Số: 74/2008/QĐ-bnntải về 1.97 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.97 Mb.
#39221
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

———


Số: 74/2008/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN ngày 05/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, các Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Cao Đức Phát

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

———


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————DANH MỤC

CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ QUY ĐỊNH TRONG CÁC PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Các từ ngữ, ký hiệu trong danh mục này được hiểu như sau:

1. Loài trong các Phụ lục này bao gồm:

a) Tên của một loài; hoặc

b) Toàn bộ các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn hoặc bộ phận cụ thể của loài.

2.Từ viết tắt “spp.” được dùng để chỉ tất cả các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn.

3. Các giải thích mang tính tham khảo khác đối với đơn vị phân loại sinh học cao hơn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin hoặc phân loại. Các tên gọi chung sau tên khoa học của một họ chỉ mang tính chất tham khảo. Các cách giải thích này nhằm mục đích chỉ các loài trong một họ có liên quan được quy định trong các Phụ lục của Công ước. Trong hầu hết các trường hợp, không phải tất cả loài trong cùng một họ đều được quy định trong các phụ lục của Công ước.

4. Những từ viết tắt sau đây được sử dụng đối với phân loại thực vật dưới loài:

a) “ssp.” được dùng để chỉ phân loài; và

b) “var(s).” được dùng để chỉ đơn vị phân loại dưới loài: thứ

5. Vì không có loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học nào của thực vật thuộc Phụ lục I được chú giải có liên quan tới loài lai của nó được quy định phù hợp với Điều III của Công ước, điều này có nghĩa là cây lai nhân giống nhân tạo từ một hoặc nhiều loài hoặc phân loài có thể được buôn bán khi có chứng nhận nhân giống nhân tạo. Hạt, phấn hoa, hoa cắt, cây con và các mô cấy trong bình (in vitro), trong môi trường rắn, lỏng của các loài lai này vận chuyển trong vật đựng vô trùng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

6. Tên các quốc gia ghi trong ngoặc đơn sau tên của các loài thuộc Phụ lục III là tên các quốc gia thành viên công ước CITES đề xuất đưa loài đó vào Phụ lục.

7. Khi một loài được đưa vào một trong ba phụ lục, tất cả các bộ phận và dẫn xuất của loài cũng được đưa vào cùng phụ lục đó, trừ khi một số bộ phận và dẫn xuất cụ thể của loài được chú giải là thuộc phụ lục đó. Theo Điều I, Khoản b, Điểm iii của Công ước, dấu (#) đứng trước các số đặt cùng hàng tên của một loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học cao hơn thuộc Phụ lục II hoặc III được dùng để xác định các bộ phận hoặc dẫn xuất của chúng là ‘mẫu vật’ thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

8. Trong Phụ lục này, tên các loài động vật, thực vật được sử dụng chính thức là tên khoa học (la tinh). Tên tiếng Việt và tên tiếng Anh chỉ có giá trị tham khảo.9. Chỉ các cơ sở trồng cấy nhân tạo đã đăng ký với Cơ quan Thẩm quyền Quản lý CITES Việt Nam mới được hưởng các quy định miễn trừ tại Quyết định này.

Phần A:

NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ DÂY SỐNG/PHYLUM CHORDATAPhụ lục I


Phụ lục II

Phụ lục III

I

LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ/CLASS MAMMALIAS

1

ARTIODACTYLA/BỘ MÓNG GUỐC NGÓN CHẴN

1.1

Antilocapridae/Họ Linh dương
Antilocapra americana/Mexican pronghorn antelope/Sơn sừng nhánh Mê-xi-cô (Chỉ áp dụng đối với quần thể ở Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục)

 

 

1.2

Bovidae/Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc./Họ Trâu bò
Addax nasomaculatus/Addax/Linh dương sừng soắn Châu Phi

 

 
 

Ammotragus lervia/Barbary sheep/Cừu Barbary

 
 

 

Antilope cervicapra/Blackbuck antelope/Sơn dương đen (Nepal)
 

Bison bison athabascae/Wood bison/Bò bison

 
Bos gaurus/Gaur/Bò tót (Trừ loài bò tót đã được thuần hóa là Bos frontalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 
Bos mutus/Wild yak/Bò ma-tu (Trừ Loài bò nhà Bos grunniens không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 
Bos sauveli/Kouprey/Bò xám

 

 

 

 

Bubalus arnee/Water buffalo/Trâu rừng (Nepal) (Trừ loài trâu nhà Bubalus bubalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

Bubalus depressicornis/Lowland anoa/Trâu rừng nhỏ

 

 
Bubalus mindorensis/Tamaraw/Trâu rừng Philipin

 

 

Bubalus quarlesi/Mountain anoa/Trâu núi

 

 

 

Budorcas taxicolor/Takin/Trâu rừng tây tạng

 

Capra falconeri/Markhor/Sơn dương núi Pakistan

 

 
Capricornis milneedwardsii/Chinese Serow/Sơn dương Trung Quốc

 

 
Capricornis rubidus/Red serow/Sơn dương đỏ

 

 
Capricornis sumatraensis/Mainland serow/Sơn dương

 

 
Capricornis thar/Himalayan serow/sơn dương Hi-ma-li-a

 

 
 

Cephalophus dorsalis/Bay duiker/Linh dương Nam Phi

 
Cephalophus jentinki/Jentink’s duiker/Linh dương thân bạc

 

 

 

Cephalophus brookei/

 

 

Cephalophus ogilbyi/Ogilby’s duiker/Linh dương trung Phi

 

 

Cephalophus silvicultor/Yellow-backed duiker/Linh dương lưng vàng

 
 

Cephalophus zebra/Zebra antelope/Linh dương lưng vằn

 
 

Damaliscus pygargus pygargus/Bontebok/Trâu cỏ

 
Gazella cuvieri/Mountain gazelle/Linh dương vằn (Tunisia)

 

 
 

 

Gazella dorcas/Dorcas gazelle/Linh dương Ai Cập (Tunisia)

Gazella leptoceros/Slender-horned gazelle/Linh dương vằn sừng nhỏ

 

 

Hippotragus niger variani/Giant sable antelope/linh dương đen

 

 
 

Kobus leche/Leche/Le-che/Linh dương đồng cỏ

 
Naemorhedus baileyi/Manchurian goral/Sơn dương Mãn Châu

 

 
Naemorhedus caudatus/Manchurian goral/Sơn dương đuôi dài

 

 

Naemorhedus goral/Manchurian goral/Sơn dương Hi-ma-li-a

 

 

Naemorhedus griseus/Chinese goral/Sơn dương Trung Quốc

 

 

Nanger dama/Dama gazelle/Linh dương sa mạc

 

 

Oryx dammah/Scimitar-horned oryx/Linh dương sừng kiếm

 

 
Oryx leucoryx/Arabian oryx/Linh duơng sừng dài

 

 
 

Ovis ammon/Argali sheep/Cừu núi argali (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục I)

 
Ovis ammon hodgsonii/Nyan/Cừu núi Hi-ma-li-a

 

 
Ovis ammon nigrimontana/Karatau argali/Cừu núi

 

 
 

Ovis canadensis/Bighorn sheep/Cừu núi Bắc Mỹ sừng lớn (Chỉ áp dụng đối với quần thể của Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục CITES)

 
Ovis orientalis ophion/Cyprian mouflon/Cừu núi địa trung hải

 

 

 

Ovis vignei/Urial/Cừu núi Ấn Độ (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục I)

 

Ovis vignei vignei/Urial/Cừu núi Ấn Độ

 

 
Pantholops hodgsonii/Tibetan antelope/Linh dương Tây Tạng

 

 
 

 Philantomba monticola/Blue duiker/Linh dương xanh

 
Pseudoryx nghetinhensis/Vu Quang ox/Sao la

 

 
Rupicapra pyrenaica ornata/Abruzzi chamois/Linh dương tai nhọn

 

 
 

Saiga borealis/Pleistocene saiga/Linh dương Saiga

 
 

Saiga tatarica/Saina antelope/Linh dương đài nguyên

 

 

 

Tetracerus quadricornis/Four-horned antelope/Linh dương bốn sừng (Nepal)

1.3

Camelidae/Guanaco, vicuna/Họ lạc đà
 

Lama glama guanicoe/Guanaco/Lạc đà Nam Mỹ

 
Vicugna vicugna/Vicuna/Lạc đà Nam Mỹ (Trừ các quần thể của Argentina [các quần thể của tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể nuôi nhốt bán hoang dã của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan]; Bolivia [toàn bộ quần thể]; Chile [quần thể của khu vực Primera]; và Peru [toàn bộ quần thể]; quy định trong Phụ lục II)

 

 Vicugna vicugna/Vicuna/Lạc đà Nam Mỹ (Chỉ áp dụng đối với các quần thể của Argentina1 [quần thể của các tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể bán nuôi nhốt của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan]; Bolivia2 [toàn bộ quần thể]; Chile3 [quần thể khu vực Primera]; Peru4 [toàn bộ quần thể]; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục I)
1.4

Cervidae/Deer, guemals, muntjacs, pudus/Họ Hươu nai
Axis calamianensis/Calamian deer/Nai nhỏ Phi-lip-pin


Axis kuhlii/Bawean deer/Nai nhỏ Inđô


Axis porcinus annamiticus/Ganges hog deer/Hươu vàng trung bộ


Blastocerus dichotomus/March deer/Nai đầm lầy Nam Mỹ

Cervus elaphus bactrianus/Bactrian red deer/Nai Trung Á

Cervus elaphus barbarus/Barbary deer/Nai Bắc Phi (Tunisia)
Cervus elaphus hanglu/Kashmirr stag/Nai cás-mia


Dama dama mesopotamica/Persian fallow deer/Nai Ba Tư


Hippocamelus spp./Andean deers/Nai Pê ru
Mazama americana cerasina/Red brocket deer/Hươu gạc đỏ (Guatemala)
Muntiacus crinifrons/Black muntjac/Mang đen

 

 
Megamuntiacus vuquangensis/Giant muntjac/Mang lớn

 

 
 

 

Odocoileus virginianus mayensis/Guatemalan white-tailed deer/Nai đuôi trắng Trung Mỹ (Guatemala)
Ozotoceros bezoarticus/Pampas deer/Nai cỏ

Pudu mephistophiles/Northern pudu/Hươu nhỏ Nam MỹPudu puda/Chilean pudu/Hươu nhỏ Chi Lê


Rucervus duvaucelii/Swamp deer/Hươu đầm lầy


Rucervus eldii/Eld’s deer/Nai cà tong1.5

Hippopotamidae/Hippopotamuses/Họ Hà mãHexaprotodon liberiensis/Pygmy hippopotamus/Hà mã nhỏ


Hippopotamus amphibius/Hippopotamus/Hà mã lớn
1.6

Moschidae/Musk deer/Họ hươu xạ
Moschus spp./Musk deer/Các loài hươu xạ thuộc giống Moschus (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Afghanistan, Bhutan, Ấn độ, Myanmar, Nepal và Pakistan; các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục II)

  

Moschus spp./Musk deer/Các loài hươu xạ thuộc giống Moschus (Trừ các quần thể của Afghanistan, Bhutan, Ấn độ, Myanmar, Nepal và Pakistan quy định trong Phụ lục I)
1.7

Suidae/Babirusa, pygmy hog/Họ lợn
Babyrousa babyrussa/Babirusa (Deer hog)/Lợn rừng mã lai


Babyrousa bolabatuensis/Golden babirusa/lợn hưu lông vàng


Babyrousa celebensis/Bola Batu babirusa/lợn rừng Bola


Baburousa togeanensis/Lợn rừng togean


Sus salvanius/Pygmy hog/Lợn rừng nhỏ1.8

Tayassuidae Peccaries/Họ lợn rừng Nam Mỹ
 

Tayassuidae spp./Peccaries/Các loài lợn rừng Nam Mỹ (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I và quần thể Pecari tajacu của Mexico và Hoa kỳ)

 
Catagonus wagneri/Giant peccary/Lợn rừng Nam Mỹ lớn

 

 

Каталог: 001 -> DuLieu -> F.QUANLYHANHCHINH -> DIEUUOCQUOCTE
001 -> Thủ tục: Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh). Trình tự thực hiện
001 -> Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007
DuLieu -> BỘ giáo dục và
001 -> Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở nn & ptnt 01 bộ. +
001 -> Khảo sát tính hợp pháp Những sản phẩm gỗ nào là sản phẩm pháp định?
001 -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuLieu -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 29
DuLieu -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO —— Số: 74/2008/QĐ-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 1.97 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương