HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang8/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

ĐIỀU 15


Các Nhóm Nghiên cứu và Nhóm Tư vấn Thông tin vô tuyến (PP-98)

  
102 PP-98

Chức năng riêng của các nhóm nghiên cứu và nhóm tư vấn thông tin vô tuyến được qui định trong Công ước.

ĐIỀU 16


Cục quản lý Thông tin vô tuyến

  
103

Chức năng của Cục trưởng Cục quản lý Thông tin vô tuyến được qui định trong Công ước.

CHƯƠNG III — Lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa Viễn thông
ĐIỀU 17


Chức năng và Cấu trúc

  

104 PP-98

1

1)

Chức năng của Lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa Viễn thông là, trên cơ sở tính đến những mối quan tâm đặc thù của các nước đang phát triển, đạt được các mục tiêu của Liên minh liên quan đến tiêu chuẩn hóa viễn thông, như được qui định ở Điều 1 của Hiến chương này, bằng cách tiến hành nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật, khai thác và cước phí và thông qua các khuyến nghị về các vấn đề đó nhằm tiêu chuẩn hóa viễn thông trên qui mô thế giới.

105
2)

Những trách nhiệm cụ thể của Lĩnh vực Tiêu chuẩn hoá Viễn thông và Lĩnh vực Thông tin vô tuyến phải được xem xét lại thường xuyên, có sự hîp tác chặt chẽ về những vấn đề chung liên quan đến hai Lĩnh vực, theo đúng những qui định liên quan của Công ước. Việc phối hợp chặt chẽ phải được bảo đảm giữa Lĩnh vực Thông tin vô tuyến, Lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa Viễn thông và Lĩnh vực Phát triển Viễn thông.

106
2

Lĩnh vực Tiêu chuẩn hóa Viễn thông hoạt động thông qua:

107 PP-98
a)

các khóa họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới;

108
b)

các nhóm nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa viễn thông;

108A PP-98

bbis)

nhóm tư vấn tiêu chuẩn hóa viễn thông;

109
c)

Cục quản lý Tiêu chuẩn hoá viễn thông, đứng đầu là Cục trưởng được bầu.

110

3
Lĩnh vực Tiêu chuẩn hoá viễn thông bao gồm các thành viên là:

111 PP-98
a)

theo thẩm quyền, các cơ quan chính phủ của tất cả các Quốc gia Thành viên;

112 PP-98
b)

mọi cơ quan hay tổ chức khi trở thành Thành viên Lĩnh vực theo các qui định liên quan của Công ước.


ĐIỀU 18


PP-98 Các Khoá họp Tiêu chuẩn hóa Viễn thông Thế giới

  
113 PP-98

1
Nhiệm vụ của các khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới được ghi trong Công ước.

114 PP-98

2
Các khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới được triệu tập bốn năm một lần; tuy nhiên một khoá họp bổ sung có thể được tổ chức theo những qui định phù hợp của Công ước.

115 PP-98

3
Các quyết định của khoá họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới trong mọi trường hợp phải phù hợp với Hiến chương này, với Công ước và Thể lệ Hành chính. Khi thông qua các nghị quyết và quyết định, các khoá họp phải tính đến những hậu quả về tài chính có thể thấy trước và phải tránh thông qua những nghị quyết hay quyết định có thể dẫn đến việc vượt quá giới hạn tài chính đã được Hội nghị Toàn quyền quy định.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương