Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 54.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích54.98 Kb.
#5159

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ NỘI VỤ


Số: 1216 /QĐ-SNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 16 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH


V/v ban hành hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng

theo TCVN ISO 9001:2000 áp dụng tại cơ quan Sở Nội vụ

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ QUẢNG NINH


Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4066/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 tại Sở Nội vụ Quảng Ninh.QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Hệ thống tài liệu nội bộ” thuộc hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 áp dụng tại Sở Nội vụ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 chịu trách nhiệm hướng dẫn, công bố trên mạng LAN của cơ quan cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết, tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng ISO.

Điều 3. Giao Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị của Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo các quy trình xử lý công việc đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức của Sở Nội vụ căn cứ quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (BC);

- Như điều 4;

- Sở Khoa học và công nghệ;- Lưu VP.


GIÁM ĐỐC


Đã kýNguyễn Tiến Thu


HỆ THỐNG TÀI LIỆU NỘI BỘ THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TCVN ISO 9001:2000 ÁP DỤNG TẠI SỞ NỘI VỤ QUẢN NINH

(Ban hành kèn theo Quyết định số 1216 /QĐ-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2009

của Giám đốc Sở Nội vụ)

I. Các quy trình theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (06 Quy trình)

1

Chính sách chất lượng

2

Mục tiêu chất lượng của Sở và các đơn vị thuộc Sở

3

Sổ tay chất lượng

4

Quy trình kiểm soát tài liệu

5

Quy trình kiểm soát hồ sơ

6

Quy trình đánh gía nội bộ

7

Quy trình kiểm soát dịch vụ không phù hợp

8

Quy trình thực hiện khắc phục, phòng ngừa

9

Quy trình xem xét của Lãnh đạo

II. Các quy trình thực hiện theo chức năng nhiệm vụ (23 Quy trình)

1

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2

Quy trình xây dựng và trình Lãnh đạo tỉnh phê duyệt văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở

3

Quy trình xây dựng và trình Lãnh đạo tỉnh phê duyệt văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

4

Quy trình thanh tra lĩnh vực tổ chức nhà nước

5

Quy trình tiếp tổ chức và cá nhân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

6

Quy trình thẩm định việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức hành chính, sự nghiệp Nhà nước

7

Quy trình thẩm định việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức Hội, thẩm định dự thảo điều lệ Hội

8

Quy trình quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp

9

Quy trình xử lý kỷ luật công chức, viên chức

10

Quy trình tuyển dụng, công chức, công chức dự bị

11

Quy trình tiếp nhận công chức

12

Quy trình chuyển loại công chức

13

Quy trình thẩm định thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức

14

Quy trình thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý

15

Quy trình tổng hợp, thống kê, báo cáo chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm

16

Quy trình tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính

17

Quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

18

Quy trình điều chỉnh đơn vị hành chính và địa giới hành chính, quản lý hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp

19

Quy trình thẩm định việc phân loại các đơn vị hành chính

20

Quy trình thẩm định, trình phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung kết quả bầu cử thành viên UBND huyện, thị xã, thành phố

21

Quy trình quản lý lý thôn, bản, khu phố

22

Quy trình quản lý công chức cấp xã

23

Quy trình thực hiện chế độ tổng hợp, thông tin báo cáo

24

Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản đi, đến và hồ sơ đưa vào lưu trữ

25

Quy trình quản lý nhân sự nội bộ Sở

26

Quy trình quản lý, mua sắm trang thiết bị, tài sản (bao gồm cả mạng nội bộ)STT

Néi dung chi

§Þnh møc chi

Sè ng­êi

Sè tiÒn (®)

Ghi chó

1

TiÒn tµu xe ®i+vÒ 2lÇn/n¨m

400.000®

225

90.000.000

N¨m 2005 cã 3 TiÕn sÜ vµ t­¬ng ®­¬ng

2

TiÒn häc phÝ mét kho¸ häc

3.500.000®

225

787.500.000

N¨m 2006 cã 9 TiÕn sÜ vµ t­¬ng ®­¬ng

3

Hç trî tiÒn nhµ ë/kho¸ häc

10.000.000®

225

2.430.000.000

 

4

Hç trî tiÒn tµi liÖu/kho¸ häc

1.000.000®

225

225.000.000

 

5

Hç trî tiÒn thùc tËp/kho¸ häc

1.500.000®

225

337.500.000

 

6

Trî cÊp trong khi häc tËp

669.990®

225

150.700.000

 

7

Trî cÊp mét lÇn sau khi tèt nghiÖp

 

225

4.440.600.000

Theo møc l­¬ng tèi thiÓu t¹i thêi ®iÓm tèt nghiÖp

 

Céng

 

 

8.461.300.000

 

Каталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do -hạnh phúc

tải về 54.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương