Thủ tục: Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh). Trình tự thực hiệntải về 28.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích28.86 Kb.
#17602
Thủ tục: Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh).

- Trình tự thực hiện:

+ Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Quy chế chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn (ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 24/7/2008).

+ Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh;

+ Nhận kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh.- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Sở Nông nghiệp và PTNT nơi Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu tại Phụ lục 10 của Quy chế chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn);

* Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

* Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp (với các điều kiện quy định tại Điều 13 của Quy chế chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn);

* Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP (theo mẫu Phụ lục 5 của Quy chế chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn);

* Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Trồng trọt.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có, đề nghị đính kèm):

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Mẫu giấy đăng ký hoạt động chứng nhận Viet GAP- Quyết định Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả và chè an toàn, số 84/2008/QĐ-BNN

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Mẫu giấy chứng nhận VietGAP- Quyết định Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả và chè an toàn, số 84/2008/QĐ-BNN- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Quyết định Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả và chè an toàn, số 84/2008/QĐ-BNN

Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá;

b. Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế này;

c. Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;

d. Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;

đ. Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ 03 (ba) năm trở lên.+ Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận.

Quyết định Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả và chè an toàn, số 84/2008/QĐ-BNN- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định của Bộ trưởng: Quyết định Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn, số 84/2008/QĐ-BNN, ngày ban hành 28/7/2008, ngày có hiệu lực 12/8/2008.Phụ lục 10

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN

ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày ... tháng … năm 200…MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAP
Kính gửi: Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận
- Tên tổ chức:.........………...............................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………......................

- Điện thoại:………… Fax: ………………. E-mail: …………....................

- Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại .....................................

Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................

Hồ sơ kèm theo:

- ..........................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho.................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.

Đại diện Tổ chức ...

(Ký tên, đóng
Phụ lục 5

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN

ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Số: GCN/… …CHỨNG NHẬN
Tổ chức/ Cá nhân:

Địa chỉ:

Địa điểm sản xuất:

Mã số chứng nhận VietGAP:

Tên sản phẩm:

Diện tích sản xuất:

Phạm vi sản xuất:

Sản lượng dự kiến:

Sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho … ban hành kèm theo Quyết định số… ngày… tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày:

…………ngày,…….tháng……năm…….ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (ký tên và đóng dấu)

Каталог: Files -> EconomyReport -> 001 TTHC%20CAP%20TINH -> So%20NNPTNT
EconomyReport -> Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
EconomyReport -> Bch tỉnh quảng ninh
EconomyReport -> 82. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu
EconomyReport -> Ubnd tỉnh quảng ninh
EconomyReport -> 104. Thủ tục chia công ty cổ phần Trình tự thực hiện
EconomyReport -> 106. Thủ tục Sáp nhập công ty cổ phần thành công ty cùng loại Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Danh sách các điện thoại dect đã gây can nhiễu mạng 3G
EconomyReport -> 109. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiẹp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
So%20NNPTNT -> Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở nn & ptnt 01 bộ. +

tải về 28.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương