸c c¬ quan cÊp tØnh chuyÓn giao;

c) Chñ tÞch UBND cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph­¬ng ¸n xö lý ®èi víi nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ d­íi 100 triÖu ®ång trªn 01 vô viÖc thuéc cÊp huyÖn qu¶n lý.


Каталог: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụC

tải về 1.36 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương