Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
doc/store
  Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
  Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC
/7281
  QuyếT ĐỊNH
/7742
  BỘ thông tin và truyềN thôNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  BỘ thông tin và truyềN thôNG
tmp
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
store/media/files
  Sim năm sinh 1974
/1847
  BỘ thông tin và truyềN thông
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
store/uploads/truongson/1374457394
  SỰ hoà HỢp giữa chủ ngữ VÀ ĐỘng từ
/1773
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/8
  Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
/1776
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
/2187
  BỘ thông tin và truyềN thông
/1786
  Bé th ng tin vµ truyòn th¤ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
/2568
  VĂn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vựC
tmp
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
/1858
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3
doc/store
  SỞ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
/2343
  Lĩnh vực Viễn thông và Internet
  Lĩnh vực Viễn thông và Internet
/7795
  BỘ thông tin và truyềN thôNG
StoreData/Images/TinTuc
  Danh sách một số kiểu loại sơ mi rơ moóc (3 trục) chở được container tiêu chuẩn (30480 kg) theo iso 668: 2013
/2121
  Số: 1317/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
/1868
  BỘ thông tin và truyềN thông
/1860
  BỘ thông tin và truyềN thôNG
/7450
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
/1719
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông ¾¾¾¾¾¾¾ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
/1818
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
/1733
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông ¾¾¾¾¾¾¾ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
/1706
  BỘ thông tin và truyềN thông ¾¾¾¾¾¾¾ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
/1793
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
/7799
  Danh mục sản phẩM, HÀng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyềN thông bắt buộc phải chứng nhận và CÔng bố HỢp quy
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  To telephone set HÀ NỘI – 2011 Mục lục
store/uploads/lannguyen/1374123909
  Trang  châu tiến lộC
/1675
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
/2526
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
/1673
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CỐng cáP, BỂ CÁp và TỦ ĐẤu cáp viễn thôNG
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CỐng cáP, BỂ CÁp và TỦ ĐẤu cáp viễn thôNG
/1841
  2. Thành phần tham dự ( mỗi tỉnh mời 10 đại biểu) trong đó
/2269
  Số: 1582/QĐ-LĐtbxh
/2498
  BỘ trưỞng bộ thông tin và truyềN thôNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
store/uploads/doan/1374899783
  Đề bài: Thiết kế dây truyền sợi pha Cotton/Pes 67/33 N44 làm sợi dọc dệt vải sản lượng 15000 tấn/năm
store/uploads/yeuhoctap/1374467175
  NHỮng con sông lớn nhất thế giới tổ I lớp 10A5 Sông Nil (Ai Cập)
/1988
  Tháng hành động phòng, chống ma túy
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thôNG
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn xây dựng tiêu chuẩn cho giao diện mạng stm-n (N = 1, 4, 16, 64) theo phân cấp số ĐỒng bộ sdh
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
/7050
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Hệ thống báo hiệu R2 Yêu cầu kỹ thuật
/7985
  BỘ thông tin và truyềN thông số: /gp-btttt
/2027
  BỘ thông tin và
/7601
  Giao diÖn kÕt nèi m¹ng yªu cÇu kü thuËt
/7826
  Số: 174/2010/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stores/customer_file/hiep/082015/10
  BỘ XÂy dựng số: 1743/bxd-qldn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tcvn XXX : 2011 Xuất bản lần thứ 1 KỸ thuật thiết kế, LẮP ĐẶt hệ thốNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/4
  Tcn tiªu chuÈn ngµnh
/1816
  Điều Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
/1817
  Điều Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
/2006
  CỤc tần số VÔ tuyếN ĐIỆN
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Danh sách các trò chơi trực tuyếN ĐÃ ĐƯỢc cấp văn bản xác nhậN ĐỦ ĐIỀu kiện kỹ thuật nghiệp vụ
/2023
  BỘ thông tin và truyềN thông số: /QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 1866 /kh-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/12100
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1867
/1960
  Số: 392/QĐ-btttt
/8023
  THÔng tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu
/1848
  Số: 1029/btttt-cbc
/2029
  Truyền thôNG
/2052
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 1908/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
/2570
  Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-cp ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8241-4-6: 20xx “ TƯƠng thích đIỆn từ (emc) – phầN 4-6 : phưƠng pháP Đo và thử miễn nhiễM ĐỐi với nhiễu dẫn tần số VÔ tuyếN”
StoreData/Images/TinTuc
  BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
/7257
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
/7361
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  ThuyÕt minh rµ so¸t tiªu chuÈn MỤc lụC
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  MỤc lụC 1 Đặt vấn đề 2
  ThuyÕt minh rµ so¸t tiªu chuÈn MỤc lụC
/7570
  1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tcvn 8241-4-8: 20xx “ TƯƠng thích đIỆn từ (emc) – phầN 4-8 : phưƠng pháP Đo và thử miễn nhiễM ĐỐi với từ trưỜng tần số nguồN”
images/stores/2014/04/04
  CẦu là CÔng nghiệP
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu ẩ n quốc gia
/7458
  Cdma mobile station technical requirements
/7460
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông tcn tiêu chuẩn ngàNH
/7479
  Yªu cÇu kü thuËt Network interface presentation of 2048 kbit/s digital
/7480
  Bé B­u chÝnh, viÔn th ng
/1882
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 1114/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
/7482
  Bé B¦u chýNH, viôn th¤NG
/7436
  Bé b­u chÝnh, viÔn th ng
Upload/Store/tintuc/vietnam/39
  Điều lq. 37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia giao thức cấu hình máy chủ ĐỘng cho ipv6 (dhcpv6)
/7434
  Bé b­u chÝnh, viÔn th ng
/7435
  Bé b­u chÝnh, viÔn th ng
/2256
  BỘ NỘi vụ Số: 239/QĐ-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Hà Nội 2011 MỤc lục tên dự thảo quy chuẩN 4
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Hà Nội, 8/2014 MỤc lụC 1 Tên gọi và ký hiệu của tcvn 3
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảO
/1641
  Bé th ng tin vµ truyòn th¤ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  HÀ NỘI, 2014 MỤc lục các từ viết tắT 3
  Quyết định số 09-QĐ/tw ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Tấn Sang ký về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X)
/2418
  B Chỉ đạo, định hướng tốt công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tên quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại VI viễn thông
/1784
  Điều Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
tmp
  Truyền thôNG
/1640
  Điều Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 29-kl/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Hồng Anh ký về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-ct/tw của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
/1639
  Điều Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
/1638
  Điều Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
Upload/Store/tintuc/vietnam/7
  CÔng tác thanh tra và XỬ LÝ VI phạm trong hoạT ĐỘng xuất bản a. Văn bản qppl về xuất bản
/7238
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin số 31/2006/QĐ-bvhtt ngàY 01 tháng 03 NĂM 2006 VỀ việc ban hành mẫu giấy phéP, ĐƠn xin phéP, giấy xác nhậN ĐĂng ký, TỜ khai nộp lưu chiểu sử DỤng trong hoạT ĐỘng xuất bảN
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  DỊch vụ iptv trên mạng viễn thông công cộng – CÁc yêu cầu hà NỘI 2010 MỤc lục chưƠng giới thiệU 2
doc/store
  THÔng báo về TỔng số lao đỘng đang làm việc tạI ĐƠn vị
tmp
  BỘ y tế Số: 27/2012/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Chỉ thị số 17-ct/tw ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
store/news/attachments
  CÔng ty cổ phần quê HƯƠng liberty
  CÔng ty cổ phần quê HƯƠng liberty
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Nghiên cứU, XÂy dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị ĐIỆN ĐÀm vhf cơ ĐỘng tích hợp phụ kiện cầm tay dsc loại d trong thông tin hàng hảI
/1796
  Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm VI chức năng quản lý của Bộ
Upload/Store/tintuc/vietnam/41
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh dự thảO
/1637
  Về việc đính chính lỗi chính tả trong Quyết định số 58/2008/QĐ-btttt ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông
/7456
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông tcn tiêu chuẩn ngàNH
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  HỘI ĐỒng thi đua-khen thưỞng trung ưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/61
  Mã nghề: 40510108 Trình độ đào tạo
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Hệ thống báo hiệu số 7 Yêu cầu kỹ thuật phần cơ sở
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ĐIỆn thoại vô tuyến mf và hf national technical regulation
  Qcvn XXX : 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) hoạT ĐỘng ở BĂng tầN
/1728
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông ¾¾¾¾¾¾¾ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và MẠng cáp ngoại VI viễn thôNG
  BỘ thông tin truyềN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn thuyết minh
  MÁy di đỘng cdma 2000-1x băng tầN 450 mhz Hà Nội – 2010 BỘ thông tin và truyềN thông thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  BỘ thông tin và truyềN thông cục viễN thông  thuyết minh
  Qcvn XXX: 2013/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lưỢng dịch vụ tin nhắn ngắN (sms) trên mạng viễn thông di đỘng mặT ĐẤt công cộNG
StoreData/Images/TinTuc
  1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  VỀ phao chỉ BÁo vị trí CÁ nhâN (plb) hoạT ĐỘng ở TẦn số 406 mhz HÀ NỘI – 2013 MỤc lục tên dự thảo quy chuẩn 4
Upload/Store/tintuc/vietnam/12048
  Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ truy nhập Internet adsl của Công ty Netnam quý 2/2008 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Thuyết minh
/1636
  Điều Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
/2576
  Về việc điều chỉnh, bổ sung tên quận/huyện và 04 (bốn) số đầu Mã Bưu chính Quốc gia cho các tỉnh, thành phố
/7467
  TỔng cục bưU ĐIỆn số: 477/2002/QĐ-tcbđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
/1635
  Điều Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
/7465
  TỔng cục bưU ĐIỆN
/7607
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
/7464
  TỔng cục bưU ĐIỆn số: 480/2002/QĐ-tcbđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
/7461
  TỔng cục bưU ĐIỆn số: 483/2002/QĐ-tcbđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Tcvn XXX: 2010 t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
Upload/Store/tintuc/vietnam/8
  HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tế
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  DỰ thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tín hiệu truyền hình cáp tưƠng tự TẠI ĐIỂm kết nối thuê bao
/1744
  QuyếT ĐỊnh v/v: Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng
/1743
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Kết luận số 55-kl/tw của Ban Bí thư ngày 18/1/2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-nq/tw của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Upload/Store/tintuc/vietnam/56
  Danh mục thiết bị TỐi thiểu dạy nghề LÂm sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/tt-blđtbxh ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Lâm sinh
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  HÀ NỘI 2014 Mục lục giới thiệu quy chuẩN 3
/7235
  THÔng tư CỦa bộ VĂn hóa thông tin số 61/2006/tt-bvhtt ngàY 15 tháng 6 NĂM 2006 HƯỚng dẫn in các thông tin trên lịCH
Upload/Store/tintuc/vietnam/63
  Tên nghề: Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi Mã nghề
/2106
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 642 /QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
tmp
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông vụ khoa học và CÔng nghệ thuyết minh dự thảo quy chuẩn quốc gia
Upload/Store/tintuc/vietnam/67
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Quyết định số 68-QĐ/tw ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Hồng Anh ký ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
modules/download/store
  Danh sách mail công ty cổ phần Lilama 69-3 lama69 com vn
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trường cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp
/2034
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 02 /ct-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
/7787
  Số: 72 /2011/NĐ-cp
Upload/Store/tintuc/vietnam/72
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
Upload/Store/tintuc/vietnam/73
  Danh mục thiết bị TỐi thiểU
/7591
  Quyết định số 74/2001/QÐ-tcbð ngày 12/02/2001 của TỔng cục trưỞng tổng cục bưU ĐIỆN
/2445
  Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-cp ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
/1609
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
/2036
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 03/ct-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
/2103
  CỤc viễn thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/14964
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 108/tb-btttt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
/2596
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ
/7152
  BỘ ngoại giao cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Qcvn XXX: 2011/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị LẶp thông tin di đỘng w-cdma fdd
/1608
  Điều Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3
/1846
  TL. BỘ trưỞng vụ HỢp tác quốc tế Quản Duy Ngân Hà
stores/customer_file/Maithang/052013/30
  Quyết định số 989/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ : Chuyển Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
/2000
  Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Upload/Store/tintuc/vietnam/5
  Thuyết minh dự thảO
doc/store/lamchame
  HƯỚng dẫn chèn slideshow photobucket vào chữ KÝ Bước 1: Đăng nhập vào photobucket và click vào album muốn tạo Slideshow Bước 2
tmp
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 82/2013/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/Store/tintuc/vietnam/50
  Danh mụCSẢn phẩm máy thu hình có TÍch hợp chức năng dvb-t2/ mpeg-4
/2448
  Điều Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-bbcvt. Điều 3
Upload/Store/tintuc/vietnam/55
  Danh sách các trò chơi trực tuyếN ĐÃ ĐƯỢc cấp văn bản xác nhậN ĐỦ ĐIỀu kiện kỹ thuật nghiệp vụ
Upload/Store/tintuc/vietnam/19
  LĨnh vực báo chí stt
doc/store
  PHỤ LỤC 1 danh mục thuốC ĐÔng y, thuốc từ DƯỢc liệu và VỊ thuốc y học cổ truyền thuộc phạm VI thanh toán của quỹ BẢo hiểm y tế
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
tmp
  THÔng tư Quy định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-bnn ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
store/uploads/doan/1374899783
  English computer school
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  T I ê uchu â n q u ố cgia tcvn XXX: 2010 Xuất bản lần 1 MẠng viễn thông cáp sợI ĐỒng vào nhà thuê bao – YÊu cầu kỹ thuậT
tmp
  CHỈ thị “Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng”
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
   t I ê uchu ẩ n q u ố c g I a
tmp
  BỘ TÀi chính số: 916/QĐ-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 19/2014/tt-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
/8027
  Qcvn 12: 2015/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ĐẦu cuối thông tin di đỘng gsm
/2223
  HƯỚng dẫN Áp dụng bộ tiêu chí ĐÁnh giá CỔng thông tin đIỆn tử CỦa cơ quan nhà NƯỚC
directory Upload Store  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương