Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC


Giám sát trong thời gian giữa 2 kỳ họptải về 1.04 Mb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.04 Mb.
#21126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Giám sát trong thời gian giữa 2 kỳ họp

a) HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh chủ trì giám sát:

- Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về việc phê chuẩn Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 tỉnh Hà Giang;

- Giám sát về kết quả, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

- Giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện giai đoạn 2009 - 2011(theo văn bản đề nghị của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội).

b) HĐND tỉnh giao cho các Ban HĐND tỉnh chủ trì giám sát

* Ban Kinh tế - Ngân sách

- Tình hình về kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về việc Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo) trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn;

- Tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên sông Lô và sông Chảy (thuộc quy hoạch thủy điện giai đoạn 2 tỉnh Hà Giang);

- Khảo sát, giám sát một số nội dung khác theo thẩm quyền (trên cơ sở tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ).* Ban Văn hoá - Xã hội

- Phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện các chính sách đối với giáo viên và học sinh hệ giáo dục Mầm non và giáo dục phổ thông;

- Phối hợp Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Quyết định 139/2002/QĐ-TTg, ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

- Phối hợp Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.* Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát về công tác quản lý bảo vệ rừng, giải quyết các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng;

- Giám sát về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với các loại tội phạm về kinh tế, tội phạm về trật tự an toàn xã hội;

- Phối hợp với Ban VH-XH HĐND tỉnh Giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

- Khảo sát tại địa bàn cơ sở xã, phường, thị trấn phục vụ cho việc thẩm tra các báo cáo năm 2012.* Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Giám sát về kết quả thực hiện Quyết định số: 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú; Kết quả và tình hình thực hiện Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người, giai đoạn 2010 - 2015; Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND, ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Giám sát về kết quả thực hiện Quyết định số 975/2006/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Giám sát kết quả thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay phát triển sản xuất đối với các hộ dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn; Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.c) HĐND tỉnh giao cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ trì giám sát

- Giám sát kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn ứng cử;

- Giám sát kết quả thực hiện các kết luận giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn ứng cử.

Điều 2. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, điều hoà phối hợp với các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu cần thiết theo yêu cầu, đồng thời nghiêm túc thực hiện các kết luận giám sát.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung giám sát Thường trực HĐND sẽ xem xét quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XVI - Kỳ họp thứ ba thông qua./.CHỦ TỊCH

Vương Mí Vàng

Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n

§iÖn tho¹i: 02193.866204

Fax: 02193.866420

E-mail:


Website:

In t¹i: C¤NG TY Cæ PHÇN IN Hµ GIANG
Каталог: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC

tải về 1.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương