Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 9.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.95 Kb.
#4168

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1304 /SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2015

V/v đính chính văn bản

Kính gửi:  • Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

  • Các trường THPT, Phổ thông DTNT;

  • Các Trung tâm HN&GDTX.

Ngày 04/6/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 1130/SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV về việc tăng cường công tác quản lý học sinh và hoạt động dạy thêm- học thêm đối với các cơ sở giáo dục trong hè 2015. Do sơ xuất trong khâu soạn thảo và kiểm soát văn bản, Sở GD&ĐT xin đính chính lại ý 2, mục 4 của văn bản số 1130/SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV ngày 04/6/2015 như sau:

“- Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên:

+ Chỉ tổ chức bồi dưỡng cho học sinh lớp 9 ôn thi tuyển sinh lớp 10 và học sinh lớp 12 ôn thi phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở tự nguyện thoả thuận của phụ huynh học sinh với nhà trường;

+ Trong thời gian nghỉ hè việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường phải được cấp có thẩm quyền cho phép, bao gồm: giáo dục kỹ năng sống; chiêu sinh hoặc tổ chức các lớp, tuần học kỳ quân đội và trải nghiệm quân ngũ; tổ chức dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật, thể dục thể thao, ngoại ngữ, luyện viết chữ đẹp, học trước chương trình giáo dục; các lớp tương tự trong chương trình giáo dục văn hoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá.”

Sở GD&ĐT thông báo để các cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Giám đốc; các PGĐ;

- Thường trực Công đoàn ngành;

- Các Phòng, Ban, Thanh Tra Sở;

- Cổng thông tin điện tử;- Lưu: VT, CNTT&CTHSSV.

GIÁM ĐỐC

(đã kí)

Vũ Liên Oanh

Каталог: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do -hạnh phúc

tải về 9.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương