Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 75.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích75.38 Kb.
#5109


UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

line 2

Số: 1211 /SGD&ĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn xét tốt nghiệp lớp 9 THCS từ năm học 2012-2013


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 3

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên;

- Các Trường phổ thông Dân tộc nội trú.


Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS được thực hiện theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 (sau đây gọi tắt là Quy chế xét tốt nghiệp THCS) và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Giáo Dục và Đào tạo (GD&ĐT). Sở GD&ĐT lưu ý thêm một số nội dung về công tác tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS từ năm học 2012-2013 như sau:I. Những yêu cầu chung

- Các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục cần nghiên cứu kĩ Quy chế xét tốt nghiệp THCS để đảm bảo quá trình xét tốt nghiệp được thực hiện khách quan, công bằng, nghiêm túc và đúng quy chế.

- Chủ tịch Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS và Trưởng phòng GD&ĐT phải chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của công dân về các vấn đề liên quan đến xét tốt nghiệp THCS ở đơn vị, địa bàn quản lí.

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Các trường phải dạy đủ theo đúng chương trình và kế hoạch dạy học các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định. Quản lý chặt chẽ, đảm bảo chính xác việc xếp loại học sinh lớp cuối cấp, rà soát phân loại học lực của học sinh. Trong đó:

1.1.1. Các trường hợp học sinh đạt loại giỏi phải đưa ra xem xét và thông qua hội đồng giáo dục nhà trường. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nâng điểm, sửa điểm để thay đổi xếp loại, các trường hợp vi phạm cần phải được xử lí nghiêm theo quy định hiện hành.

1.1.2. Các trường hợp học sinh xếp loại học lực yếu, kém, nhà trường tìm biện pháp giúp học sinh ôn tập trong thời gian cuối năm học.

1.2.Tổ chức tập huấn nghiệp vụ: Hiệu trưởng các trường phải phổ biến Quy chế xét tốt nghiệp THCS và những văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đến toàn thể cán bộ, giáo viên.

1.3.Các trường cần chuẩn bị tốt việc hướng dẫn học sinh, học viên lập hồ sơ xét tốt nghiệp; tiếp nhận hồ sơ xét tốt nghiệp và các loại hồ sơ, danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp được quy định tại điều 14 của Quy chế xét tốt nghiệp THCS.

1.4. Tiến hành công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xét tốt nghiệp THCS và BT THCS. Phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan để có được sự hỗ trợ cần thiết, đảm bảo cho việc xét tốt nghiệp được tiến hành an toàn, thuận lợi, đúng quy chế.

2. Kiểm tra hồ sơ thí sinh

Để việc lập danh sách thí sinh dự xét tốt nghiệp chính xác, các trường phải tổ chức kiểm tra kỹ phần lý lịch học sinh với những giấy tờ liên quan như sau:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Học bạ (Bản chính).

- Bản sao hộ khẩu (không cần công chứng).

- Các giấy tờ khác có liên quan (chứng nhận để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích...)

Khi các thông tin trong hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh không trùng khớp thì căn cứ vào bản chính giấy khai sinh hoặc bản sao cùng thời điểm với bản chính. Tuỳ theo tính chất, mức độ sai sót (Họ tên, chữ lót, ngày tháng năm sinh, nơi sinh...) trên bằng tốt nghiệp hay các giấy tờ khác, nhà trường hướng dẫn học sinh điều chỉnh theo đúng thủ tục, thẩm quyền quy định.

Đối với những trường hợp bị mất học bạ chính, Phòng GD&ĐT phải tập hợp làm văn bản trình Giám đốc Sở GD& ĐT (gửi qua Phòng Giáo dục Trung học) xem xét giải quyết trước ngày kết thúc năm học 15 ngày.

Hiệu trưởng các trường cần tổ chức kiểm tra chặt chẽ, phát hiện và thông báo bằng văn bản đến từng học sinh có hồ sơ không hợp lệ, định thời gian cuối cùng để học sinh hoàn thiện hồ sơ.

Cán bộ, giáo viên nhận hồ sơ để thất lạc, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh cần được xử lý. Việc tiếp nhận các loại giấy chứng nhận để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích... của học sinh cần quy định chặt chẽ, có ký nhận trong sổ sách.3. Công nhận tốt nghiệp đối với người học chưa tốt nghiệp ở kì thi tốt nghiệp hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước

3.1. Việc công nhận tốt nghiệp đối với đối tượng này thực hiện theo khoản 2, Điều 7 của Quy chế xét tốt nghiệp THCS. Các trường thông báo rộng rãi cho người học biết, tiến hành nhận đơn đăng kí, nhận hồ sơ quy định tại Điều 5 của Quy chế xét tốt nghiệp THCS chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu xét công nhận tốt nghiệp. Các trường có kế hoạch ôn tập cho các người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS quy định tại khoản 2, Điều 14 của Quy chế xét tốt nghiệp THCS.

Đối với diện nêu trong khoản 3, Điều 7 Quy chế xét tốt nghiệp THCS (đã học hết chương trình THCS nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THCS, nay muốn dự xét công nhận tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục thường xuyên (trước đây gọi là Bổ túc THCS) thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2280/SGD&ĐT-CN&TX ngày 06/11/2007 của Sở GD&ĐT về việc báo cáo và xét tốt nghiệp bổ túc THCS hàng năm.

3.2. Phòng GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý tổ chức kỳ kiểm tra cho các đối tượng phải dự kỳ kiểm tra theo những quy định của Quy chế xét tốt nghiệp THCS.4. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

Phòng GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện (TX,TP) thành lập tại mỗi trường có cấp THCS, cơ sở dạy THCS theo chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) ở địa phương có học sinh đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS một Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp với thành phần quy định tại khoản 2, Điều 11; khoản 2, Điều 13 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Việc đề cử các lãnh đạo tham gia hội đồng xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo khoản 3, Điều 9 của Quy chế xét tốt nghiệp THCS.

Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT (các trường THPT có nhiều cấp học; các TTHN&GDTX; các trường phổ thông DTNT huyện) chủ động phối hợp với Phòng GD&ĐT để lập và đề nghị danh sách lãnh đạo hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trình UBND huyện (TX,TP) ra Quyết định thành lập.II. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS

Thực hiện đầy đủ các Điều 9, 10 của Quy chế xét tốt nghiệp THCS về lập Hội đồng xét tốt nghiệp và Quy trình, thủ tục xét công nhận, cấp bằng tốt nghiệp. Sở hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện như sau:1. Quy định về thời gian

Các Phòng GD&ĐT chủ động lập kế hoạch về thời gian tiến hành xét tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục, thời gian duyệt tại Phòng GD&ĐT để đảm bảo chậm nhất sau khi kết thúc năm học 06 ngày phải cấp được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh.2.Về thực hiện quy trình và thủ tục xét công nhận tốt nghiệp

2.1. Căn cứ hồ sơ dự xét tốt nghiệp của học sinh (theo Điều 5 của Quy chế xét tốt nghiệp), các cơ sở giáo dục lập danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp THCS(mẫu số 1a, 1b).

2.2. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp lập danh sách học sinh đề nghị được công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu số 2) sau khi đã hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp.

2.3. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về Phòng GD&ĐT gồm:

+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do Chủ tịch Hội đồng ký.

+ Biên bản xét đề nghị công nhận tốt nghiệp (mẫu đính kèm).

+ Danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp THCS.

+ Danh sách học sinh đề nghị đượccông nhận tốt nghiệp THCS.

2.4. Trưởng phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức xét, lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS của huyện (TX,TP) (theo mẫu biên bản của hội đồng xét công nhận tốt nghiệp) và ra Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh theo từng đơn vị cơ sở giáo dục.

2.5. Một số chú ý

2.5.1. Diện người học chưa tốt nghiệp THCS từ những kỳ thi hoặc lần xét trước và những người được đề nghị công nhận tốt nghiệp do được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích lập thành danh sách riêng.

2.5.2. Đối với Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS có cả học sinh phổ thông và học sinh theo chương trình GDTX thì danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp của học sinh theo chương trình GDTX lập riêng.

2.5.3. Các loại biểu mẫu dùng cho xét tốt nghiệp THCS:

Mẫu số 1a, 1b: biểu mẫu do cơ sở giáo dục lập trình Hội đồng xét tốt nhiệp.

Mẫu số 2: biểu mẫu do Hội đồng xét tốt nghiệp THCS lập,trình phòng GD&ĐT kiểm tra phê duyệt.

Mẫu số 3: biểu mẫu do Phòng GD&ĐT lập kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh theo từng đơn vị cơ sở giáo dục.

Quy định về quy cách và số lượng bản lưu được nêu trong ghi chú tại mỗi biểu mẫu.

2.5.4.Các Phòng GD&ĐT nộp lưu bộ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS tại Sở GD&ĐT(Phòng Giáo dục Trung học) chậm nhất 10 ngày sau khi hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THCS. Hồ sơ gồm:

- Đĩa CDROM chứa dữ liệu của toàn bộ các biểu mẫu xét công nhận tốt nghiệp THCS theo từng đơn vị cơ sở giáo dục;

- Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh theo từng cơ sở giáo dục kèm Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu số 3).3.Một số lưu ý về trách nhiệm xét công nhận tốt nghiệpTHCS

3.1. Đối với Phòng GD&ĐT

3.1.1. Trưởng phòng GD&ĐT phải tổ chức lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác xét tốt nghiệp THCS tại địa phươngtheoQuy chế xét tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT và văn bản Hướng dẫn này của Sở.

3.1.2. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh nghiên cứu và thực hiện theo đúng các văn bản pháp quy của Bộ, hướng dẫn của Sở về xét tốt nghiệp THCS; tổ chức thực hiện các trách nhiệm của Phòng GD&ĐT nêu trong Điều 13 của Quy chế xét tốt nghiệp THCS.

3.1.3. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các trường để phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra về hồ sơ và quy trình tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.

3.1.4. Tổ chức bảo quản, lưu trữ danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ cấp phát văn bằng theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ.

3.2. Đối với các cơ sở giáo dục

Hiệu trưởng các trường có cấp THCS có học sinh đăng ký dự xét tốt nghiệp THCS chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện các trách nhiệm đã nêu trong Điều 14 của Quy chế xét tốt nghiệp THCS. Trong đó cần lưu ý các việc:

3.2.1. Hướng dẫn việc lập hồ sơ dự xét tốt nghiệp của học sinh và hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp của đơn vị theo đúng hướng dẫn của Sở.

3.2.2. Quy định lịch làm việc cụ thể của đơn vị trong quá trình tổ chức xét tốt nghiệp.

3.2.3. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện làm việc cho hội đồng xét tốt nghiệp.

3.2.4. Chịu trách nhiệm kí, cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh kịp lập Hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông.

3.2.5. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ cấp phát văn bằng theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ.

Sở yêu cầu các Phòng GD&ĐTcăn cứ Quy chế xét tốt nghiệp THCS và nội dung hướng dẫn trong văn bản này triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên các trường có cấp THCS, các cơ sở dạy THCS theo chương trình GDTX trong địa phương, thông báo cho học sinh biết những nội dung có liên quan để việc xét tốt nghiệp THCS đạt kết quả tốt.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh;

- UBND các huyện (TX,TP);

- Công đoàn ngành;

- Các phòng KHTC, KT&KĐ, TCCB, CNTT, TTr, VP;

- Cổng TTĐT;

- Lưu:VT, GDTrH.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

Ngô Văn HợiMẫu: Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS
HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN

Tốt nghiệp THCS

……………………………….…...Xã, phường, thị trấn

…………………………..………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đautoshape 4ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN

Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
1/ Thành viên hội đồng tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

a/ Có mặt

- Chủ tịch:…………………………………………………

- Phó Chủ tịch:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

- Thư kí:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

- Các ủy viên:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

b/ Vắng mặt

- Tổng số vắng mặt:……………………..

- Họ, tên và lí do của người vắng mặt:………………………………………

………………………………………………………………………2/ Công việc đã thực hiện

a/ Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng kí dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

- Tổng số người học đăng kí xin dự xét công nhận tốt nghiệp:……………….

Trong đó:

+ Giới tính:………..nam;…………….nữ;

+ Người học là dân tộc thiểu số:…………………………………………

+ Số người đang học tại cơ sở giáo dục:………………………………

+ Số người đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kì thi hoặc lần xét trước:……………………………….

+ Số người học là đối tượng được hưởng ưu tiên:…………………..

+ Số người học là đối tượng được hưởng khuyến khích:……………

- Tổng số người học có đủ hồ sơ theo quy định:………………………….

Trong đó:

+ Tổng số người học đang học tại cơ sở giáo dục:………………………

+ Số người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kì thi hoặc lần xét trước:………………………….

+ Số người học là đối tượng được hưởng ưu tiên:…………………..

+ Số người học là đối tượng được hưởng khuyến khích:……………

b/ Thực hiện xét công nhận tốt nghiệp

Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp quy định tại Điều 7 của “Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS”, Hội đồng đã tiến hành xem xét từng trường hợp để công nhận tốt nghiệp đối với người học đăng kí dự xét công nhận tốt nghiệp. Kết quả như sau:

- Tổng số người học được công nhận tốt nghiệp THCS:……………….

Trong đó:

+ Nam:…………….; Nữ:………………

+ Tổng số người học đang học tại cơ sở giáo dục:………………………

+ Số người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kì thi hoặc lần xét trước:………………………….

+ Số người học là đối tượng được hưởng ưu tiên:…………………..

+ Số người học là đối tượng được hưởng khuyến khích:……………

- Xếp loại tốt nghiệp:

Giỏi:………………; Khá:………………….; Trung bình:………….

3/ Lập danh sách người học đủ điều kiện tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp

Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp lập thành 02 bảng:

- Danh sách người học đang học tại cơ sở giáo dục;

- Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp do được hưởng ưu tiên, khuyến khích và người học đã học hết chương trình THCS từ những năm học trước.

Biên bản này được toàn thể thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.Họ, tên và chữ kí

của các thành viên Hội đồng

………….., ngày….tháng…..năm 20…

CHỦ TỊCH

(Họ, tên, chữ kí và đóng dấu)
Mẫu: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

……………………………

Trường Trung học cơ sở

……………………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

line 5GIẤY CHỨNG NHẬN

TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(tạm thời)
Chứng nhận:…………………………………….Giới tính:………………

Ngày sinh:…………………………………Nơi sinh:…………………….

Lớp……………….Trường………………………………………………….

Hiện cư trú tại:……………………………………………………………

Đã được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp:……………………………………..ngày…..tháng…..năm 2013

Xếp loại tốt nghiệp:…………………

Ghi chú:

Giấy này chỉ có giá trị trong

một năm kể từ ngày kí


………, ngày…..tháng…..năm 20..

HIỆU TRƯỞNG

(họ, tên, chữ kí và đóng dấu)Mẫu: Đơn xin dự xét tốt nghiệp THCS của những người đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kì thi hoặc lần xét trước.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

autoshape 6


ĐƠN XIN DỰ XÉT TỐT NGHIỆP

Trung học cơ sở


Kính gửi:

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
…………………………………….

Họ và tên người học:……………………………….giới tính:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………..nơi sinh:……………………

Có hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………

Dân tộc:……………………được hưởng ưu tiên, khuyến khích:……………….

Đã học hết chương trình THCS năm ……….tại cơ sở giáo dục:……………

Xếp loại năm lớp 9: Hạnh kiểm………………học lực……………………

Xin được dự xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Các giấy tờ kèm theo gồm: …………………………………..........

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………Xác nhận

của cơ quan có thẩm quyền

(theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS)…….…, ngày……tháng …..năm 20…

Người làm đơn

(họ, tên và chữ kí)


Каталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do -hạnh phúc

tải về 75.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương