S¸ch míi sè 02/2012tải về 0.65 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.65 Mb.
  1   2   3   4   5

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 02/2012


S¸ch míi sè 02/2012ChÝnh trÞ

Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power / Edward Schatz ed. . - Chicago : The University of Chicago Press, 2009 . - 361 p.

Ký hiÖu kho : LV 412 / VDANTOC / Mfn: 94909

Tõ kho¸ : D©n téc häc; ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

QuyÒn lùc chÝnh trÞ


BiÓn §«ng: H­íng tíi mét khu vùc hoµ b×nh, an ninh vµ hîp t¸c/ §Æng §×nh Quý ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11351, Vv 11352/ VTTKHXH / Mfn: 94671

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c khu vùc; An ninh khu vùc;

Tranh chÊp l·nh thæ; LuËt quèc tÕ; BiÓn §«ng;

Th¸i B×nh D­¬ng
C¸c §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc vµ Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: 1930 - 2011 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11375, Vv 11376/ VTTKHXH / Mfn: 94683

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng;

Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng;

1930-2011; ViÖt Nam
CÈm nang ®¸nh gi¸ t¸c ®éng c¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng vµ thùc hµnh/ Shahidur Khandker, Gayatrib Kool Wal, Hussaina Samad . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 229 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1931/ VCONNGUOI / Mfn: 94846

Tõ kho¸ : Ch­¬ng tr×nh x· héi; Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng;

Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh; ChÝnh s¸ch x· héi


Con ®­êng cña thÕ giíi - C©u chuyÖn vÒ sù thËt vµ niÒm hy väng = The way of the world-A story of truth and hope / Ron Suskind; Hå Anh Quang d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1915/ VCONNGUOI / Mfn: 94837

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Mü


C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ngän cê t­ t­ëng lý luËn chØ ®¹o sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña chóng ta/ NguyÔn Phó Träng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 96 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9305, Vb 9306/ VTRIETHOC / Mfn: 94789

Tõ kho¸ : C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ; §¶ng Céng s¶n;

Lý luËn chÝnh trÞ; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; ViÖt Nam


D©n chñ, nh©n quyÒn: Gi¸ trÞ toµn cÇu vµ ®Æc thï quèc gia / Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11396/ VTTKHXH / Mfn: 94696

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ; Nh©n quyÒn;

QuyÒn con ng­êi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


D©n téc M«ng S¬n La víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tÝn ng­ìng, t«n gi¸o hiÖn nay/ Thµo Xu©n Sïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1711, VL 1712/ VDANTOC / Mfn: 94952

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng tÝn ng­ìng;

D©n téc M«ng; C«ng gi¸o; §¹o Tin lµnh;

ChÝnh s¸ch d©n téc; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam


Di s¶n cña George Bush: S¸ch tham kh¶o / Colin Campbell, Bert A. Rockman, Andrew Rudalevige; Träng Minh, Kim Thoa, §øc H¹nh, ... d.; Träng Minh, Kim Thoa h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 573 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11379, Vv 11380/ VTTKHXH / Mfn: 94685

Tõ kho¸ : Tæng thèng; Nhµ chÝnh trÞ; §­êng lèi chÝnh trÞ;

ChiÕn l­îc chÝnh trÞ; Bé m¸y chÝnh quyÒn;

George Bush; Mü
§¹i héi II cña §¶ng t¹i Tuyªn Quang - Thñ ®« kh¸ng chiÕn: Kû yÕu héi th¶o/ Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng, TØnh uû Tuyªn Quang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11359, Vv 11360/ VTTKHXH / Mfn: 94675

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi 2; KØ yÕu;

Héi th¶o; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


§Þnh h­íng chiÕn l­îc ®èi ngo¹i ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020/ Ph¹m B×nh Minh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9295/ VTRIETHOC / Mfn: 94783

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ChiÕn l­îc ngo¹i giao;

Quan hÖ quèc tÕ; ViÖt Nam


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu vµ øng phã chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam mét n¨m nh×n l¹i/ §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1946/ VCONNGUOI / Mfn: 94839

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

Suy tho¸i kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ - X· héi - M«i tr­êng ViÖt Nam: 2011 - 2015 / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . H. : Thèng kª, 2011 . - 1591 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11343, Vv 11344/ VTTKHXH / Mfn: 94667

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; B¸o c¸o chÝnh trÞ; NghÞ quyÕt;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2011-2015; ViÖt Nam
Kû yÕu §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÓu sè ®Þa ph­¬ng lÇn thø nhÊt - 2009/ Ban ChØ ®¹o §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 1103 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11323/ VTTKHXH / Mfn: 94656

Tõ kho¸ : D©n téc; D©n téc thiÓu sè; C«ng t¸c d©n téc;

§oµn kÕt d©n téc; §¹i héi; Tæ chøc ®¹i héi;

KØ yÕu; 2009; ViÖt Nam
Kû yÕu §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam lÇn thø nhÊt - 2010/ Ban ChØ ®¹o §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 596 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11324/ VTTKHXH / Mfn: 94657

Tõ kho¸ : D©n téc; D©n téc thiÓu sè; C«ng t¸c d©n téc;

§oµn kÕt d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§¹i héi; KØ yÕu; 2010; ViÖt Nam
Lª §øc Thä - Ng­êi céng s¶n kiªn c­êng, nhµ l·nh ®¹o tµi n¨ng: Håi ký . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 776 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11383, Vv 11384/ VTTKHXH / Mfn: 94687

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¶ng Céng s¶n;

BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng; Bµi viÕt;

Lª §øc Thä; ViÖt Nam


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007 = History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship : 1930 - 2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11333, Vv 11334/ VTTKHXH / Mfn: 94662

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

1930-2007; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam; Lµo


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007. V¨n kiÖn. T. 1 : 1930 -1945 / §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11335, Vv 11336/ VTTKHXH / Mfn: 94663

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

§¶ng Céng s¶n; B¸o c¸o; NghÞ quyÕt; 1930-1945;

ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007. Biªn niªn sù kiÖn. T. 1 : 1930 - 1975 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 949 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11337, Vv 11338/ VTTKHXH / Mfn: 94664

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö;

1920-1975; ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11339, Vv 11340/ VTTKHXH / Mfn: 94665

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; 1930-2007;

ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam: 1930 - 2007. Bµi viÕt cña l·nh ®¹o §¶ng, Nhµ n­íc / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11341, Vv 11342/ VTTKHXH / Mfn: 94666

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; 1930-2007;

Bµi viÕt; ViÖt Nam; Lµo
Logistics nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / §Æng §×nh §µo, Vò ThÞ Minh Loan, NguyÔn Minh Ngäc, ... ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11283, Vv 11284/ VTTKHXH / Mfn: 94636

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; DÞch vô logistics;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt NamLùa chän c«ng céng mét tiÕp cËn nghiªn cøu chÝnh s¸ch c«ng/ ViÖn ChÝnh trÞ häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 686 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2395/ VCONNGUOI / Mfn: 94859

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch c«ng; Nghiªn cøu chÝnh s¸ch c«ng;

Nhµ n­íc; Vai trß nhµ n­íc; C¸ nh©n; TËp thÓ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam
Lý luËn c¸c h×nh th¸i biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thÆng d­ vµ vÊn ®Ò tiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Bïi Ngäc Quþnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9286, Vb 9287/ VTRIETHOC / Mfn: 94778

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ thÆng d­; ThÓ chÕ kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Lý thuyÕt; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Mét sè m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ Mai ThÞ Thanh Xu©n ch.b.; §ç §øc §Þnh, Ng« §¨ng Thµnh b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11315, Vv 11316/ VTTKHXH / Mfn: 94652

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸;

M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ hiÖn nay/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9301, Vb 9302/ VTRIETHOC / Mfn: 94787

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Chñ nghÜa M¸c Lªnin; §¶ng Céng s¶n;

§¶ng l·nh ®¹o; T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ViÖt Nam
Mét thiªn sö s¸u ®êi tæng thèng: Mü - Trung / Patrick Tyler; Ph¹m Ngäc Th¹ch, NguyÔn ChÝ Thµnh d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0904009/ TVKHXHHCM / Mfn: 94716

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ quèc tÕ; Mü; Trung Quèc
NÒn kinh tÕ tr­íc ng· ba ®­êng: B¸o c¸o th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam 2011 / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11281, Vv 11282/ VTTKHXH / Mfn: 94635

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; L¹m ph¸t; Nî c«ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam; ThÕ giíi
NguyÔn V¨n Linh TuyÓn tËp. T. 1 : 1962 - 1986 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 1199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11397/ VTTKHXH / Mfn: 94697

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Tæng BÝ th­; TuyÓn tËp;

1962-1986; NguyÔn V¨n Linh; ViÖt Nam


NguyÔn V¨n Linh TuyÓn tËp. T. 2 : 1986 - 1998 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 1311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11398/ VTTKHXH / Mfn: 94698

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Tæng BÝ th­; TuyÓn tËp;

1986-1998; NguyÔn V¨n Linh; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11381, Vv 11382/ VTTKHXH / Mfn: 94686

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
NhËt hoµng Hirohito vµ c«ng cuéc kiÕn thiÕt n­íc NhËt hiÖn ®¹i/ Herbert P. Bix; NguyÔn HångT©m, TrÞnh Minh Hïng,... d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1927/ VCONNGUOI / Mfn: 94841

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp chÝnh trÞ; T×nh h×nh néi bé;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; HiÖn ®¹i; Hirohito; NhËt B¶n
Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ quan ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam gi÷a Hå ChÝ Minh víi Quèc tÕ Céng s¶n vµ §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nh÷ng n¨m 1930-1941: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9288, Vb 9289/ VTRIETHOC / Mfn: 94779

Tõ kho¸ : Quèc tÕ Céng s¶n; §¶ng Céng s¶n;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng;

Quan ®iÓm c¸ch m¹ng; 1930-1941; ViÖt Nam
T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Ty ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1916/ VCONNGUOI / Mfn: 94838

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; Kinh nghiÖm quèc tÕ;

Thùc tr¹ng ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Thµnh tùu trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam 25 n¨m ®æi míi (1986-2010) / Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2342/ VCONNGUOI / Mfn: 94849

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn v¨n ho¸; Bµi häc kinh nghiÖm;

1986-2010; ViÖt NamT×m hiÓu ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam sau §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1968/ VCONNGUOI / Mfn: 94887

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi XI; §­êng lèi ®æi míi;

C­¬ng lÜnh §¶ng; V¨n kiÖn §¶ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1913/ VCONNGUOI / Mfn: 94836

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

§æi míi v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

Thêi c¬ ph¸t triÓn; Th¸ch thøc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / §Ëu TuÊn Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2336/ VCONNGUOI / Mfn: 94867

Vb 9312/ VTRIETHOC / Mfn: 94793Tõ kho¸ : D©n téc; VÊn ®Ò d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong thÕ giíi §«ng ¸: Mét c¸ch tiÕp cËn liªn ngµnh vµ khu vùc häc / NguyÔn V¨n Kim . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11363, Vv 11364/ VTTKHXH / Mfn: 94677

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; Giao l­u kinh tÕ;

Quan hÖ khu vùc; ViÖt Nam; §«ng ¸
X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ë Trung Quèc/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Thu Ph­¬ng, Chö BÝch Thu,... b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2330/ VCONNGUOI / Mfn: 94854

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Qu¶n lý v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Trung QuècChñ nghÜa m¸c lªnin

DÊu Ên cña nhµ b¸o NguyÔn ¸i Quèc - Hå ChÝ Minh trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc: Kû niÖm 100 n¨m ngµy B¸c Hå kÝnh yªu ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc (05/6/1911 - 05/6/2011), 86 n¨m ngµy B¸o chÝ c¸ch m¹ng ViÖt Nam (21/6/1925 - 21/6/2011)/ §ç Quang H­ng, NguyÔn V¨n Khoan s.t., b.s. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11309, Vv 11310/ VTTKHXH / Mfn: 94649

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Bµi b¸o; Bµi viÕt;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Lý luËn c¸c h×nh th¸i biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thÆng d­ vµ vÊn ®Ò tiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Bïi Ngäc Quþnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9286, Vb 9287/ VTRIETHOC / Mfn: 94778

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ thÆng d­; ThÓ chÕ kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Lý thuyÕt; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ hiÖn nay/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9301, Vb 9302/ VTRIETHOC / Mfn: 94787

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

§¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ quan ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam gi÷a Hå ChÝ Minh víi Quèc tÕ Céng s¶n vµ §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nh÷ng n¨m 1930-1941: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9288, Vb 9289/ VTRIETHOC / Mfn: 94779

Tõ kho¸ : Quèc tÕ Céng s¶n; §¶ng Céng s¶n;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng;

Quan ®iÓm c¸ch m¹ng; 1930-1941; ViÖt Nam
T­ t­ëng cña V.I. Lªnin vÒ quyÒn con ng­êi vµ gi¸ trÞ thùc tiÔn ë ViÖt Nam/ Hoµng Mai H­¬ng, NguyÔn Hång H¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2390/ VCONNGUOI / Mfn: 94858

Tõ kho¸ : T­ t­ëng cña V.I. Lªnin; QuyÒn con ng­êi;

Nh©n quyÒn; Gi¸ trÞ thùc tiÔn; V.I. Lªnin; ViÖt Nam
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn/ NguyÔn H÷u C«ng- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2391/ VCONNGUOI / Mfn: 94852

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


VÊn ®Ò chñ nghÜa x· héi khoa häc trong t¸c phÈm cña C. M¸c - Ph. ¡ngghen V.I. Lªnin/ TÇn ChÝ Mü, Do·n ChÝnh, §inh Ngäc Th¹ch ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 700 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9313, Vb 9314/ VTRIETHOC / Mfn: 94794

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi khoa häc; Chñ nghÜa x· héi;

Lý luËn chñ nghÜa x· héi


D©n téc häc
Ethnography Essentials: Designing, Conducting and Presenting your Research / Julian M. Murchison . - San Francisco : Wiley & Sons, Inc., 2010 . - 242 p.

Ký hiÖu kho : LL 702 / VDANTOC / Mfn: 94912

Tõ kho¸ : D©n téc häc; Nghiªn cøu d©n téc häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Ph­¬ng ph¸p ®iÒn d·


Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power / Edward Schatz ed. . - Chicago : The University of Chicago Press, 2009 . - 361 p.

Ký hiÖu kho : LV 412 / VDANTOC / Mfn: 94909

Tõ kho¸ : D©n téc häc; ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

QuyÒn lùc chÝnh trÞ


An Giang ®«i nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr­ng vïng ®Êt b¸n s¬n ®Þa/ NguyÔn H÷u HiÖp b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5372/ VDANTOC / Mfn: 94929

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ t©m linh;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
C¸c lµng khoa b¶ng Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh, NguyÔn ViÕt Chøc ch.b. . - Tb. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1720, VL 1721/ VDANTOC / Mfn: 94953

Tõ kho¸ : LÞch sö; Lµng x·; Lµng khoa b¶ng; Gi¸o dôc;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Chî Hµ Néi x­a vµ nay/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1666, Vv 1667/ VKHAOCO / Mfn: 95003

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Chî; Chî x­a; Chî nay;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam
C«ng cô thñ c«ng truyÒn thèng ®¸nh b¾t thñy h¶i s¶n cña ng­êi Ninh B×nh/ Mai §øc H¹nh, §ç ThÞ BÈy . - H. : KHXH, 2010 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5355/ VDANTOC / Mfn: 94922

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ;

§¸nh b¾t thñy h¶i s¶n; C«ng cô thñ c«ng truyÒn thèng;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
C­ d©n Faifo - Héi An trong lÞch sö/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5410/ VDANTOC / Mfn: 94966

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Héi An; ViÖt Nam


Di s¶n v¨n ho¸ Ch¨m = Heritage of Ch¨m culture / NguyÔn V¨n Kù . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903955/ TVKHXHHCM / Mfn: 94725

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; NghÖ thuËt; KiÕn tróc; §iªu kh¾c;

D©n téc Ch¨m; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam; S¸ch ¶nh


§Þa chÝ B×nh D­¬ng. T. 4 : V¨n ho¸ - x· héi / ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh D­¬ng- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1719/ VDANTOC / Mfn: 94944

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; LÔ tôc; Gi¸o dôc; B¸o chÝ; Y tÕ;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam


Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung Kings and An Duong Vuong King's time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1658, Vv 1704, Vv 1705/ VKHAOCO / Mfn: 94998

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng;

Hµ Néi; ViÖt NamH«n nh©n truyÒn thèng d©n téc Th¸i ë §iÖn Biªn/ L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 1046 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9341/ VTRIETHOC / Mfn: 94821

Vv 2389/ VCONNGUOI / Mfn: 94895Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc h«n nh©n;

LÔ nghi truyÒn thèng; LÔ c­íi; H«n lÔ;

D©n téc Th¸i; TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1631, Vv 1632/ VKHAOCO / Mfn: 94971

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 766 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1633, Vv 1634/ VKHAOCO / Mfn: 94972

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn §«ng Anh;

HuyÖn Gia L©m; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t dËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5360/ VDANTOC / Mfn: 94926

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

DiÔn x­íng d©n gian; H¸t dËm; Lµng QuyÓn S¬n;

HuyÖn Kim B¶ng; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Lµng §a SÜ: Sù tÝch vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n gian / Hoµng ThÕ X­¬ng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9317/ VTRIETHOC / Mfn: 94797

Vv 2363/ VCONNGUOI / Mfn: 94902Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch lÞch sö; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng §a SÜ; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng Kim Lan x­a vµ nay/ TrÇn V¨n Mü . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2633/ VKHAOCO / Mfn: 95002

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; LÔ héi; V¨n tÕ; Lµng Kim Lan;

HuyÖn Gia L©m; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng nghÒ vµ nh÷ng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5408/ VDANTOC / Mfn: 94920

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; NghÒ thñ c«ng; LÞch sö ph¸t triÓn;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Lµng x· ViÖt Nam mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi/ Phan §¹i Do·n . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2620, Vb 2621/ VKHAOCO / Mfn: 94980

Tõ kho¸ : Lµng x·; V¨n ho¸ lµng x·; V¨n ho¸ d©n téc;

KÕt cÊu kinh tÕ; KÕt cÊu x· héi; KÕt cÊu v¨n ho¸;

ViÖt Nam
LÔ héi d©n gian ë Thõa Thiªn HuÕ/ T«n ThÊt B×nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9330/ VTRIETHOC / Mfn: 94810

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

V¨n ho¸ d©n gian; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


LÖ lµng Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o d., gi.th. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9321/ VTRIETHOC / Mfn: 94801

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Mét sè tôc lÖ cæ cña dßng hä §inh V¨n ë x· M­êng Th¶i, huyÖn Phï Yªn, tØnh S¬n La/ §inh V¨n ¢n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 794 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9335/ VTRIETHOC / Mfn: 94815

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; C­íi hái; H«n nh©n;

LÔ nhµ míi; Tang lÔ; Dßng hä §inh V¨n;

D©n téc M­êng; X· M­êng Th¶i; HuyÖn Phï Yªn;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam


NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5353/ VDANTOC / Mfn: 94923

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Trang phôc cæ truyÒn; NghÒ dÖt cæ truyÒn;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
NghÒ gç ®¸ thñ c«ng truyÒn thèng cña ®ång bµo thiÓu sè tØnh Cao B»ng/ D­¬ng S¸ch, D­¬ng ThÞ §µo . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5351/ VDANTOC / Mfn: 94921

Vb 9350/ VTRIETHOC / Mfn: 94830Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ gç ®¸;

S¶n phÈm thñ c«ng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

D©n téc thiÓu sè; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam

NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9316/ VTRIETHOC / Mfn: 94796

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ; NghÒ s¬n;

NghÒ s¬n truyÒn thèng; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nghi lÔ thê cóng tæ tiªn, ®Òn, chïa, miÕu, phñ/ Tr­¬ng Th×n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1924/ VCONNGUOI / Mfn: 94894

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ thê cóng; Thê cóng tæ tiªn; §Òn; Chïa; MiÕu;

Phñ; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5359/ VDANTOC / Mfn: 94925

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; D©n téc Ch¨m Ahiªr;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
Nghi lÔ vßng ®êi ng­êi/ Tr­¬ng Th×n, ThÝch Minh Qu©n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1922/ VCONNGUOI / Mfn: 94892

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Nguån gèc c¸c tæ nghÒ/ Bïi Linh Linh, Kh«i Nguyªn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0904013, LSS0904012/TVKHXHHCM/ Mfn: 94726

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Tôc thê cóng; NghÒ truyÒn thèng;

ThÇn nghÒ; Tæ nghÒ; ThÇn; Trung Quèc


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2616, Vb 2617/ VKHAOCO / Mfn: 94978

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi Hµ Nh× ë ViÖt Nam = The Hµ Nh× in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; Hoµng Trung HiÕu d.; Kathy Shea h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5382, VV 5383/ VDANTOC / Mfn: 94956

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Hµ Nh×;

Ng­êi Hµ Nh×; ViÖt Nam


Ng­êi Hoa ViÖt Nam vµ §«ng Nam ¸ h×nh ¶nh h«m qua vµ vÞ thÕ h«m nay/ Ch©u ThÞ H¶i . - H. : KHXH, 2006 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2613/ VKHAOCO / Mfn: 94983

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Hoa kiÒu; Céng ®ång ng­êi Hoa;

H×nh thµnh céng ®ång; VÞ thÕ ng­êi Hoa;

Vai trß kinh tÕ; VÞ trÝ kinh tÕ; ViÖt Nam
Ng­êi Tµy ë ViÖt Nam = The Tay in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5380, VV 5381/ VDANTOC / Mfn: 94955

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

TÝn ng­ìng; D©n téc Tµy; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Nhµ ë cña ng­êi Triªng ë ViÖt Nam: Tãm t¾t LuËn ¸n. TiÕn sÜ LÞch sö. Chuyªn ngµnh D©n téc häc / Ph¹m V¨n Lîi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5396 - VV 5399/ VDANTOC / Mfn: 94958

Tõ kho¸ : LuËn ¸n tiÕn sÜ; V¨n ho¸ vËt chÊt; Nhµ ë;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Triªng; ViÖt Nam


Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ téc ng­êi Tµy tr¾ng Hµ Giang/ Hoµng ThÞ C¸p . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9351/ VTRIETHOC / Mfn: 94831

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; H¸t l­în;

Tang lÔ; Ng­êi Tµy tr¾ng; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


Nh÷ng lµng v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng, TrÇn V¨n Thôc, NguyÔn Phi Nga ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2630, Vb 2631/ VKHAOCO / Mfn: 94988

Tõ kho¸ : Lµng v¨n ho¸; LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ nghi lÔ h«n nh©n ng­êi ViÖt/ Tr­¬ng Th×n, ThÝch Minh Nghiªm b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 191tr.

Ký hiÖu kho : VL 1923/ VCONNGUOI / Mfn: 94893

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Nghi lÔ h«n nh©n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


PhÆt Phoßng (quÊn quÝt) / Hoµng ThÞ C¸p . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9352/ VTRIETHOC / Mfn: 94832

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t Cäi;

D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n HoÌ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9327/ VTRIETHOC / Mfn: 94807

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; Tôc sinh ®Î; Tôc h«n nh©n;

Tôc dùng nhµ; Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng Nam;

ViÖt Nam
Th¨ng Long tõ thÕ kû 17 ®Õn thÕ kû 19 qua t­ liÖu ng­êi n­íc ngoµi/ Chu Xu©n Giao ch.b.; NguyÔn ThÞ L­¬ng b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 490 tr.Ký hiÖu kho : Vb 2626, Vb 2627/ VKHAOCO / Mfn: 94986

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kû 17-19; Ng­êi n­íc ngoµi;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Then Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9346/ VTRIETHOC / Mfn: 94826

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng d©n gian; Thê cóng;

Then Tµy; Then cÊp s¾c; LÞch sö Then;

DiÔn x­íng Then; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2608, Vb 2610/ VKHAOCO / Mfn: 94967

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Qu¶ng Nam-§µ N½ng; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng ë ch©u thæ s«ng Hång/ Ph¹m Lan Oanh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9315/ VTRIETHOC / Mfn: 94795

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Tr­êng luü Qu¶ng Ng·i/ ¤n Khª NguyÔn Tö V©n; Lª S¬n Ph­¬ng Ngäc, NguyÔn H÷u Quý, Hoµi Chi H¹ MiÔn s.t., b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11329, Vv 11330/ VTTKHXH / Mfn: 94660

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö; §Þa lÝ tù nhiªn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Ng­êi Th­îng; CËn ®¹i;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt NamTôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9347/ VTRIETHOC / Mfn: 94827

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

H«n lÔ; Th¬ Quan Lang P¶ mÎ; Th¬ ®¸m c­íi;

H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc ViÖt Nam nh×n tõ lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn ThÞ B¶y, TrÇn Quèc V­îng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2618, Vb 2619/ VKHAOCO / Mfn: 94979

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Lý luËn;

Thùc tiÔn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Ch¨m: Nghiªn cøu vµ phª b×nh. T. 1 / Sakaya . - H. : Phô n÷, 2010 . - 640 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1656, Vv 1657/ VKHAOCO / Mfn: 94999

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Hµ Nh×/ Chu Thuú Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9337/ VTRIETHOC / Mfn: 94817

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Tæ chøc x· héi; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Ph©n bè d©n c­;

D©n téc Hµ Nh×; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Ta-¤ih huyÖn A L­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5409/ VDANTOC / Mfn: 94935

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµ ¤i; HuyÖn A L­íi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp, tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh, D­¬ng Huy ThiÖn . - H. : KHXH, 2010 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9353/ VTRIETHOC / Mfn: 94833

VV 5354/ VDANTOC / Mfn: 94928Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè;

HuyÖn Yªn LËp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 2 : Lêi ¨n tiÕng nãi / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5406/ VDANTOC / Mfn: 94965

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5405/ VDANTOC / Mfn: 94936

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Tµy Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 516 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9348/ VTRIETHOC / Mfn: 94828

Vv 2370/ VCONNGUOI / Mfn: 94862Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; LÔ héi d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9333/ VTRIETHOC / Mfn: 94813

Vv 2369/ VCONNGUOI / Mfn: 94901Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; V¨n häc d©n gian; §ång Th¸p M­êi;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian x· TÞnh Khª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9325/ VTRIETHOC / Mfn: 94805

Vv 2362/ VCONNGUOI / Mfn: 94863Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; X· TÞnh Khª;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


V¨n ho¸ §«ng ¸ trong tiÕn tr×nh héi nhËp: S¸ch tham kh¶o / §ç TiÕn S©m, Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2614/ VKHAOCO / Mfn: 94984

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; M« h×nh v¨n ho¸;

BiÕn ®æi v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Héi nhËp quèc tÕ; §«ng ¸


V¨n ho¸ lµng truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5362/ VDANTOC / Mfn: 94933

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ lµng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Ch¨m;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9349/ VTRIETHOC / Mfn: 94829

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n ca; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11395/ VTTKHXH / Mfn: 94695

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n minh; Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §Ëu TuÊn Nam ch.b.. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 9312/ VTRIETHOC / Mfn: 94793

Vv 2336/ VCONNGUOI / Mfn: 94867Tõ kho¸ : D©n téc; Quan hÖ d©n téc; D©n téc thiÓu sè;

ChÝnh s¸ch d©n téc; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc
B¶y nµng con g¸i cña Eva = The seven daughters of Eve / Bryan Sykes; Ng« Toµn, Mai Hiªn d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0904064, LSS0904065/TVKHXHHCM/ Mfn: 94753

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Nghiªn cøu con ng­êi;

Con ng­êi; TiÕn ho¸; Di truyÒn; Di chØ kh¶o cæ


BÝ mËt phÝa sau nhôc th©n cña c¸c vÞ thiÒn s­/ NguyÔn L©n C­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 68/ VKHAOCO / Mfn: 95016

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; ThiÒn s­; Nhôc th©n; Tu bæ; B¶o qu¶n;

Chïa §Ëu; Chïa Tiªu S¬n; Chïa PhËt TÝch; ViÖt NamC¸c nÒn v¨n ho¸ cæ ViÖt Nam: Ttõ thêi nguyªn thñy ®Õn thÕ kû 19 / Hoµng Xu©n Chinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5390, VV 5391/ VDANTOC / Mfn: 94961

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; NÒn v¨n ho¸ cæ;

Cæ ®¹i; ThÕ kû 19; ViÖt Nam


Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung Kings and An Duong Vuong King's time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1658, Vv 1704, Vv 1705/ VKHAOCO / Mfn: 94998

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc b×nh d©n Nam Bé - ViÖt Nam tõ thùc nghiÖm ®Õn lý thuyÕt/ NguyÔn ThÞ HËu, Lª Thanh H¶i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2632/ VKHAOCO / Mfn: 94977

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; M« t¶ kh¶o cæ; Kinh nghiÖm ®iÒn d·;

Kh¶o cæ häc øng dông; Nam Bé; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc B×nh D­¬ng tõ tiÒn sö ®Õn s¬ sö = Binh Duong Archaeology from prehistory to protohistory / Bïi ChÝ Hoµng ch.b.; NguyÔn V¨n Quèc, NguyÔn Kh¸nh Trung Kiªn b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1668, Vv 1669/ VKHAOCO / Mfn: 95004

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ;

Di tÝch kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; HiÖn vËt kh¶o cæ;

Thêi tiÒn sö; Thêi s¬ sö; TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
Nghiªn cøu ®« thÞ cæ Héi An: Tõ quan ®iÓm Kh¶o cæ häc lÞch sö / Kikuchi Seiichi; §«ng VÜnh b.t.; NguyÔn V¨n Kim h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1644, Vv 1645/ VKHAOCO / Mfn: 94990

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Di chØ kh¶o cæ; Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi lÞch sö ngh×n n¨m tõ lßng ®Êt = Thousand - Year History Underground / Tèng Trung TÝn, Bïi Minh TrÝ . - H. : KHXH, 2010 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1663, Vv 1664, Vv 1665/ VKHAOCO / Mfn: 94996

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; Kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; HiÖn vËt kh¶o cæ;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam

Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity / Conrad Phillip Kottak. - 14th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2011 . - 437 p.

Ký hiÖu kho : LL 704 / VDANTOC / Mfn: 94910

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc v¨n ho¸; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi


Cultural Anthropology: An Applied Perspective / Gary Ferraro, Susan Andreatta . - 8th ed. . - Belmont : Wadsworth, 2010 . - 460 p.

Ký hiÖu kho : LL 705 / VDANTOC / Mfn: 94913

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu con ng­êi; Con ng­êi; Nh©n häc v¨n ho¸
Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural Anthropology / Conrad Phillip Kottak . - 7th ed. . - N.Y. : The McGraw-Hill, 2010 . - 352 p.

Ký hiÖu kho : LV 413 / VDANTOC / Mfn: 94907

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nh©n häc v¨n ho¸


Photography, Anthropology and History: Expanding the Frame / Christopher Morton, Elizabeth Edwards ed. . - Farnham : Ashgate, 2009 . - 290 p.

Ký hiÖu kho : LL 701 / VDANTOC / Mfn: 94908

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc h×nh ¶nh; NhiÕp ¶nh;

LÞch sö nhiÕp ¶nh; Mü


Psychological Anthropology: A Reader on self in Culture/ Robert A. LeVine . Malden : Wiley-Blackwell, 2010 . - 390 p.

Ký hiÖu kho : LL 703 / VDANTOC / Mfn: 94906

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; T©m lý häc c¸ nh©n;

Nh©n häc t©m lý; Mü


Understanding and Applying Medical Anthropology/ Peter J. Brown, Ron Barret . - 2nd ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 468 p.

Ký hiÖu kho : LL 706/ VDANTOC / Mfn: 94911

Tõ kho¸ : Y tÕ; Ch¨m sãc søc kháe; Ch­¬ng tr×nh y tÕ; ThÕ giíi
B¶y nµng con g¸i cña Eva = The seven daughters of Eve / Bryan Sykes; Ng« Toµn, Mai Hiªn d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0904064, LSS0904065/TVKHXHHCM/ Mfn: 94753

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Nghiªn cøu con ng­êi;

Con ng­êi; TiÕn ho¸; Di truyÒn; Di chØ kh¶o cæC¸i v« h¹n trong lßng bµn tay: Tõ big bang ®Õn gi¸c ngé = L'Infini dans la Paume : De la main du Big Bang µ l'Ðveil / Matthieu Ricard, TrÞnh Xu©n ThuËn; Ph¹m V¨n ThiÒu; Ng« Vò d. . - In lÇn 4 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0903983/ TVKHXHHCM / Mfn: 94756

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; T­ t­ëng ®¹o PhËt;

§èi tho¹i t«n gi¸o; TriÕt häc t«n gi¸o;

Khoa häc tù nhiªn; VËt lý
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương