Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  BỘ thông tin và truyềN thôNG
  Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
Upload/Store/tintuc/vietnam/8
  Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
  Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
  HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
  To telephone set HÀ NỘI – 2011 Mục lục
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CỐng cáP, BỂ CÁp và TỦ ĐẤu cáp viễn thôNG
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CỐng cáP, BỂ CÁp và TỦ ĐẤu cáp viễn thôNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thôNG
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn xây dựng tiêu chuẩn cho giao diện mạng stm-n (N = 1, 4, 16, 64) theo phân cấp số ĐỒng bộ sdh
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  Hệ thống báo hiệu R2 Yêu cầu kỹ thuật
  Tcvn XXX : 2011 Xuất bản lần thứ 1 KỸ thuật thiết kế, LẮP ĐẶt hệ thốNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/4
  Tcn tiªu chuÈn ngµnh
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Danh sách các trò chơi trực tuyếN ĐÃ ĐƯỢc cấp văn bản xác nhậN ĐỦ ĐIỀu kiện kỹ thuật nghiệp vụ
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 1866 /kh-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/12100
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1867
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8241-4-6: 20xx “ TƯƠng thích đIỆn từ (emc) – phầN 4-6 : phưƠng pháP Đo và thử miễn nhiễM ĐỐi với nhiễu dẫn tần số VÔ tuyếN”
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
  ThuyÕt minh rµ so¸t tiªu chuÈn MỤc lụC
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  MỤc lụC 1 Đặt vấn đề 2
  ThuyÕt minh rµ so¸t tiªu chuÈn MỤc lụC
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8241-4-8: 20xx “ TƯƠng thích đIỆn từ (emc) – phầN 4-8 : phưƠng pháP Đo và thử miễn nhiễM ĐỐi với từ trưỜng tần số nguồN”
  T I ê uchu ẩ n quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/39
  Điều lq. 37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia giao thức cấu hình máy chủ ĐỘng cho ipv6 (dhcpv6)
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Hà Nội 2011 MỤc lục tên dự thảo quy chuẩN 4
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Hà Nội, 8/2014 MỤc lụC 1 Tên gọi và ký hiệu của tcvn 3
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảO
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  HÀ NỘI, 2014 MỤc lục các từ viết tắT 3
  Quyết định số 09-QĐ/tw ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Tấn Sang ký về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X)
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tên quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại VI viễn thông
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 29-kl/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Hồng Anh ký về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-ct/tw của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Upload/Store/tintuc/vietnam/7
  CÔng tác thanh tra và XỬ LÝ VI phạm trong hoạT ĐỘng xuất bản a. Văn bản qppl về xuất bản
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  DỊch vụ iptv trên mạng viễn thông công cộng – CÁc yêu cầu hà NỘI 2010 MỤc lục chưƠng giới thiệU 2
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Chỉ thị số 17-ct/tw ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Nghiên cứU, XÂy dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị ĐIỆN ĐÀm vhf cơ ĐỘng tích hợp phụ kiện cầm tay dsc loại d trong thông tin hàng hảI
Upload/Store/tintuc/vietnam/41
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảO
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  HỘI ĐỒng thi đua-khen thưỞng trung ưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/61
  Mã nghề: 40510108 Trình độ đào tạo
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Hệ thống báo hiệu số 7 Yêu cầu kỹ thuật phần cơ sở
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ĐIỆn thoại vô tuyến mf và hf national technical regulation
  Qcvn XXX : 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) hoạT ĐỘng ở BĂng tầN
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và MẠng cáp ngoại VI viễn thôNG
  BỘ thông tin truyềN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh
  MÁy di đỘng cdma 2000-1x băng tầN 450 mhz Hà Nội – 2010 BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  BỘ thông tin và truyềN thông cục viễN thông  thuyết minh
  Qcvn XXX: 2013/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lưỢng dịch vụ tin nhắn ngắN (sms) trên mạng viễn thông di đỘng mặT ĐẤt công cộNG
  VỀ phao chỉ BÁo vị trí CÁ nhâN (plb) hoạT ĐỘng ở TẦn số 406 mhz HÀ NỘI – 2013 MỤc lục tên dự thảo quy chuẩn 4
Upload/Store/tintuc/vietnam/12048
  Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ truy nhập Internet adsl của Công ty Netnam quý 2/2008 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Thuyết minh
  Tcvn XXX: 2010 t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
Upload/Store/tintuc/vietnam/8
  HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tế
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  DỰ thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tín hiệu truyền hình cáp tưƠng tự TẠI ĐIỂm kết nối thuê bao
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 55-kl/tw của Ban Bí thư ngày 18/1/2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-nq/tw của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Upload/Store/tintuc/vietnam/56
  Danh mục thiết bị TỐi thiểu dạy nghề LÂm sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/tt-blđtbxh ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Lâm sinh
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  HÀ NỘI 2014 Mục lục giới thiệu quy chuẩN 3
Upload/Store/tintuc/vietnam/63
  Tên nghề: Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi Mã nghề
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông vụ khoa học và CÔng nghệ thuyết minh dự thảo quy chuẩn quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/67
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Quyết định số 68-QĐ/tw ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Hồng Anh ký ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
  Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp
Upload/Store/tintuc/vietnam/72
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
Upload/Store/tintuc/vietnam/73
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
Upload/Store/tintuc/vietnam/14964
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 108/tb-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị LẶp thông tin di đỘng w-cdma fdd
  Thuyết minh dự thảO
Upload/Store/tintuc/vietnam/50
  Danh mụCSẢn phẩm máy thu hình có TÍch hợp chức năng dvb-t2/ mpeg-4
Upload/Store/tintuc/vietnam/55
  Danh sách các trò chơi trực tuyếN ĐÃ ĐƯỢc cấp văn bản xác nhậN ĐỦ ĐIỀu kiện kỹ thuật nghiệp vụ
Upload/Store/tintuc/vietnam/19
  LĨnh vực báo chí stt
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
  T I ê uchu â n q u ố cgia tcvn XXX: 2010 Xuất bản lần 1 MẠng viễn thông cáp sợI ĐỒng vào nhà thuê bao – YÊu cầu kỹ thuậT
   t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
directory Upload Store  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương