BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.64 Kb.
#1174


BỘ CÔNG THƯƠNG


Số: 1057/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đợt 1

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các đề án Đợt 1 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 của 38 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Thư mời doanh nghiệp tham gia Chương trình phải được thông báo đến các Sở Công Thương, các Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. Đối với các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện tại nước ngoài, đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với Tham tán thương mại Việt Nam tại nước sở tại để tổ chức thực hiện chương trình.

Điều 4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Văn phòng Ban quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại, địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện quyết toán theo quy định tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định về tài chính liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Đợt 1 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông

tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Bộ;

- TC, KH, TTTN, TMMN;- Lưu: VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Huy Hoàng
Каталог: images -> stories
stories -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
stories -> -
stories -> TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
stories -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
stories -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
stories -> Đôi lời Ân tình
stories -> SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
stories -> KẾ hoạch số 02 ngàY 25/9/2009 CỦa hđĐ huyệN ĐIỆn bàN

tải về 15.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương