Ket q-thu. Ntải về 48.37 Mb.
trang1/828
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích48.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   828


Overview

Ket.Q-Thu.N
K.Q-P.V
P.T-P.V.H
Phong Van
Ch
B1
B1b
B2
B3
B4
B4(tiep)
B5
B6
B7
B7 (tiep)
B8
B8 (tiep)
B9
B10
B11


Sheet 1: Ket.Q-Thu.N

Møc thu nhËp b×nh qu©n cña hé n¨m 2004


TT Nhãm hé Tæng gi¸ trÞ s¶n xu©t Tæng thu nhËp
Sè l­îng Sè thu ®­îc tõ
nh©n kho¸n
Tû träng TN tõ
nhËn kho¸n (%)
Sè l­îng Sè thu ®­îc tõ
nh©n kho¸n
Tû träng TN tõ
nhËn kho¸n (%)
1 Trång chÌ 27786.63 18441.88 66.37 13361.1355 8298.84925 62.11
2 Trång rõng nguyªn liÖu 18262.793220339 10916.8413793103 59.78 18988.5966666667 13061.2338983051 68.78
3 Trång cao su 49.0056363636 21.8727272727 44.63 38.1840909091 15.875 41.57
4 Trång cµ phª 26.63125 14.390625 54.04 21.796875 7.40625 33.98
5 Trång mÝa 17463.2564102564 8489.1025641026 48.61 18571.95 11712.775 63.07
6 Trång døa

#DIV/0!

#DIV/0!
7 TÝnh chung

#DIV/0!

#DIV/0!

(Nguån: Tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   828


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương