TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt namtải về 26.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích26.64 Kb.
#6277

TỈNH ỦY QUẢNG NINH

*

Số 1305-TB/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Long, ngày 08 tháng 4 năm 2014

KẾT LUẬN

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦYvề triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và

Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

-------
Ngày 12/3/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Sau khi nghe báo cáo đề xuất của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê chuẩn Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế, Quy định của Ban Dân vận Tỉnh ủy và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của các tập thể, cá nhân sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo chương trình kiểm tra cấp ủy năm 2014. Giao cho đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai cuộc kiểm tra, giám sát. Thực hiện trong Quý III/2014.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Quy chế, Quy định của Trung ương, đồng thời bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2014 chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của tổ chức mình, thống nhất với các cơ quan liên quan theo Quy chế, Quy định; tổ chức để đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2014 “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản tổ chức biên chế, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

2.1- Về nội dung giám sát và phản biện xã hội: Tập trung vào (1i) Việc thực hiện “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế” ở cấp xã, phường, thị trấn và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. (2i) Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. (3i) Công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ và chấn chỉnh đạo đức công vụ. (4i) Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh sống, môi trường văn hóa ở thôn, khu, bản. (5i) Việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các chương trình, chính sách an sinh xã hội có tác động lớn, trực tiếp đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

2.2- Về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Chú trọng việc (1i) Tổ chức đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đối với những vấn đề nhân dân quan tâm về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. (2i) Góp ý vào dự thảo các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (3i) Góp ý những vấn đề trọng tâm theo gợi ý trước các kỳ họp của cấp ủy, đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. (4i) Mở rộng phát huy dân chủ để nhân dân tham gia đóng góp trực tiếp vào các quy hoạch, kế hoạch và việc ban hành các chủ trương, nghị quyết lớn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2.3- Về phương pháp giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phương pháp giám sát, phản biện xã hội: Nghiên cứu lựa chọn phương pháp phù hợp đối với từng nội dung cụ thể, trong đó cần chú ý kết hợp nhiều phương pháp trong việc giám sát, phản biện xã hội. (1i) Tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội trực tiếp những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. (2i) Tổ chức giám sát trong hệ thống ngành dọc giữa cấp trên với cấp dưới; giám sát thông qua vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong chương trình công tác gắn với chức năng giám sát của tổ chức theo qui chế qui định. (3i) Tăng cường giám sát chéo giữa các tổ chức trong hệ thống đoàn thể chính trị - xã hội về những lĩnh vực trọng tâm công tác của tổ chức để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức triển khai thực hiện.

Phương pháp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đề xuất và tổ chức để đoàn viên, hội viên, nhân dân góp ý định kỳ, thường xuyên và đột xuất về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trọng tâm là tổng hợp ý kiến của nhân dân xây dựng báo cáo góp ý bằng văn bản tại các kỳ họp cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp; góp ý theo gợi ý của cấp ủy, đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đối với các tập thể, cá nhân vào dịp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và góp ý đột xuất trong các trường hợp cần thiết theo đề xuất, kiến nghị của nhân dân. Tổ chức để nhân đóng góp ý kiến trực tiếp vào các nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch và các chủ trương lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng dân cư; Chú trọng tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân đối thoại với đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các vấn đề nhân dân quan tâm (trong năm, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức góp ý định kỳ 2 lần vào dịp 6 tháng đầu và cuối năm 2014).

2.4- Yêu cầu kết quả sau giám sát và phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ kết quả sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiến kế những nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất các cơ chế, chính sách để các tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếp thu, nghiên cứu về việc đề ra những quyết sách trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3. Các tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

4. Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện Quy chế, Quy định.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định./.


Nơi nhận:

- Bộ Chính trị (để báo cáo);

- BDV, VP Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Các ban đảng, ban cán sự, đảng đoàn;

- MTTQ, các đoàn thể CT-XH tỉnh;

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy

trực thuộc tỉnh

- Các đ/c UVBTV Tỉnh uỷ;

- Lưu VPTU.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)

Đỗ Thị HoàngКаталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do -hạnh phúc

tải về 26.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương