Danh sách nhóm nghiên cứU III danh sách các từ viết tắT IVtải về 1.92 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích1.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH SÁCH NHÓM NGHIÊN CỨU iii

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH SÁCH BIỂU BẢNG v

DANH SÁCH SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ vi

DANH SÁCH CÁC HỘP vii

DANH SÁCH PHỤ LỤC viii

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Mục tiêu nghiên cứu 3

Mục tiêu chung 3

Mục tiêu cụ thể: 3

Phương pháp nghiên cứu 3

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

Phương pháp nghiên cứu 6

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 10

1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế - một xu thế khách quan 10

1.2. Năng lực hội nhập KTQT của doanh nghiệp 13

1.2.1. Khái niệm 13

1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá năng lực hội nhập của doanh nghiệp 15

1.3. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 18

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp Việt Nam 23

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HỘI NHẬP KTQT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP 25

2.1. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nông lâm nghiệp 25

2.2. Thực trạng năng lực hội nhập KTQT của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp 28

2.2.1. Nhóm các yếu tố về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 29

2.2.2. Nhóm các yếu tố về thị trường của doanh nghiệp 57

2.2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp điều tra 73

2.3. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa đối với doanh nghiệp nông lâm nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 77

2.3.1. Những điểm mạnh 77

2.3.2. Những điểm yếu 79

2.3.3. Những cơ hội 82

2.3.4. Những mối đe dọa 83

CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP 85

3.1. Những giải pháp đối với cấp quản lý vĩ mô (Chính phủ, cấp tỉnh) 85

3.2. Những giải pháp đối với cấp ngành 89

3.3. Những giải pháp đối với các doanh nghiệp 92

KẾT LUẬN 95

PHỤ LỤC 97TÀI LIỆU THAM KHẢO 124

DANH SÁCH NHÓM NGHIÊN CỨU

Họ và tên

Đơn vị công tác

A. Chủ nhiệm đề tài
Phạm Minh Trí

Viện Kinh tế nông nghiệp

B. Các thành viên tham gia
Phùng Văn Chấn

Viện Kinh tế nông nghiệp

Vũ Ngọc Quyết

Viện Kinh tế nông nghiệp

Ngô Văn Hải

Viện Kinh tế nông nghiệp

Tô Thị Kỷ

Viện Kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Thị Mỹ

Viện Kinh tế nông nghiệp

Phạm Văn Hồng

Viện Kinh tế nông nghiệp

Bùi Huy Tưởng

Viện Kinh tế nông nghiệp

Đỗ Hồng Tuyên

Viện Kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Thanh Tú

Viện Kinh tế nông nghiệp

Vũ Kim Mão

Viện Kinh tế nông nghiệp

Đinh Văn Đãn

Trường ĐHNN I Hà Nội

Nguyễn Quốc Oánh

Trường ĐHNN I Hà Nội

Nguyễn Huy Cường

Trường ĐHNN I Hà Nội

Tạ Thị Lệ Yên

Học viện Ngân Hàng

Trần Thị Hạnh

Vụ HTQT Bộ NN&PTNT
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

AMS
Tổng hỗ trợ gộp

AFTA
Khu vực mậu dịch tự do các nước Đông Nam Á

APEC
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

ASEAN
Hiệp hội các nước Đông Nam Á

FAO
Tổ chức nông lương thế giới

DN
Doanh nghiệp

DNNN
Doanh nghiệp Nhà nước

KTQT
Kinh tế quốc tế

MARD
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SPS
Hiệp định kiểm dịch động thực vật

SXKD
Sản xuất kinh doanh

TNHH
Trách nhiệm hữu hạn

USAID
Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ

VCCI
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

World Bank
Ngân hàng thế giới

WTO
Tổ chức Thương mại thế giới
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương