BỘ giáo dục vàtải về 0.7 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

BỘ GIÁO DỤC VÀ

ĐÀO TẠO


––––

Số: 09/2006/QĐ-BGD&ĐT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN NGÀNH

CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

–––––––––––

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp;

Căn cứ các biên bản nghiệm thu kết quả soát xét tiêu chuẩn Ngành ngày 07/6/2005 của Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả soát xét, biên soạn tiêu chuẩn Ngành thành lập theo Quyết định số 2416/QĐ-BGD&ĐT-KHCN ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chuẩn Ngành của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, bao gồm:

1. Danh mục đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật phòng dạy và học lâm sinh của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp (mã số: 48 TCN-01-2006).

2. Danh mục đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật phòng dạy và học làm hoa, cắm hoa của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp (mã số: 48 TCN-02-2006)

3. Danh mục đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật phòng dạy và học gò hàn của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp (mã số 48 TCN-03-2006).

4. Danh mục đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật phòng dạy và học điện lạnh của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp (mã số: 48 TCN-04-2006).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1838/QĐ-BGD&ĐT-KHCN ngày 25/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn Ngành 48 TCN-01-1999, 48 TCN-02-1999, 48 TCN-03-1999, 48 TCN-04-1999.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Vọng

BỘ GIÁO DỤC VÀ

ĐÀO TẠO


––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

TIÊU CHUẨN NGÀNH

Danh mục

đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật

phòng dạy và học lâm sinh

của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp

Mã số: 48 TCN-01-2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BGD&ĐT

ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

–––

HÀ NỘI - 2006

TIÊU CHUẨN NGÀNH

48 TCN-01-2006

DANH MỤC ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT

PHÒNG DẠY VÀ HỌC LÂM SINH

CỦA TRUNG TÂM

KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP

1. Số lượng học sinh: 25  30

2. Phòng học:

Yêu cầu:

- Diện tích phòng lý thuyết:

36 m2

- Diện tích khu vườn thực hành

360m2


: 001 -> DuLieu -> B.COSOGIAODUC
001 -> Thủ tục: Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh). Trình tự thực hiện
001 -> Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007
001 -> Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở nn & ptnt 01 bộ. +
001 -> Khảo sát tính hợp pháp Những sản phẩm gỗ nào là sản phẩm pháp định?
001 -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
001 -> Gia Ðình là Nền Tảng của Xã Hội và của Giáo Hội” Hát: “Xin tri ân” cnlt 143 “Ave Maria con dâng lời” cnlt 125 Gợi ý
B.COSOGIAODUC -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 29
B.COSOGIAODUC -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO —— Số: 74/2008/QĐ-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuLieu -> Số: 74/2008/QĐ-bnn


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương