Đôi lời Ân tìnhtải về 458.16 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích458.16 Kb.
#1355
1   2   3   4   5   6

[Chữ ký của những hội viên sáng lập]

[Suivent les signatures des membres fondateurs]

Thành lập Hội Những Người Ái Mộ Cha Phanxicô Trương bửu Diệp

& gửi kiến nghị lên Giám Mục địa phương
HỘI NHỮNG NGƯỜI ÁI MỘ

CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Association des Amis du Père
François-Xavier Trương Bửu Diệp


Văn phòng Cao thỉnh – Postulation
Ðịa chỉ : Nhà thờ Tắc Sậy, họp thư 28
Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu,  07813.850 418


Supplex Libellus - Bản Kiến nghị
To: His Excellency Mons. Stephen Tri Bửu Thiên

Diocesan Bishop of Cần Thơ


Kính gửi: Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên
Giám Mục giáo phận Cần Thơ


Your Excellency, and Dear Father in Christ,
The purpose of this petition, or libellus, is not new to you, since you graciously approved the statutes and goals of our Association, granted it its juridic personality, and allowed it to constitute itself as petitioner in the cause of beatification and canonisation of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp. You also approved the undersigned Rev. Peter Trần Thế Tuyên and Phạm Ðức Tuân to be appointed as Postulator and Vice-Postulator.

Trọng kính Đức Cha kính mến trong Chúa Kitô,

Mục đích của bản kiến ​​nghị này, hoặc libellus, không phải là mới đối với Đức Cha, kể từ khi Đức Cha đã ưu ái phê duyệt quy chế và mục tiêu của hội chúng con, ban cho tư cách pháp nhân, và cho phép hội trở thành như là người đứng đơn yêu cầu mở án phong chân phước và phong thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Đức Cha cũng đã chấp thuận Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên và Linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn được bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên và phó cáo thỉnh viên.Today, as Postulator appointed by the Association of Friends of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp, on behalf the Petitioner, i.e. said Association, and signing together with the Association’s President, I am officially requesting you to initiate in your diocese the cause of beatification and canonisation of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp; and therefore to organise in the near future the diocesan inquiry on his life, martyrdom and reputation of martyrdom, and of intercessory power (Ap. Const. Divinus Perfectionis Magister, 1.1).

Là cáo thỉnh viên được Hội những Người Ái Mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp bổ nhiệm, hôm nay con xin thay mặt cho người đứng đơn yêu cầu, tức là thay mặt cho Hội, và ký tên cùng với Chủ tịch Hội, con chính thức yêu cầu Đức Cha khởi xướng trong giáo phận vụ án phong chân phước và phong thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, và do đó trong tương lai gần tổ chức các cuộc điều tra của giáo phận về đời sống, sự tử đạo,danh tiếng tử vì đạo, và sức mạnh cầu bầu (Hiến chế Divinus Perfectionis Magister, 1.1).

In this light, we submit to you, as the legally competent Bishop, the following substantial points:

 1. In the opinion of the Petitioner, the opinion has spread among the faithful that Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp endured death for the Faith and the pastoral Mission in which he firmly believed. Those who killed him – a small group of militiamen who happened to be members of a Cao Ðài denomination – were filled with hatred against him because as priest he was the leader of his flock, and would never accept to separate from them, even though many entreated him to put his life in safety. They hated in him that virtue of total fidelity that he lived heroically as a good shepherd after the example of Christ. There was no other reason for killing him. This is the reputation of martyrdom that the laws of the Church request you to verify.

 2. As you know well, many people, Christian faithful and persons from other faiths or even with no professed faith, flock continuously to Father’s tomb in Tắc Sậy. Accounts of all kinds of graces and favours obtained through his intercession abound. This is, again, the reputation of intercessory power that the laws of the Church mandate you to verify.

 3. This reputation of martyrdom, and as intercessor, enjoyed by Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp seems to us to be authentic, and widespread among all categories of the faithful. From the day of his death, it lived on in the hearts and memories of those who had known him or heard of him. It never diminished. When Father Anthony Vũ Xuân Vinh, a priest of your diocese who had known him and benefitted from his intercession, began in 1982 to gather a handful of people for a yearly anniversary mass, the initiative spread as a wild fire and continues to this day.

 4. We do consider that the beatification and canonisation of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp will bring many benefits to the faithful and communities of your diocese, of the Catholic Church in Vietnam, among the Vietnamese faithful abroad, and even in the Church at large. For the priests of this difficult time and age he will be a magnificent model of dedication and fidelity to his ministry and to the faithful entrusted to him – especially to the young priests, who are more at risk today of being swayed away from their vocation. To all Christians living in difficult circumstances, he will be a model of courage, of unselfish love, and of Christian joyfulness. To many non-Christian persons of good will, he will represent a powerful call to entrust their lives to the only Saviour of mankind.

Trong ánh sáng này, chúng con đệ đơn cho Đức Cha, là Giám mục có thẩm quyền hợp pháp, nội dung chủ yếu sau đây :

 1. Theo quan điểm của người đứng đơn, ý kiến ​​đã lan rộng trong số các tín hữu mà Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã phải chịu chết vì Đức Tin và vì sứ mệnh mục vụ tông đồ mà Ngài tin vững vàng. Những người đã sát hại ngài - một nhóm nhỏ dân quân trong đó tình cờ có một vài thành viên xưng danh giáo phái Cao Đài - đầy lòng hận thù chống lại ngài vì ngài là linh mục lãnh đạo đàn chiên của mình, và không bao giờ chấp nhận tách rời ra khỏi họ, mặc dù nhiều người đã năn nỉ ngài hãy bảo toàn mạng sống mình. Họ ghét ngài vì đức hạnh hoàn toàn trung thành sống can trường như một mục tử tốt lành theo gương Chúa Kitô. Không có lý do nào khác để giết chết ngài. Đây là danh tiếng tử vì đạo mà luật của Giáo Hội yêu cầu Đức Cha chứng thực.

 2. Như Đức Cha đã biết, nhiều Kitô hữu và những người của các tôn giáo khác hoặc thậm chí những người không tín ngưỡng, liên tục tuôn đến ngôi mộ của Cha ở Tắc Sậy. Tổng hợp tất cả các loại ân huệ và phúc lành đạt được qua lời cầu bầu của ngài thì nhiều vô kể. Đây là, một lần nữa, danh tiếng của sức mạnh chuyển cầu mà luật của Giáo Hội ủy quyền cho Đức Cha chứng thực.

 3. Danh tiếng tử vì đạo, và như là đấng cầu bầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp có vẻ xác thực đối với chúng con, và lan truyền rộng rãi trong tất cả các tín hữu. Từ ngày cha qua đời, ngài đã sống trong trái tim và ký ức của những người đã biết ngài hay nghe nói về ngài. Điều đó không bao giờ suy giảm. Khi Cha Antôn Vũ Xuân Vinh, một linh mục của giáo phận Cần thơ biết đến ngài và được hưởng ân huệ nhờ lời cầu bầu của ngài, từ năm 1982 đã bắt đầu qui tụ một số người để mừng lễ giỗ hàng năm. Sáng kiến đó đã lan rộng như một ngọn lửa bùng phát và tiếp tục cho đến ngày nay.

 4. Chúng con xét thấy việc phong chân phước và phong thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các tín hữu và các cộng đồng trong giáo phận của Đức Cha, của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, trong số các tín hữu Việt Nam ở nước ngoài, và thậm chí cả trong Giáo Hội nói chung. Đối với các linh mục đang trong thời gian khó khăn, ngài sẽ là một mẫu gương tuyệt vời của sự cống hiến và lòng trung thành với sứ vụ của mình, cũng như đối với các tín hữu tín thác vào ngài – đặc biệt đối với các linh mục trẻ, những người có nguy cơ bị lung lay ơn gọi của mình. Đối với tất cả các Kitô hữu đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, ngài sẽ là một mẫu gương về lòng dũng cảm, về tình yêu vị tha, và niềm vui Kitô giáo. Đối với nhiều người ngoài Kitô giáo có thiện chí, ngài sẽ là biểu tượng cho tiếng gọi mạnh mẽ để phó thác cuộc sống của họ cho Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.

With the help of various members of the Association and the Vice-postulators, the Postulator started immediately fulfilling his task of collecting documentation on the reputation of martyrdom and on the reputation of intercessory power, and of conducting research into the life and death of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp. Together with this petition we are presenting the first results of this research. Here are some points concerning the procedure:

 1. All the material that we collected will be handed over to the Commission of Historians that the law of the Church requests you to appoint, and we are ready to collaborate with this Commission if so desired.

 2. In this work, we did not discover elements that would be contrary to the reputation of martyrdom and of intercessory power of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp. After interviewing several eyewitnesses, we are certain that political motives, or any similar circumstances, can be put firmly aside. We also believe that the popular gestures of devotion around his tomb do not exceed the measure accepted by the laws of the Church, nor do they contain elements incompatible with the Faith.

 3. One obstacle, however, is the delay of 65 years elapsed after the death of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp before the petition could be made to initiate his cause. The laws governing the causes of saints provide that, if more than thirty years have passed, the postulator must specify the reasons for the delay, and the bishop is to ascertain whether there has been any fraud or deceit on the part of the petitioner in this delay.

The reasons are well known to you as to all the priests who are serving in your diocese. After Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp’s death the parish where he was buried was emptied, the faithful disbanded and the church burned to the ground. Many who remembered him lovingly did not know where he was buried. And then, war and guerrilla flared up all over the region. Before the 30 years elapsed, the situation in the Southern part of Vietnam had changed dramatically, so that to recent days any initiative of this kind would have met with strong opposition for political motives.

Now, it seems to us, the time has come. We ask you therefore to release the declaration requested by law, in which you are to attest to the absence of fraud or deceit and clarify the reasons for the delay.Với sự giúp đỡ của các thành viên khác nhau của hội và các phó cáo thỉnh viên, cáo thỉnh viên ngay lập tức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình là thu thập tài liệu về danh tiếng tử đạo và danh tiếng của sức mạnh cầu bầu, tiến hành nghiên cứu cuộc sống và cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Cùng với kiến ​​nghị này, chúng con sẽ trình bày những kết quả đầu tiên trong việc nghiên cứu này. Dưới đây là một số điểm liên quan đến các thủ tục :

 1. Tất cả các tư liệu mà chúng con thu thập sẽ được bàn giao cho Uỷ ban các nhà sử học mà luật của Giáo Hội yêu cầu Đức Cha chỉ định, và chúng con sẵn sàng cộng tác với Ủy ban đó khi cần. 2. Trong vụ án này, chúng con đã không tìm thấy có yếu tố nào trái với danh tiếng tử đạo và sức mạnh cầu bầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Sau khi phỏng vấn một số nhân chứng, chúng con chắc chắn rằng không có gì liên quan đến động cơ chính trị, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào khác. Chúng con cũng tin rằng những cử chỉ phổ biến của lòng sùng kính xung quanh ngôi mộ của ngài không vượt quá mức độ cho phép bởi luật của Giáo Hội, cũng không có yếu tố nào trái với Đức Tin.

 3. Tuy nhiên, có một trở ngại là sự chậm trễ để 65 năm đã trôi qua sau cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trước khi bản kiến ​​nghị được thực hiện để bắt đầu vụ án phong thánh cho ngài. Bộ luật của thánh vụ ấn định rằng, nếu hơn ba mươi năm đã trôi qua, cáo thỉnh viên phải ghi rõ lý do của sự chậm trễ, và giám mục phải xác định liệu có bất kỳ gian lận hoặc lừa dối nào về phần cáo thỉnh viên trong việc chậm trễ này hay không.

Những lý do mà Đức Cha cũng như tất cả các linh mục đang phục vụ trong giáo phận đã biết rõ. Sau cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, giáo xứ nơi cha được chôn cất bị bỏ trống, các tín hữu bị phân tán và nhà thờ bị đốt cháy tận mặt đất. Nhiều người thương nhớ ngài đã không biết ngài được chôn cất ở đâu. Và sau đó, chiến tranh giặt giã bùng lên khắp vùng. Trước đây hơn 30 năm, tình hình ở miền nam Việt Nam đã thay đổi dữ dội, mãi cho đến những ngày gần đây, bất kỳ sáng kiến ​​nào thuộc loại này đều bị phản đối mạnh mẽ vì động cơ chính trị.

Bây giờ, có vẻ như thời cơ đã dễ dàng hơn, nên chúng con yêu cầu Đức Cha công bố theo luật, trong đó Đức Cha xác nhận không có bất kỳ sự gian lận hoặc lừa dối nào và nêu rõ những lý do cho sự chậm trễ của việc mở án phong thánh. 1. Of course, since so many years have passed since the death of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp, many eyewitnesses have passed away. This circumstance has three consequences:

 • The cause will rest in part on documents, as a “mixed cause” where testimonial proofs and documentary proofs will both be important.

 • The witnesses should be heard as soon as possible to avoid that proofs be lost (“ne pereant probationes” is the phrase used by the law that allows this).

 • The Commission of experts in historical matters and in matters that pertain to archives should be carefully selected among competent people, so that the documentary proofs provide a solid foundation for the cause.

 1. Tất nhiên, vì nhiều năm đã trôi qua kể từ cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, các nhân chứng mắt thấy tai nghe cũng đã qua đời. Trường hợp này có ba kết quả :

 • Nguyên nhân sẽ còn lại từng phần trong tài liệu, như là một « vụ án hỗn hợp », trong đó cả hai chứng cứ bằng chứng và chứng cứ tài liệu đều quan trọng.

 • Người làm chứng phải được nghe càng sớm càng tốt để tránh chứng cứ bị mất (« ne pereant probationes » là cụm từ được luật sử dụng cho phép điều này).

 • Ban chuyên gia về các vấn đề lịch sử và những vấn đề có liên quan đến hồ sơ lưu trữ nên được lựa chọn cẩn thận trong số những người có thẩm quyền, để các chứng cứ tài liệu cung cấp làm nền tảng vững chắc cho vụ án.
 1. As far as we could ascertain, there are no extant writings, published or unpub­lished, of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp. Therefore there will be no need for you to appoint theological censors.

 1. Chúng con có thể xác định, không có bản viết nào tồn tại, đã xuất bản hoặc chưa xuất bản, về cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Vì vậy Đức Cha sẽ không cần chỉ định người kiểm duyệt thần học.Your Excellency, Dear Father in Christ,

If you agree with our petition, here are the next few steps that will need to be taken:

 1. Evaluate by yourself the existence of an authentic and widespread reputation of martyrdom and of intercessory power.

 2. Accept this libellus in writing.

 3. Seek the opinion of the Conference of Bishops as to whether it is advisable to initiate the cause. The law says that this opinion should preferably be sought during a meeting of the Bishops. In any case the result must be communicated to you in writing, if at all possible by the President of the Conference, and signed also by the Secretary.

 4. Make public this petition to initiate the cause in your diocese by means of an edict. It could also be published in other dioceses if you think it is advisable. In the edict you must invite all the faithful to bring to your attention any useful information regarding the cause.

 5. Advise the postulator of any obstacle that would arise.

 6. Ask the Congregation for the Causes of Saints whether there is, on the part of the Holy See, any obstacle to the cause; your request to Rome should be sent together with a short report on the biography of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp and on the importance of the cause for the Church. However, there is no time limit for this request to Rome.

Trọng kính Đức Cha kính mến trong Chúa Kitô,
Nếu Đức Cha đồng ý với kiến ​​nghị của chúng con, đây là các bước tiếp theo cần được thực hiện.

 1. Tự đánh giá danh tiếng tử vì đạo và sức mạnh cầu bầu có thật và lan truyền rộng khắp.

 2. Chấp nhận bản kiến nghị này bằng văn bản.

 3. Xin ý kiến ​​của Hội đồng Giám mục là có thể khuyến khích bắt đầu vụ án phong thánh hay không. Luật nói rằng ý kiến ​​này tốt hơn là nên tìm kiếm trong một cuộc họp của các Giám Mục. Trong bất kỳ trường hợp nào, kết quả phải được thông báo cho Đức Cha bằng văn bản, nếu có thể do Chủ tịch của Hội đồng Giám mục và có chữ ký của Tổng thư ký.

 4. Công bố bản kiến ​​nghị này để khởi sự vụ án phong thánh trong giáo phận bằng chỉ thị của Đức Cha. Nó cũng có thể được công bố ở các giáo phận khác nếu Đức Cha thấy đáng khuyến khích. Trong chỉ thị này, Đức Cha phải mời tất cả các tín hữu đóng góp những thông tin hữu ích cho vụ án phong thánh.

 5. Thông báo cho cáo thỉnh viên bất kỳ trở ngại nào có thể phát sinh.

 6. Tham khảo Công nghị Thánh vụ xem có trở ngại nào về phía Tòa Thánh liên quan đến vụ án ; yêu cầu của Đức Cha nên gửi đến Roma kèm theo một báo cáo ngắn về tiểu sử của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và tầm quan trọng của vụ án đối với Giáo Hội. Tuy nhiên, không có giới hạn thời gian để gửi yêu cầu này đến Roma.Your Excellency, Dear Father in Christ,

You will find attached to this libellus:
 • a short biography of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp indicating the chronology of his life, activities and martyrdom, and highlighting the development of his reputation of martyrdom and intercessory power;

 • a list of eventual witnesses, that is of the persons who can contribute to ascertaining the truth on his martyrdom, as well as on his reputation of martyrdom and intercessory power.
Trọng kính Đức Cha kính mến trong Chúa Kitô, Đức Cha sẽ thấy kèm theo bản kiến nghị này :

 • Bản tiểu sử tóm tắt của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp nói lên cuộc sống, những hoạt động và sự tử vì đạo của ngài, và làm nổi bật sự phát triển danh tiếng tử vì đạo và sức mạnh cầu bầu của ngài ;

 • Một danh sách các nhân chứng cuối cùng, đó là những người có thể góp phần chứng thật về cuộc tử đạo của ngài, cũng như danh tiếng tử vì đạo và sức mạnh cầu bầu của ngài.

Trusting that you will respond favourably to our request, we humbly ask for your blessing on our persons and the task we have undertaken.


Tin tưởng Đức Cha sẽ đáp ứng thuận lợi cho yêu cầu của chúng con, chúng con khiêm nhường xin Đức Cha ban phúc lành cho chúng con và công việc chúng con đảm nhiệm.

Done at Tắc Sậy, August 15th 2011

Làm tại Tắc Sậy, ngày 15 tháng 8 năm 2011

Fr. Peter Trần Thế Tuyên, Postulator – Cáo thỉnh viên

Chancery, 4410 – 51 Ave., St. Paul AB, T0A 3A2, Canada
Fr. Phạm Ðức Tuân, Vice-Postulator in residence – Phó cao thỉnh viên thường trực

Nhà thờ Cờ Đỏ, Thới Đông, H. Cờ Đỏ, Cần Thơ

Fr. John Baptist Nguyễn Thanh Bình, President, chủ tịch,

On behalf of the Petitioner – đại diện người đứng đơn

Nhà thờ Tắc Sậy, Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu

Tòa giám mục Cần Thơ – Évêché de Cần Thơ

12 Nguyễn Trãi, Tp. Cần Thơ (Viêt-nam)


Déclaration – Bản Tuyên Bố


Nous, Stêphanô Tri Bửu Thiên, par la grâce de Dieu et la volonté du Siège apostolique évêque diocésain de Cần Thơ, avons reçu une demande de l’Association des Amis du Père François-Xavier Trương Bửu Diệp, datée du quinzième août 2011, Nous demandant d’approuver le postulateur nommé et les noms des personnes pressenties pour la charge de vice-postulateur dans la cause du susnommé Père François-Xavier Trương Bửu Diệp, prêtre de ce diocèse mort en 1946, à savoir :

Chúng tôi, Stêphanô Tri Bửu Thiên, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và ‎ ý muốn của Tông Tòa, giáo phận Cần Thơ, đã nhận được bản kiến nghị của Hội những người ái mộ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, đề ngày 15 tháng 08 năm 2011, yêu cầu Chúng tôi phê chuẩn cao thỉnh viên được bổ nhiệm và tên những người được đề cử đảm trách phó cao thỉnh viên trong vụ án phong chân phước và phong thánh cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục của giáo phân Cần Thơ, tử vong năm 1946, như sau đây :

 • le Révérend Père Peter Trần Thế Tuyên, chancelier du diocèse de Saint-Paul en Alberta, Canada, licencié en théologie et droit canonique, comme postulateur ;

 • Le Révérend Père Joseph Phạm Ðức Tuân, Curé de Cờ Ðỏ dans le diocèse de Cần Thơ, comme vice-postulateur ;

 • Le Révérend Père Roland Jacques, o.m.i., docteur en droit canonique et en histoire du droit, licencié en théologie, domicilié à Fontenay-sous-Bois, diocèse de Créteil, France, comme vice-postulateur.

Par la présente, Nous accordons l’approbation demandée. • Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên, Chưởng ấn của Giáo phận St Paul, ở Alberta, Canada, cử nhân thần học và giáo luật, là cáo thỉnh viên ;

 • Lm. Giuse Phạm Ðức Tuân, chính xứ Cờ Ðỏ ở Giáo phận Cần Thơ, là phó cáo thỉnh viên ;

 • Lm. Roland Jacques, o.m.i., tiến sĩ giáo luật và lịch sử pháp luật, cử nhân thần học, cư trú tại Fontenay sous Bois trong giáo phận Créteil, Pháp, là phó cáo thỉnh viên.

Qua thư này, chúng tôi đồng‎ ý phê chuẩn yêu cầu trên đây.En foi de quoi, Nous avons ordonné et ordonnons à Notre Chancelier d’établir la présente déclaration en double exemplaire, qu’il signera avec Nous et munira du sceau de Notre charge.

Để làm bằng, Chúng tôi đã chỉ thị cho vị Chưởng ấn lập tuyên bố này thành hai bản và cùng ký tên và đóng dấu của Chúng tôi.

Fait à Cần Thơ, le vingt-cinq août 2011

Làm tại Cần Thơ, ngày 25 tháng 08, 2011

+ Stêphanô Tri Bủu Thiên

Giám mục Cần Thơ – Évêque de Cần Thơ
+ Rev. GB. Trần trung Dung

Chưởng ấn – Chancelier


Каталог: images -> stories -> liendoan -> giaohoivietnam -> ChaTBD
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
stories -> -
stories -> TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
stories -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
stories -> BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stories -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
stories -> SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
stories -> KẾ hoạch số 02 ngàY 25/9/2009 CỦa hđĐ huyệN ĐIỆn bàN

tải về 458.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương