Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)tải về 9.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.78 Kb.
Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


(1)…………….………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2).…………..………... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / ….(3) …..., ngày..….tháng....….năm ......…


(V/v kết thúc thanh tra tại

nơi được thanh tra)

THÔNG BÁO
Kính gửi: …………………………………………(4)
Thực hiện Quyết định số… ngày… tháng….năm… của………………………(5) về:………………………………………….(6) Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày…./…/… tại:……………………………..(4). Đoàn thanh tra kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị từ ngày…. tháng….năm… Việc công bố công kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xây dựng kết luận thanh tra nếu cần xác minh hoặc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung trước kết luận thanh tra, yêu cầu……………..(4) đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Đoàn thanh tra thông báo để………………….. (4) biết.


Nơi nhận: ……………………………(7)

- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu-nếu có)- Lưu: …..
(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo.

(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

(5) Người ra quyết định thanh tra.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Trưởng Đoàn thanh tra.
: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương