Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Biểu 04: Hiện trạng hệ thống đường (trong lâm phần và khu vực giáp ranh)tải về 3.11 Mb.
trang30/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


Biểu 04: Hiện trạng hệ thống đường (trong lâm phần và khu vực giáp ranh)

STT

Loại đường

Tên tuyến

Số hiệu tuyến (nếu có)

Cấp đường

Chiều dài (km)

Mô tả đánh giá

I

Trong lâm phần
1

Liên xã
2

Liên huyệnQuốc lộ
II

Khu vực giáp ranh
1

Liên xã
2

Liên huyệnQuốc lộ
Tổng
Biểu 05: Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm gần nhất

Hạng mục

Đơn vị

NămNămNămNămNămTổng cộng

Tăng trưởng

1. Trồng rừng

- Kế hoạch

ha


- Thực hiện

ha


- % hoàn thành

%


2. S.lượng gỗ KT

- K.hoạch khai thác

m3


- Thực hiện

m3


- Sản lượng TB

m3/ha


- % hoàn thành

%


3. Giá trị TSL

tr.đ


4. Doanh thu

tr.đ


5. Lãi (lỗ)

tr.đ


6. Nộp ngân sách

tr.đ


7. Nộp BHXH

tr.đ


8. Lương bình quân/người/tháng

Nghìn đồngBiểu 06: Quy hoạch, bố trí sử dụng đất

Loại đất

Đơn vị

Hiện trạng

Quy hoạch

Ghi chú

Tổng diện tích

ha


1. Đất sản xuất lâm nghiệp

ha


- Đất rừng sản xuất

ha


- Đất rừng phòng hộ

ha


- Đất rừng đặc dụng

ha


2. Đất sản xuất nông nghiệp

ha


3. Đất phi nông nghiệp

ha


4. Đất không thể trồng rừng

haBiểu 07: Kế hoạch trồng rừng cho 1 chu kỳ kinh doanh

STT

Chỉ tiêu

Loài cây trồng

Keo lá tràm

Keo tai tượng

...

...

...

1

Năm...
-

Địa danh (lô, khoảnh, tiểu khu)
-

Diện tích (ha)
-

Mật độ (cây/ha)
-

Chu kỳ khai thác (năm)
-

Mục tiêu kinh doanh
-

Năm khai thác
-

Sản lượng khai thác ước tính (m3)
-

Số lượng cây giống trồng rừng (cây)
2

Năm...
-

………………..
3

Năm...
-

………………..


Biểu 08: Kế hoạch chăm sóc rừng trồng

Hạng mục

Đơn vị

Diện tích chăm sóc

NămNămNămNămNămNămNămNămNăm thứ nhất

ha

Năm thứ hai

ha

Năm thứ ba

ha


Biểu 09: Kế hoạch khai thác rừng trồng cho 1 chu kỳ kinh doanh

Năm khai thác

Diện tích (ha)

Loài cây

Các chỉ tiêu rừng trồng

Sản lượng dự kiến (m3)

Tổ/đội SX hoặc địa danh

Tuổi (năm)

D

bq (cm)

H

bq (m)

Trữ lượng (m3)

bq/ha

tổng M

bq/ha

tổng SLCộng
Biểu 10: Nhu cầu lao động cho 1 chu kỳ kinh doanh

Năm

Nhu cầu lao động (người)

L.động trong đơn vị (người)

L.động thuê khoán (người)

Ghi chú: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương