Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 9.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.7 Kb.
#2668


UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1008/SGDĐT-CTTT

V/v cộng điểm khuyến khích đối với học sinh giành huy chương tại HKPĐ toàn quốc khu vực II, năm 2016
Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;

- Các trường trung học phổ thông.


Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, khu vực II, tổ chức tại Nam Định từ ngày 20 đến 29/4/2016, các em học sinh Đoàn thể thao học sinh Quảng Ninh đã giành thành tích cao, góp phần vào thành công chung của Đoàn thể thao học sinh Quảng Ninh. Tuy nhiên đến thời điểm học sinh làm hồ sơ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa kịp cấp Giấy chứng nhận cho những học sinh giành huy chương. Căn cứ kết quả của Ban tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh gửi danh sách học sinh giành huy chương vàng, bạc, đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, khu vực II (danh sách đính kèm Công văn này) để các đơn vị làm công tác tuyển sinh có căn cứ xét và cộng điểm khuyến khích cho học sinh theo qui định tại Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về việc bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông và Công văn số 895/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2016-2017.

Sau khi có Giấy chứng nhận học sinh giành huy chương của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, các đơn vị phải rà soát lại để đảm bảo chính xác kết quả của học sinh.

Nhận được Công văn này, Sở đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông có cấp trung học phổ thông và các đơn vị liên quan căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các phòng GD&ĐT;

- Cổng TTĐT;

- Lưu VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Văn Tuế
Каталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do -hạnh phúc

tải về 9.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương