List of the countries of the world sorted by total areatải về 0.51 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.51 Mb.
#1482
List of countries and outlying territories by total area

Countries by area.

This is a list of the countries of the world sorted by total area. The list ranks sovereign states, as well as self-governing dependent territories. Total areas are included, covering land and inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers). Marine internal waters, territorial waters and Exclusive Economic Zones are not included, nor are various countries' claims to parts of Antarctica. For a graphical version of this list, see List of countries by area (graphical). For geographic entities other than countries, see List of major geographic bodies by area.

Đây là danh sách các nước trên thế giới được xếp loại theo tổng diện tích. Bảng phân loại này bao gồm các nước thống nhất và các nước tuyên bố độc lập. Tổng diện tích bao gồm đất và vùng ngập nước (ao, hồ, sông). Vùng ngập biển, ngập nước và khu vực phi kinh tế không đươct tính vào cũng như khu vực có nhiều nước cùng tuyên bố thuộc quốc gia đó cũng không tính vào như khu vực Bắc Cực. • The Earth's total surface area is 510,065,284 km² (196,936,553 mi²) — 70.8% of the world's surface (361,126,221 km² or 139,431,079 mi²) is covered by water, while 29.2% (148,939,063 km² or 57,505,474 mi²) is covered by land.

Tổng diện tích của bề mặt Trái Đất là 510 065 284 km2 (tương đương với 196 936 553 dặm vuông), trong đó 70,8% (361 126 221 km2 hay 139 431 079 dặm vuông) được bao phủ bởi nước biển, trong khi chỉ có 29,2% (148 939 063 km2 hay 57 505 474 dặm vuông) là diện tích đất.

 • Self-governing dependent territories (as classified by the UN) are listed and ranked separately from their sovereign state and are set off in italics.

Những lảnh thổ tuyên bố độc lập (theo xếp loại của LHQ) cũng được liệt kê và xếp loại riêng so với quốc gia có chủ quyền và được in nghiêng trong bảng.

 • Antarctica is the 5th largest continent and comprises some 14,200,000 km², of which 98% is permanently covered with ice. It has no indigenous population, but a number of nations maintain permanent or seasonal research stations. The following countries have territorial claims in the continent: Argentina (969,000 km²), Australia (6,120,000 km²), Chile (1,250,000 km²), France (432,000 km²), New Zealand (450,000 km²), Norway (2,500,000 km²) and United Kingdom (2,500,000 km²), which to some extent overlap. The area from 90°W to 150°W (2,100,000 km²) is currently unclaimed territory. According to the Antarctic Treaty national claims are frozen, and these areas are not included for the respective countries below.

Nam Cực là lục địa lớn thứ năm với diện tích khoảng 14 200 000 km2, trong đó 98% được bao phủ bởi băng. Ở đây không có người sinh sống nhưng một số quốc gia thiết lập các trạm nghiên cứu theo mùa hoặc hăng năm. Các quốc gia tuyên bố có lảnh địa của mình ở khu vực này là: Argentina (969 000 km2), Úc (6 120 000 km2), Chile (1,250,000 km²), Pháp (432,000 km²), New Zealand (450,000 km²), Na Uy (2,500,000 km²) và Mỹ (2,500,000 km²) một số khu vực này trùng với nhau. Khu vực từ 90oW đến 150oW (khoảng 2 100 000 km2) hiện tại chưa có quốc gia nào tuyên bố thuộc quyền mình. Theo hiêp ước lảnh địa Nam Cực thì các khu vực này là băng nên không đưa vào diện tích của các nước trong danh sách này.

 • The European Union is a sui generis supranational and intergovernmental political body. The entity is composed of 27 member states. The total area of the territories of the 27 member states is 4,422,773 km² (1,707,636 mi²), and would be ranked seventh if it were a country (3.0% of world's total land area).

Liên minh Châu Âu là một siêu quốc gia riêng và tồn tại nhiều chính phủ. Khối này bao gồm 27 quốc gia thành viên, diện tích của cả khối là 4 422 773 km2 (1 707 636 dặm vuông) và nó được xếp vào vị trí thứ bảy nếu là một quốc gia (diện tích mặt đất chiếm gần 3,0% của Trái Đất.

Rank

Country / Territory

Area (km²)[a]

% of Total

NotesWorld Thế Giới

148,939,063

100%

Total land coverage/ Tổng diện tích đất

1

Russia (Liên Bang Nga)

17,098,242

11.5%

Largest country in the world. Prior to its dissolution in 1991, the Soviet Union had an area of 22,402,200 km².[1]

Là quốc gia lớn nhất thế giới, tổng diện tích của Liên Bang Xô Viết trước 1991 là 22 402 200 km22

Canada

9,970,610

6.7%

Total surface area is 9,984,670 km² according to Statistics Canada[2]

Tổng diện tích là 9,984,670 km² theo cục thống kê Canada3,4 (disputed)

People's Republic of China (PRC)

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa9,598,0861 9,640,8212

6.4%
6.5%

Total of separate UN figures for mainland China and the Special Administrative Regions of Hong Kong (1,099 km²) and Macau (26 km²). Both values exclude the disputed territories of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu which the Republic of China (Taiwan) has continued to govern after the PRC replaced it on the mainland.

Tổng diện tích theo số liệu của LHQ bao gồm Trung Hoa đại lục, khu tự trị Hồng Kông (1,099 km²) và Ma Cao (26 km²), cả hai số liệu này không cộng vào diện tích đang tranh cải của Đài Loan, Penghu, Kinmen và Matsu những khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan sau khi quản lý khu vực này.


1 Excludes all disputed territories.
2 Includes PRC-administered area (Aksai Chin and Trans-Karakoram Tract, both territories claimed by India), Taiwan is not included.

United States

Mỹ


9,629,091

6.5%

Includes the 50 states and District of Columbia, and Indian Reservations. The total area is listed as 9,826,630 km² by the CIA World Factbook[3][4]. The area of the contiguous United States, excluding Alaska and Hawaii, is 7,902,634 km².

Bao gồm 50 tiểu bang, quận Columbia và India Reservations. Theo CIA world factbook tổng diện tích là 9,826,630 km², diện tích giáp ranh với Mỹ không bao gồm Alaska và Hawaii là 7,902,634 km²5

Brazil

8,514,877

5.7%

Includes Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martim Vaz, and Penedos de São Pedro e São Paulo. All islands together make 365 km² (less than 0.003% of all continental territory).

Bao gồm Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martim Vaz, và Penedos de São Pedro e São Paulo. Tổng diện tích các đảo là 365 km² (nhỏ hơn 0.003% của diện tích lục địa)6

Australia

7,741,220

5.2%

Includes Jervis Bay Territory (73km²) , Cocos (Keeling) Islands (14 km²), Christmas Island (135 km²) and Lord Howe Island (56 km²). Also includes the uninhabited Ashmore and Cartier Islands (5 km²), Coral Sea Islands Territory (0,9 km²), Heard and McDonald Islands (372 km²) and Macquarie Island (231 km²). Excludes claims on Antarctica (Australian Antarctic Territory, 6,119,818 km²).

Bao gồm Jervis Bay Territory (73km²) , Cocos (Keeling) Islands (14 km²), Christmas Island (135 km²), Lord Howe Island (56 km²) và những khu vực không có người cư trú Ashmore and Cartier Islands (5 km²), Coral Sea Islands Territory (0,9 km²), Heard and McDonald Islands (372 km²) và Macquarie Island (231 km²) nhưng không bao gồm vùng Nam cực (Australian Antarctic Territory, 6,119,818 km²)7

India

Ấn Độ


3,166,4141 3,287,2632

2.1%
2.2%

1 Excludes non-Indian-administered disputed territories (Aksai Chin, Trans-Karakoram Tract, Azad Kashmir, and Northern Areas). Includes all Indian-administered territories,which contains the China claimed Arunachal Pradesh or South Tibet Figure from Census India.[5]
2 Includes all disputed territories. Third-largest country in Asia (after Russia and China)

(1) Không bao gồm khu vực đang tranh cãi (Aksai Chin, Trans-Karakoram Tract, Azad Kashmir, và Northern Areas) nhưng bao gồm khu vực do Ấn Độ kiểm soát trong đó có những nơi đang tranh cãi với TQ

(2) Bao gồm những nơi đang tranh cãi và là nước lớn thứ 3 Châu Á sau Nga và TQ


8

Argentina

2,780,400

1.9%

Does not include claims on the Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands and on Antarctica (969,000 km²). Second largest country in South America.

Không bao gồm Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands and on Antarctica (969,000 km²) và là nước lớn thứ 2 Nam Mỹ.9

Kazakhstan

2,724,900

1.8%

Largest landlocked country in the world.

Là quốc gia nằm trong đất liền lớn nhất thế giới10

Sudan

Xu-đăng


2,505,813

1.7%

Largest country in Africa

Quốc gia lớn nhất châu Phi11

Algeria/

An-giêiri2,381,741

1.6%

Second-largest country in Africa

Quốc gia lớn thứ hai châu Phi12

Democratic Republic of the Congo

Cộng hòa Dân chủ Công-gô2,344,858

1.6%

Third-largest country in Africa

Quốc gia lớn thứ ba châu Phi13

Greenland


2,175,600

1.5%

A self-governing territory of Denmark.

Đảo quốc tách ra từ Đan Mạch14

Saudi Arabia

Ả-rập Xi-út2,149,690

1.4%

Largest country in Middle East

Quốc gia lớn thứ hai khu vực Trung Á15

Mexico

1,958,201

1.3%
16

Indonesia

1,904,569

1.3%

Largest and most populous country situated only on islands.

Đảo quốc lớn nhất và đông dân nhất17

Libya/ Ly-bi-a

1,759,540

1.2%
18

Iran

1,648,195

1.1%
19

Mongolia

Mông Cổ


1,564,116

1.1%
20

Peru

1,285,216

0.86%
21

Chad /Sát

1,284,000

0.86%
22

Niger

Ni-giê


1,267,000

0.85%
23

Angola

Ăn-gô-la


1,246,700

0.85%
24

Mali

Ma-li


1,240,192

0.83%
25

South Africa

Nam Phi


1,221,037

0.82%

Includes Prince Edward Islands (Marion Island and Prince Edward Island).

Bao gồm Prince Edward Islands (Marion Island và Prince Edward Island)26

Colombia

1,138,914

0.76%

Colombian census figure is 1,141,748[6] which includes three special districts and San Andrés and Providencia islands (52 km²) (disputed territories with Nicaragua).

Theo số liệu thống kê của cục thống kê Colombian là 1 141 748 bao gồm 3 quận đặc biệt và San Andrés and Providencia islands (52 km²) đang tranh cãi với Ni-ca-ra-gua27

Ethiopia

Ê-thô-ê-phi-a1,104,300

0.74%
28

Bolivia

1,098,581

0.74%
29

Mauritania

1,025,520

0.69%
30

Egypt

1,001,449

0.67%

Including the Hala'ib Triangle.

Bao gồm Hala'ib Triangle31

Tanzania

945,087

0.63%

Includes the islands of Mafia, Pemba, and Zanzibar.

Bao gồm các đảo Mafia, Pemba, and Zanzibar.32

Nigeria

923,768

0.62%
33

Venezuela

912,050

0.61%

Does not include claims on Guayana Esequiba. If included, the area would be 1,075,945 and 29th.

Không bao gồm Guayana Esequiba mà nếu tính luôn thì diện tích sẽ là 1,075,945 và lớn thứ 29.34

Namibia

824,292

0.55 %
35

Mozambique

801,590

0.54%
36

Pakistan

796,0951 880,2542

 %

1 Excludes all disputed territories.
2 Includes Pakistani-administered disputed territories (Azad Kashmir and Northern Areas).

(1) Không bao gồm các khu vực đang tranh cãi

(2) Gồm các khu vực do Pakistan quản lý nhưng đang tranh cãi (Azad Kashmir và Northern Areas).


37

Turkey

783,562

0.53%
38

Chile

756,096

0.51%

Includes Easter Island (Isla de Pascua; Rapa Nui) and Isla Sala y Gómez, excludes claims on Antarctica (1,250,000 km²).

Bao gồm Easter Island (Isla de Pascua; Rapa Nui) và Isla Sala y Gómez nhưng không gồm khu vực Nam Cực (1,250,000 km²)39

Zambia

752,618

0.51%
40

Myanmar

676,578

0.45%
41

Afghanistan

652,090

0.44%
42

Somalia

637,657

0.43%
43

Central African Republic

622,984

0.42%
44

Ukraine

603,700

0.41%

Largest All-European country.

Nước rộng nhất Liên minh châu Âu45

Madagascar

587,041

0.39%
46

Botswana

581,730

0.39%
47

Kenya

580,367

0.39%
48

France

551,500

0.37%

Includes Metropolitan France only. The French Republic includes French overseas territories and covers 674,843 km², excluding claims on Antarctica (432,000 km²).

Bao gồm lảnh thổ của Pháp ở châu Âu, trong khi đó Cộng hòa Pháp bao gồm các khu vực khác ở ngoài châu Âu với diện tích 674,843 km² chưa kể Nam Cực (432,000 km²)49

Yemen

527,968

0.35%

Includes Perim, Socotra, the former Yemen Arab Republic (YAR or North Yemen), and the former People's Democratic Republic of Yemen (PDRY or South Yemen).

Bao gồm Perim, Socotra, trước kia là Cộng hòa nói tiếng Ả-rập Yemen (Bắc Yemen) và Cộng hòa dân chủ nhân dân Yemen (Nam Yemen)50

Thailand

513,115

0.34%
51

Spain

505,992

0.34%

Includes mainland Spain, the Balearic Islands and Canary Islands, as well as the Spanish possessions (Plazas de Soberanía) off the coast of Morocco (Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, and Peñón de Vélez de la Gomera), and Isla de Alborán almost midway between Morocco and Spain, all the latter being claimed by Morocco.


52

Turkmenistan

488,100

0.33%
53

Cameroon

475,442

0.32%
54

Papua New Guinea

462,840

0.31%
55

Sweden

449,964

0.30%

Includes Gotland and Öland.

56

Uzbekistan

447,400

0.30%

Largest doubly landlocked country of the world.

57

Morocco

446,550

0.30%

Excluding Western Sahara.

58

Iraq

438,317

0.29%
59

Paraguay

406,752

0.27%
60

Zimbabwe

390,757

0.26%
61

Norway

385,155

0.26%

Includes mainland Norway (324,220 km²) and the integral overseas areas of Svalbard and Jan Mayen (60,980 km²); excludes the dependency of Bouvet Island (49 km²) and the Antarctic dependency claims of Queen Maud Land and Peter I Island (~2,500,000 km²).

62

Japan

377,873

0.25%

Includes Ryukyu Islands (Nansei Islands), Daito Islands, Ogasawara Islands (Bonin Islands), Minami-Torishima (Marcus Island), Okino-Torishima and Volcano Islands (Kazan Islands); excludes the southern Kuril Islands.

63

Germany

357,022

0.24%

Before the German reunification took place on 3 October 1990, Germany consisted of the former Federal Republic of Germany (FRG, West Germany) with 248,689 km² and the German Democratic Republic (GDR, East Germany) with 108,333 km².

64

Republic of the Congo

342,000

0.23%
65

Finland

338,145

0.23%

Includes Åland.

66

Vietnam

331,689

0.22%
67

Malaysia

329,847

0.22%
68

Côte d'Ivoire

322,463

0.22%
69

Poland

312,685

0.21%
70

Oman

309,500

0.21%
71

Italy

301,318

0.20%
72

Philippines

300,000

0.20%
73

Ecuador

283,561

0.20%

Includes Galápagos Islands.

74

Burkina Faso

274,000

0.18%
75

New Zealand

270,534

0.18%

Includes Antipodes Islands, Auckland Islands, Bounty Islands, Campbell Island, Chatham Islands, and Kermadec Islands. Excludes Niue (260 km²), the Cook Islands (236 km²) and Tokelau (12 km²), as well as the Antarctic claim of Ross Dependency (450,000 km²).

76

Gabon

267,668

0.18%
77

Western Sahara

266,000

0.18%

Largely occupied by Morocco, some territory administered by the Sahrawi Arab Democratic Republic.

78

Guinea

245,857

0.17%
79

United Kingdom

242,900

0.16%

Includes the four constituent countries, excludes the three Crown dependencies (768 km²), the 13 British overseas territories (17,027 km²) and the British Antarctic Territory (1,395,000 km²).

80

Uganda

241,038

0.16%
81

Ghana

238,533

0.16%
82

Romania

238,391

0.16%
83

Laos

236,800

 %
84

Guyana

214,969

 %
85

Belarus

207,600

 %

Largest landlocked country in Europe.

86

Kyrgyzstan

199,900

 %
87

Senegal

196,722

 %
88

Syria

185,180 183,885

 %

The higher figure includes the Golan Heights.

89

Cambodia

181,035

 %
90

Uruguay

175,016

 %
91

Suriname

163,820

 %
92

Tunisia

163,610

 %
93

Nepal

147,181

<0.01%
94

Bangladesh

143,998

<0.01%
95

Tajikistan

143,100

<0.01%
96

Greece

131,957

<0.01%
97

Nicaragua

130,000

<0.01%

Excludes San Andrés y Providencia islands (disputed territories with Colombia).

98

North Korea

120,538

<0.01%
99

Malawi

118,484

<0.01%
100

Eritrea

117,600

<0.01%

Includes Badme region.

101

Benin

112,622

<0.01%
102

Honduras

112,088

<0.01%
103

Liberia

111,369

<0.01%
104

Bulgaria

110,912

<0.01%
105

Cuba

110,861

<0.01%

Cuba is the largest and most populous country in the Caribbean

106

Guatemala

108,889

<0.01%
107

Iceland

103,000

<0.01%
108

South Korea

99,538

<0.01%
109

Hungary

93,032

<0.01%
110

Portugal

91,982

<0.01%

Includes Azores and Madeira Islands.

111

French Guiana

90,000

<0.01%

French overseas département.

112

Jordan

89,342

<0.01%
113

Serbia

88,361

<0.01%

Includes UN-administered territory of Kosovo[7]

114

Azerbaijan

86,600

<0.01%

Includes the exclave of Nakhichevan Autonomous Republic and the Nagorno-Karabakh region.

115

Austria

83,858

<0.01%
116

United Arab Emirates

83,600

<0.01%
117

Czech Republic

78,866

<0.01%
118

Panama

75,517

<0.01%
119

Sierra Leone

71,740

<0.01%
120

Ireland

70,273

<0.01%
121

Georgia

69,700

<0.01%

Includes Abkhazia (8,600 km²[citation needed]) and South Ossetia

122

Sri Lanka

65,610

<0.01%
123

Lithuania

65,300

<0.01%
124

Latvia

64,600

<0.01%
125

Togo

56,785

<0.01%
126

Croatia

56,538

<0.01%
127

Bosnia and Herzegovina

51,197

<0.01%
128

Costa Rica

51,100

<0.01%

Includes Isla del Coco.

129

Slovakia

49,033

<0.01%
130

Dominican Republic

48,671

<0.01%

Includes The Mainland Dominican Republic, Saona Island, And others under Control Of Dominican Government

131

Bhutan

47,000

<0.01%
132

Estonia

45,100

<0.01%

Includes 1,520 islands in the Baltic Sea.

133

Denmark

43,094

<0.01%

Includes Denmark proper only; the entire Kingdom of Denmark, including Greenland and Faroe Islands covers 2,220,093 km² and would be 13th.

134

Netherlands

41,528

<0.01%

Includes the Netherlands proper only; the entire Kingdom of the Netherlands covers 42,437 km².

135

Switzerland

41,284

<0.01%
136

Republic of China (Taiwan)

36,188[8]

 %

Includes only the territories under the administration of the ROC, namely Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu.

137

Guinea-Bissau

36,125

<0.01%
138

Moldova

33,851

<0.01%

Includes Transnistria (Pridnestrovie).

139

Belgium

30,528

<0.01%
140

Lesotho

30,355

<0.01%
141

Armenia

29,800

<0.01%

Excludes Nagorno-Karabakh.

142

Solomon Islands

28,896

<0.01%
143

Albania

28,748

<0.01%
144

Equatorial Guinea

28,051

<0.01%
145

Burundi

27,834

<0.01%
146

Haiti

27,750

<0.01%
147

Rwanda

26,338

<0.01%
148

Republic of Macedonia

25,713

<0.01%
149

Djibouti

23,200

<0.01%
150

Belize

22,966

<0.01%
151

Israel

22,145 or 20,770

<0.01%

The higher figure includes the Golan Heights. Both figures exclude the West Bank and Gaza Strip.

152

El Salvador

21,041

<0.01%
153

Slovenia

20,256

<0.01%
154

New Caledonia

18,575

<0.01%

French dependency.

155

Fiji

18,274

<0.01%
156

Kuwait

17,818

<0.01%
157

Swaziland

17,364

<0.01%
158

East Timor

14,874

<0.01%
159

The Bahamas

13,878

<0.01%
160

Montenegro

13,812[9]

<0.01%
161

Vanuatu

12,189

<0.01%
162

Falkland Islands

12,173

<0.01%

Overseas territory of the UK. Claimed by Argentina. Excludes South Georgia and the South Sandwich Islands.

163

The Gambia

11,295

<0.01%
164

Qatar

11,000

<0.01%
165

Jamaica

10,991

<0.01%
166

Lebanon

10,400

<0.01%
167

Cyprus

9,251

<0.01%

Includes Turkish Republic of Northern Cyprus (only recognised by Turkey) and British sovereign military bases (Akrotiri and Dhekelia).

168

Puerto Rico

8,875

<0.01%

Commonwealth of the United States.

169

Palestinian territories

6,020

<0.01%

The figure consists of the West Bank and Gaza Strip.

170

Brunei

5,765

<0.01%
171

Trinidad and Tobago

5,130

<0.01%
172

Cape Verde

4,033

<0.01%
173

French Polynesia

4,000

<0.01%

French overseas collectivity.

174

Samoa

2,831

<0.01%
175

Luxembourg

2,586

<0.01%
176

Réunion

2,510

<0.01%

French overseas département.

177

Comoros

2,235

<0.01%

Listed figure includes Mayotte (373 km²). The figure without Mayotte is 1,862 km².[10] Mayotte is officially an overseas collectivity of France and is not under the sovereignty of Comoros.

178

Mauritius

2,040

<0.01%

Includes Agalega Islands, Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon), and Rodrigues.

179

Guadeloupe

1,705

<0.01%

French overseas département includes La Désirade, Marie Galante, Les Saintes, Saint-Barthélemy and Saint Martin (French part). Note that Saint-Barthélemy and Saint Martin became separate overseas collectvities in 2007 and are no longer politically part of Guadeloupe.

180

Faroe Islands

1,399

<0.01%

A self-governing territory of Denmark.

181

Martinique

1,102

<0.01%

French overseas département.

182

São Tomé and Príncipe

964

<0.01%
183

Turks and Caicos Islands

948

<0.01%

Overseas territory of the UK. Area includes protected waters.

184

Netherlands Antilles

800

<0.01%

Autonomous area of the Netherlands; includes Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, and Sint Maarten (Dutch part of the island of Saint Martin).

185

Dominica

751

<0.01%
186

Tonga

747

<0.01%
187

Kiribati

726

<0.01%

Includes three island groups - Gilbert Islands, Line Islands, Phoenix Islands.

188

Federated States of Micronesia

702

<0.01%

Includes Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk) Islands, Yap Islands, and Kosrae (Kosaie).

189

Bahrain

694

<0.01%
190

Singapore

683

<0.01%

UN figure is as of 2004. Official area in 2006 is 704 km².[11]

191

Isle of Man

572

<0.01%

Crown dependency of the UK.

192

Guam

549

<0.01%

Organized unincorporated territory of the USA.

193

Saint Lucia

539

<0.01%
194

Andorra

468

<0.01%
195

Northern Mariana Islands

464

<0.01%

Commonwealth in political union with the USA; includes 14 islands including Saipan, Rota, and Tinian.

196

Palau

459

<0.01%
197

Seychelles

455

<0.01%
198

Antigua and Barbuda

442

<0.01%

Includes Redonda, 1.6 km².

199

Barbados

430200

Saint Vincent and the Grenadines

388

<0.01%
201

United States Virgin Islands

347

<0.01%

Unincorporated, organized territory of the USA.

202

Grenada

344

<0.01%
203

Malta

316

<0.01%
204

Maldives

298

<0.01%
205

Cayman Islands

264

<0.01%

Overseas territory of the UK.

206

Saint Kitts and Nevis

261

<0.01%
207

Niue

260

<0.01%

Self-governing nation in free association with New Zealand.

208

Saint Pierre and Miquelon

242

<0.01%

French overseas collectivity; includes eight small islands in the Saint Pierre and the Miquelon groups.

209

Cook Islands

236

<0.01%

Self-governing in free association with New Zealand.

210

Wallis and Futuna

200

<0.01%

French overseas collectivity; includes Île Uvéa (Wallis Island), Île Futuna (Futuna Island), Île Alofi, and 20 islets.

211

American Samoa

199

<0.01%

Unorganized, unincorporated territory of the USA; includes Rose Island and Swains Island.

212

Marshall Islands

181

<0.01%

Includes the atolls of Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap, and Utirik.

213

Aruba

180

<0.01%

Self-governing part of the Netherlands.

214

Liechtenstein

160

<0.01%

Smallest doubly landlocked country of the world.

215

British Virgin Islands

151

<0.01%

Overseas territory of the UK; comprised of 16 inhabited and more than 20 uninhabited islands; includes the island of Anegada.

216

Saint Helena

122

<0.01%

Overseas territory of the UK; excluding dependencies.

217

Jersey

116

<0.01%

Crown dependency of the UK.

218

Montserrat

102

<0.01%

Overseas territory of the UK.

219

Tristan da Cunha

98

<0.01%

Dependency of St Helena (UK). Area refers to the main island only (the only inhabited island). Total area is 201 km².[12]

220

Anguilla

91

<0.01%

Overseas territory of the UK.

221

Ascension Island

88

<0.01%

Dependency of the British overseas territory of Saint Helena.

222

Guernsey

78

<0.01%

Crown dependency of the UK; includes Alderney, Guernsey, Herm, Sark, and some other smaller islands.

223

San Marino

61

<0.01%
224

Bermuda

53

<0.01%

Overseas territory of the UK.

225

Norfolk Island

36

<0.01%

Self-governing area of Australia.

226

Tuvalu

26

<0.01%
227

Nauru

21

<0.01%
228

Tokelau

12

<0.01%

Territory of New Zealand.

229

Gibraltar

6

<0.01%

Overseas territory of the UK.

230

Pitcairn Islands

5

<0.01%

Colony of the UK.

231

Monaco

1.95[13]

<0.01%
232

Vatican City

0.44[14]

<0.01%

Smallest country in the world.

a Source, unless otherwise specifed:

Demographic Yearbook—Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density, United Nations Statistics Division, 2004, <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/DYB2004/Table03.pdf>. Retrieved on 2007-11-04

[edit] Other references 1. ^ Union of Soviet Socialist Republics. Microsoft Encarta. Retrieved on 2007-07-27.

 2. ^ Canada. Statistics Canada.

 3. ^ United States. The World Factbook. CIA (2007-05-31). Retrieved on 2007-06-15.

 4. ^ The change of U.S. figure is disputedly unexplained as until 1996 CIA still officially regarded China's totally area as "slightly larger than the US"

 5. ^ Census Data Online. source: Census of India 1991. Retrieved on 2007-09-27.

 6. ^ http://www.dane.gov.co/dane_censo/mapa/censo2005/Ficha/2004.htm [dead linkhistory]

 7. ^ Republic of Serbia without Kosovo and Metohia. Statistical Office of the Republic of Serbia. Retrieved on 2007-09-27.

 8. ^ Area, cultivated land area and forest land area (pdf). National Statistics - Republic of China (Taiwan). Retrieved on 2007-09-27.

 9. ^ General Data. Statistical Office of the Republic of Montenegro. Retrieved on 2007-09-27.

 10. ^ Comoros. UNEP Country Profile Information System. Retrieved on 2007-09-27.

 11. ^ Key Annual Indicators. Statistics Singapore (2006). Retrieved on 2007-07-27.

 12. ^ xist.org - Saint Helena

 13. ^ Monaco government

 14. ^ Holy See - State of vatican City General Information


tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương