HIẾn chưƠng của liên minh viễn thông quốc tếtải về 1.12 Mb.
trang13/41
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.12 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41


ĐIỀU 35


Đình chỉ các Dịch vụ

  
182 PP-98

Mỗi Quốc gia Thành viên bảo lưu quyền đình chỉ dịch vụ viễn thông quốc tế, hoặc toàn bộ, hoặc chỉ đối với một số quan hệ và/hoặc một số loại thông tin trao đổi, đi, đến, quá giang, với điều kiện là họ phải thông báo ngay về việc đó cho mỗi Quốc gia Thành viên thông qua Tổng thư ký


ĐIỀU 36


Trách nhiệm

  
183 PP-98

Các Quốc gia Thành viên không chấp nhận trách nhiệm đối với những người sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế, đặc biệt là đối với những khiếu nại để đòi bồi thường thiệt hại.


ĐIỀU 37


Việc giữ Bí mật Viễn thông

  
184 PP-98

1
Các Quốc gia Thành viên đồng ý tiến hành tất cả những biện pháp có thể, phù hợp với hệ thống viễn thông đang sử dụng, nhằm bảo đảm bí mật thông tin quốc tế.

185

2
Tuy nhiên, các Quốc gia Thành viên bảo lưu quyền thông báo những trao đổi như vậy tới các nhà chức trách có thẩm quyền, để bảo đảm việc áp dụng luật pháp trong nước hoặc việc thi hành những công ước quốc tế mà họ là những bên ký kết.


ĐIỀU 38


Thiết lập, Khai thác và Bảo vệ các Kênh và các Thiết bị Viễn thông

  
186 PP-98

1
Các Quốc gia Thành viên phải tiến hành những biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thiết lập, trong những điều kiện kỹ thuật tốt nhất, các kênh liên lạc và các thiết bị cần thiết để xúc tiến việc trao đổi nhanh chóng và không ngắt quảng của viễn thông quốc tế.

187

2
Trong phạm vi có thể, các kênh và các thiết bị phải được khai thác theo những phương pháp và thủ tục mà kinh nghiệm khai thác thực tế cho thấy là hiệu quả nhất. Các kênh và thiết bị này phải được bảo dưỡng trong tình trạng sử dụng tốt và theo kịp được những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật.

188 PP-98

3
Các Quốc gia Thành viên bảo vệ các kênh và thiết bị trong phạm vi pháp lý của mình.

189 PP-98

4
Trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt định ra những điều kiện khác, mỗi Quốc gia Thành viên phải tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo đảm việc duy trì hoạt động bình thường của những đường liên lạc viễn thông quốc tế nằm trong giới hạn kiểm soát của họ.

189A PP-98

5
Các Quốc gia Thành viên thừa nhận sự cần thiết phải áp dụng những biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng các máy móc và thiết bị điện dưới mọi hình thức làm ảnh hưởng đến việc vận hành của các thiết bị viễn thông thuộc phạm vi quyền hạn pháp lý của Quốc gia Thành viên khác.


ĐIỀU 39


Thông báo những Vi phạm

  
190 PP-98

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng những qui định tại Điều 6 của Hiến chương này, các Quốc gia Thành viên cam kết thông báo và, khi thích hợp, hỗ trợ Quốc gia Thành viên khác về vấn đề vi phạm các qui định của Hiến chương này, của Công ước và các Thể lệ Hành chính.

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương