HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang1/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
HIẾN CHƯƠNG

CỦA LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

(GENEVA, 1992)đã được sửa đổi tại Hội nghị Toàn quyền Antalya 2006


HIẾN CHƯƠNG

CỦA LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾLời mở đầu

Lời nói đầu của Hiến chương


1

Trong khi công nhận hoàn toàn quyền chủ quyền của mỗi Quốc gia trong việc ban hành qui chế viễn thông của mình và nhìn nhận tầm quan trọng ngày một to lớn của viễn thông trong công cuộc giữ gìn hòa bình, phát triển kinh tế và xã hội của tất cả các Quốc gia, các Quốc gia tham gia vào Hiến chương này, là văn kiện cơ bản nhất của Liên minh Viễn thông Quốc tế, và Công ước của Liên minh Viễn thông Quốc tế, là văn kiện bổ sung cho Hiến chương (sau đây gọi là "Công ước"), với mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho các mối quan hệ hoà bình và hợp tác quốc tế giữa các dân tộc và sự phát triển kinh tế, xã hội bằng các dịch vụ viễn thông có hiệu quả đã thoả thuận như sau:


Chương I - Những qui định cơ bản

ĐIỀU 1


Mục tiêu của Liên minh

  
2

1
Liên minh có mục tiêu:

3 PP-98
a)

giữ vững và mở rộng việc hợp tác quốc tế giữa tất cả các Quốc gia Thành viên nhằm cải tiến và sử dụng hợp lý các loại hình viễn thông;

3A PP-98

abis)   

thúc đẩy và tăng cường sự tham gia của các cơ quan và các tổ chức vào các hoạt động của Liên minh và khuyến khích sự hợp tác và quan hệ đối tác có hiệu quả giữa các cơ quan, các tổ chức này và các Quốc gia Thành viên nhằm đạt được toàn bộ các mục tiêu chung nêu trong phần mục tiêu của Liên minh;


  
4 PP-98
b)

thúc đẩy và trợ giúp kỹ thuật cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực viễn thông và thúc đẩy việc huy động các nguồn lực vật chất, nhân lực và tài chính cần thiết cho việc thực hiện công việc đó, cũng như việc truy cập thông tin;

5
c)

thúc đẩy sự phát triển các phương tiện kỹ thuật và khai thác các phương tiện đó một cách có hiệu quả nhất, nhằm tăng hiệu suất của các dịch vụ viễn thông, nâng cao lợi ích của các dịch vụ đó và đảm bảo cho các dịch vụ đó luôn sẵn có, đến mức cao nhất có thể, để phục vụ nhu cầu đời sống của đông đảo công chúng;

6
d)

cố gắng mở rộng việc phát huy những lợi thế của công nghệ mới về viễn thông đến tất cả mọi người trên thế giới;

7
e)

thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ viễn thông nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho những quan hệ hòa bình;

8 PP-98
f)

điều hòa những hoạt động của các Quốc gia Thành viên và thúc đẩy sự hợp tác và quan hệ đối tác có hiệu quả và mang tính xây dựng giữa các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực nhằm đạt được những mục đích trên;

9
g)

khuyến khích, trên phạm vi quốc tế việc chấp nhận một sự tiếp cận rộng rãi hơn những vấn đề viễn thụng trong nền kinh tế và xã hội thông tin toàn cầu, bằng cách hợp tác với những tổ chức liên chính phủ khu vực và quốc tế khác cũng như với các tổ chức phải chính phủ liên quan đến viễn thông.

10

2
Về mục đích ấy, Liên minh sẽ đặc biệt chú ý đến việc:

11 PP-98
a)

thực hiện việc phân bổ các băng tần của phổ tần số vô tuyến điện, phân bổ các tần số vô tuyến điện và đăng ký ấn định tần số và, đối với các dịch vụ vũ trụ, xác định mọi vị trí quĩ đạo liên quan đến quĩ đạo vệ tinh địa tĩnh hoặc mọi vấn đề liên quan đến vệ tinh ở các quỹ đạo khác, nhằm tránh nhiễu gây tổn hại giữa các trạm thông tin vô tuyến của các nước khác nhau;

12 PP-98
b)

phối hợp mọi nỗ lực để loại trừ nhiễu gây tổn hại giữa các trạm thông tin vô tuyến của các nước khác nhau và cải tiến việc sử dụng phổ tần số vô tuyến điện dùng cho các dịch vụ thông tin vô tuyến cũng như việc sử dụng quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh và các quỹ đạo vệ tinh khác;

13
c)

tạo điều kiện dễ dàng cho việc tiêu chuẩn hóa viễn thông trên toàn thế giới với một chất lượng dịch vụ thoả đáng;


  
14 PP-98
d)

thúc đẩy việc hợp tác và đoàn kết quốc tế trong việc trợ giúp kỹ thuật cho các nước đang phát triển, cũng như việc thiết lập, phát triển và hoàn thiện các thiết bị và mạng viễn thông tại những nước đang phát triển bằng tất cả những phương tiện có được, kể cả thông qua việc tham gia vào các chương trình phù hợp của Liên hợp quốc và việc sử dụng nguồn vốn riêng của Liên minh một cách hợp lý;

15
e)

phối hợp mọi nỗ lực để điều hòa việc phát triển những phương tiện viễn thông, nhất là những phương tiện sử dụng kỹ thuật không gian, nhằm khai thác một cách tốt nhất những khả năng do kỹ thuật đó cung cấp;

16 PP-98
f)

khuyến khích việc hợp tác giữa các Quốc gia Thành viên và Thành viên Lĩnh vực nhằm thiết lập các bảng cước phí với các mức thấp nhất có thể được đối với một dịch vụ có chất lượng hiệu quả, có tính đến sự cần thiết phải duy trì các cơ quan quản lý viễn thông độc lập và lành mạnh về mặt tài chính;

17
g)

thúc đẩy việc chấp nhận những biện pháp cho phép bảo đảm an toàn nhân mạng qua việc hợp tác của các dịch vụ viễn thông;

18
h)

tiến hành nghiên cứu, soạn thảo qui chế, thông qua các nghị quyết, đưa ra các khuyến nghị và ý kiến, thu thập và công bố các thông tin liên quan đến viễn thông;

19
i)

xúc tiến, cùng với các tổ chức tài chính và phát triển quốc tế, việc thiết lập những dòng tín dụng ưu đãi và thuận lợi dành cho việc phát triển của các dự án xã hội nhằm, ngoài các mục tiêu khác, mở rộng các dịch vụ viễn thông tới những vùng hẻo lánh nhất trong các nước.

19A PP-98
j)

thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan liên quan vào các hoạt động của Liên minh và hợp tác với những tổ chức khu vực và những tổ chức khác nhằm đạt được các mục tiêu của Liên minh.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương